25
Yon sòm David
A Ou menm, O SENYÈ, mwen II Sam 5:10leve nanm mwen.
O Bondye mwen, nan Ou, mwen mete konfyans mwen.
Pa kite mwen vin wont;
pa kite Sòm 13:4lènmi m yo fè fèt sou mwen.
Anverite, nanpwen nan sila ki tann Ou yo ki va wont;
sila ki Hab 1:13fè konplo kont Ou san koz yo, va wont.
 
Egz 33:13Fè m konnen pa Ou yo, O SENYÈ;
enstwi m nan chemen Ou yo.
Mennen mwen nan verite Ou e enstwi mwen,
Paske se Ou menm ki Sòm 79:9Bondye delivrans mwen;
se Ou m ap tann tout lajounen.
Sonje, O SENYÈ, mizerikòd Ou ak lanmou dous Ou a,
Paske se yo ki la Sòm 103:17depi tan ale nèt.
Pa sonje Job 13:26peche jenès mwen yo, ni transgresyon mwen yo.
Selon lanmou dous Ou, sonje mwen,
Pou koz a bonte Ou, O SENYÈ.
Bon e plen ladwati, se SENYÈ a;
pou sa, Li enstwi pechè yo nan chemen an.
Li Sòm 23:3dirije enb yo nan jistis, e
Li va enstwi enb yo nan chemen Li.
10 Tout chemen Bondye se nan
lanmou dous avèk verite
pou Sòm 103:18sila ki kenbe akò Li yo ak
temwayaj Li yo.
11 Pou koz a non Ou, O SENYÈ,
Egz 34:9padone inikite mwen, paske li anpil.
12 Kilès nonm nan ki gen krent SENYÈ a?
Li va Sòm 25:8 enstwi li nan chemen li ta dwe chwazi a.
13 Nanm li va viv alèz.
Desandan li yo va resevwa eritaj peyi a.
14  Pwov 3:32Lamitye SENYÈ a se pou sila ki
gen lakrent Li yo.
Li va fè yo konnen akò Li.
 
15 Zye m toujou vè SENYÈ a,
paske Li va Sòm 124:7 retire pye mwen nan pèlen an.
16  Sòm 69:16Vire vè mwen e fè m gras,
paske mwen abandone e aflije.
17 Twoub a kè m yo vin plis.
Mennen m sòti nan gwo detrès sa a.
18 Gade sou afliksyon mwen avèk twoub mwen yo,
e Sòm 103:3padone tout peche mwen yo.
19 Gade sou tout lènmi mwen yo, paske yo anpil.
Epi yo Sòm 9:13rayi mwen avèk yon rayisman ki vyolan.
20 Gade nanm mwen e delivre mwen.
Pa kite m Sòm 25:2vin wont, paske mwen
pran refij nan Ou menm.
21 Kite Sòm 41:12entegrite avèk ladwati pwoteje mwen,
paske se Ou m ap tann.
22 Delivre Israël, O Bondye, sou
tout twoub li yo.

25:1 II Sam 5:10

25:2 Sòm 13:4

25:3 Hab 1:13

25:4 Egz 33:13

25:5 Sòm 79:9

25:6 Sòm 103:17

25:7 Job 13:26

25:9 Sòm 23:3

25:10 Sòm 103:18

25:11 Egz 34:9

25:12 Sòm 25:8

25:14 Pwov 3:32

25:15 Sòm 124:7

25:16 Sòm 69:16

25:18 Sòm 103:3

25:19 Sòm 9:13

25:20 Sòm 25:2

25:21 Sòm 41:12