79
Yon Sòm Asaph
O Bondye, nasyon yo te anvayi eritaj Ou a.
Yo te souye sen tanp Ou an.
Yo te fè Jérusalem kouche nan yon pil ranblè.
Yo te bay kadav sèvitè Ou yo kon manje pou zwazo syèl yo.
Chè a fidèl Ou yo, yo fin bay a bèt latè yo.
Yo te vide san yo tankou dlo toupatou Jérusalem.
Jr 14:16 Pa t genyen moun ki pou antere yo.
Nou gen tan vin yon repwòch pou vwazen nou yo,
Yon rizib ak yon betiz pou sila ki antoure nou yo.
Jiskilè, O SENYÈ?
Èske Ou va rete fache nèt?
Èske jalouzi Ou va Sòm 89:46 brile tankou dife tout tan?
Sòm 69:24 Vide kòlè Ou sou nasyon ki pa rekonèt Ou yo,
ak sou wayòm yo ki pa rele non Ou yo.
Paske yo te Sòm 53:4 devore Jacob.
Yo te devaste abitasyon Li an.
Sòm 106:6 Pa sonje inikite a papa zansèt nou yo pou kenbe kont nou.
Kite mizerikòd Ou vini vit rankontre nou,
paske nou fin rive ba nèt.
II Kwo 14:11 Fè nou sekou, O Bondye sali nou an, pou glwa a non Ou.
Delivre nou e padone peche nou yo, pou koz a non Ou.
10  Sòm 42:10 Poukisa nasyon yo ta di: “Kote Bondye yo ye?”
Kite li vin rekonèt pami nasyon yo devan zye nou,
ke vanjans pou san sèvitè Ou yo ap vèse.
11 Kite Sòm 102:20 vwa prizonyè k ap plenyen yo rive devan Ou.
Selon grandè fòs Ou, prezève sila ki kondane a lamò.
12 Fè remet a vwazen nou yo, Jen 4:15 sèt fwa
antre nan vant yo, repwòch avèk sila
yo te repwoche Ou a, O SENYÈ.
13 Konsa nou menm, pèp Ou a,
ak Sòm 74:1 mouton a patiraj Ou a,
Va bay Ou remèsiman jis pou tout tan.
A tout jenerasyon yo, nou va pale lwanj Ou.

79:3 Jr 14:16

79:5 Sòm 89:46

79:6 Sòm 69:24

79:7 Sòm 53:4

79:8 Sòm 106:6

79:9 II Kwo 14:11

79:10 Sòm 42:10

79:11 Sòm 102:20

79:12 Jen 4:15

79:13 Sòm 74:1