74
Yon Sòm Asaph
O Bondye, poukisa Ou te rejte nou pou tout tan?
Poukisa kòlè Ou Det 29:20 fè lafimen kont mouton
patiraj Ou an?
Sonje asanble Ou a, ke Ou te achte depi tan
ansyen yo,
sa yo ke Ou te Egz 15:13rachte pou fè tribi eritaj pa Ou:
Mòn Sion sila a, kote Ou te abite.
Vire pa Ou yo pou rive kote mazi ki
kraze nèt yo,
kote lènmi a Sòm 79:1 fin fè tout mechanste li
anndan sanktiyè a.
Advèsè Ou yo te vin anraje
nan mitan kote asanble Ou a.
Yo fin monte Nonb 2:2 pwòp drapo yo
kon avètisman an.
Yo aji kòn yon moun k ap
leve Jr 46:22 rach li nan mitan yon forè bwa.
Epi koulye a, tout travay skilpti li yo, I Wa 6:18-35
yo kraze ak rach avèk mato.
Yo fin II Wa 25:9 brile sanktiyè Ou a jis rive atè.
Yo te souye abitasyon ki fèt
nan non Ou an.
Yo te Sòm 83:4 pale nan kè yo: “Annou
kraze yo nèt.”
Yo te brile tout kote asanble Bondye
nan tout peyi a.
Nou paz ankò wè mèvèy yo.
I Sam 3:1Nanpwen pwofèt ankò.
Ni pa genyen pami nou ki konnen
konbyen de tan sa va dire.
10 Konbyen de tan, O Bondye,
advèsè a va moke nou ak mo brile?
Èske se pou tout tan lènmi an
va Lev 24:16giyonnen non Ou konsa?
11 Poukisa Ou retire men Ou?
Sitou men dwat Ou?
Fè l parèt sòti anndan lestonmak Ou
pou Sòm 59:13detwi yo!
 
12 Men Bondye se Sòm 44:4 Wa mwen
depi nan tan ansyen yo.
Li te fè zèv delivrans nan mitan latè.
13 Ou te divize lanmè a ak fòs kouraj Ou.
Ou te kraze tèt Sòm 148:7gwo bèt lanmè yo.
14 Ou te kraze tèt Job 41:1 Levyatan an.
Ou te bay li kon manje pou bèt sovaj.
15 Ou te fè pete sous ki koule dlo fre.
Ou te seche gwo rivyè ki pa t janm
konn sèch yo.
16 Jou yo se pou Ou,
anplis, nwit yo se pou Ou.
Ou te Jen 1:14-18 prepare limyè a avèk solèy la.
17 Ou te etabli tout lizyè latè yo.
Ou te fè Det 32:8 sezon ete ak sezon livè.
 
18 Sonje bagay sa a, O SENYÈ,
ke lènmi yo te meprize Ou,
e Det 32:6 yon pèp ki plen ak foli te refize
non Ou.
19 Pa livre nanm a toutrèl Ou
a bèt sovaj yo.
Pa bliye lavi aflije Ou yo pou tout tan.
20 Konsidere akò Ou, paske
Sòm 88:6 kote fènwa yo nan peyi a,
plen ak abitasyon vyolans yo.
21 Pa kite Sòm 103:6 oprime yo retounen
nan gwo wont.
Kite aflije yo ak malere yo louwe Non Ou.
22 Leve, O Bondye! Plede koz Ou!
Sonje jan Sòm 14:1 lòm plen foli meprize Ou
tout lajounen.
23 Pa bliye vwa advèsè Ou yo.
Sòm 65:7 Gwo zen a sila ki leve kont Ou yo
monte tout tan, san rete.
 

74:1 Det 29:20

74:2 Egz 15:13

74:3 Sòm 79:1

74:4 Nonb 2:2

74:5 Jr 46:22

74:6 I Wa 6:18-35

74:7 II Wa 25:9

74:8 Sòm 83:4

74:9 I Sam 3:1

74:10 Lev 24:16

74:11 Sòm 59:13

74:12 Sòm 44:4

74:13 Sòm 148:7

74:14 Job 41:1

74:16 Jen 1:14-18

74:17 Det 32:8

74:18 Det 32:6

74:20 Sòm 88:6

74:21 Sòm 103:6

74:22 Sòm 14:1

74:23 Sòm 65:7