65
Pou direktè koral la; yon Sòm David. Yon chan.
Se lwanj k ap tan Ou, O Bondye nan Sion.
Ve yo va fèt anvè Ou.
O Ou menm ki tande priyè yo,
a Ou menm Sòm 86:9tout moun vini.
Inikite m t ap kanpe kont mwen;
men pou transgresyon nou yo,
Ou kouvri yo.
A la Sòm 33:12 beni se sila ke Ou chwazi a e mennen toupre,
pou l ka rete nan lakou Ou.
Nou va satisfè ak tout bagay ki bon lakay Ou,
sen tanp Ou a.
Avèk Sòm 45:4 zèv mèvèy e dwat, Ou reponn nou,
O Bondye sali nou an.
Se Ou menm ki espwa tout pwen latè a,
jis rive nan lanmè pi lwen an.
Ki etabli mòn yo pa pwisans Ou,
Akoz Ou Sòm 93:1 pran zam pwisans Ou.
Ou kalme raj vag lanmè yo,
Avèk gwo boulvèsman lanm yo.
Sila ki rete jis nan Sòm 2:8 dènye pwent latè yo
kanpe byen etone a mèvèy Ou yo.
Ou fè maten avèk aswè kriye ak jwa.
Ou vizite tè a e fè li gen abondans.
Ou anrichi li anpil.
Flèv Bondye a plen ak dlo.
Ou prepare sereyal yo, paske se konsa ou oganizè l.
10 Ou wouze tranch li yo an abondans.
Ou fè do li vin poze.
Ou fè l vin mou Det 32:2 ak lapli an abondans;
Ou beni kwasans plant li.
11 Ou te kouwone ane a avèk Sòm 104:28 bonte Ou.
Kabwa yo plen pwodwi rekòlt la.
12  Job 38:26-27 Patiraj nan dezè yo gen abondans,
Epi kolin yo mare senti yo ak jwa.
13 Chan yo Sòm 144:13 abiye menm ak bann mouton.
Vale yo fin ranpli ak sereyal.
Yo rele fò ak lajwa!
Konsa, yo chante.

65:2 Sòm 86:9

65:4 Sòm 33:12

65:5 Sòm 45:4

65:6 Sòm 93:1

65:8 Sòm 2:8

65:10 Det 32:2

65:11 Sòm 104:28

65:12 Job 38:26-27

65:13 Sòm 144:13