66
Pou direktè koral la; yon chan, yon Sòm
Sòm 81:1 Rele fò ak lajwa a Bondye, tout latè a!
Chante Sòm 79:9 glwa a non Li!
Ranpli lwanj Li ak laglwa!
Di Bondye: “Zèv Ou yo Sòm 47:2 mèvèye”!
Akoz grandè a pwisans Ou, menm,
lènmi Ou yo va soumèt a Ou.
Sòm 22:27 Tout latè va fè adorasyon a Ou menm.
Li va chante lwanj Ou.
Tout va chante lwanj a non Ou;
Tan
Vini pou wè zèv Bondye yo.
Zèv etonnan anvè fis a lòm yo.
Li te Egz 14:21 chanje lanmè a an tè sèch.
Yo te pase travèse Jos 3:16 rivyè apye.
La menm, nou te rejwi nan Li!
Li renye ak pwisans pou tout tan.
Sòm 11:4 Zye Li veye sou nasyon yo.
Pa kite rebèl yo egzalte kont Li.
Beni Bondye nou an, O pèp yo!
Fè lwanj Li Sòm 98:4 sone,
ki Sòm 30:3 kenbe nou pami vivan yo,
e ki pa kite pye nou glise.
10 Paske Ou te fè nou pase a leprèv, O Bondye.
Ou te És 48:10rafine nou tankou ajan konn rafine.
11 Ou te Lam 1:13 rale nou antre nan filè a.
Ou te mete yon fado lou sou ren nou.
12 Ou te fè moun És 51:23 monte sou tèt nou.
Nou te pase nan dife ak nan dlo,
men Ou te fè nou sòti antre yon kote avèk anpil abondans.
13 Mwen va vini lakay Ou avèk Ofrann brile.
Mwen va Sòm 22:25peye Ou ve mwen yo,
14 ki te sòti nan lèv mwen,
ke bouch mwen te pale lè m te Sòm 18:6 nan gwo twoub yo.
15 Mwen va ofri a Ou menm yon ofrann brile nan grès a bèt gra yo,
avèk lafimen a Nonb 6:14belye yo.
Mwen va fè ofrann a towo yo avèk mal kabrit yo.
16 Vin tande, nou tout ki gen lakrent Bondye
e mwen va Sòm 71:15-24 pale ou tout sa Li te fè pou nanm mwen.
17 Mwen te kriye a Li menm avèk bouch mwen.
Ak lang mwen, mwen te Sòm 31:1 leve Li wo.
18 Si mwen Job 36:21 gade inikite nan kè m,
Senyè a p ap koute mwen.
19 Men anverite, Sòm 18:6 Bondye te tande.
Li te teni kont de vwa a priyè mwen.
20 Beni se Bondye, ki pa t refize koute
lapriyè mwen,
ni ki pa t kache lanmou dous Li a sou mwen.

66:1 Sòm 81:1

66:2 Sòm 79:9

66:3 Sòm 47:2

66:4 Sòm 22:27

66:6 Egz 14:21

66:6 Jos 3:16

66:7 Sòm 11:4

66:8 Sòm 98:4

66:9 Sòm 30:3

66:10 És 48:10

66:11 Lam 1:13

66:12 És 51:23

66:13 Sòm 22:25

66:14 Sòm 18:6

66:15 Nonb 6:14

66:16 Sòm 71:15-24

66:17 Sòm 31:1

66:18 Job 36:21

66:19 Sòm 18:6