Lamantasyon Yo
1
A la (a)sèl;
vil ki te konn (b)plen moun nan chita sèl!
Li vin tankou yon vèv
ki te konn byen pwisan pami nasyon yo!
Sila ki te konn yon fanm
byen admire pami pwovens yo!
Koulye a, se travo fòse li oblije fè! (a)És 3:26 (b)És 22:2
 
Li kriye byen anmè nan nwit lan
e dlo zye li sou machwè l;
nanpwen moun ki pou bay li rekonfò
menm pami tout sila ki te renmen l yo.
Tout zanmi li yo trèt li;
yo te devni lènmi l. (a)Jr 2:25, (b)Jb 19:13, 14
 
(a)Juda antre an egzil anba gwo opresyon;
anba esklavaj byen di.
Li demere pami nasyon yo;
pou repo, nanpwen;
tout sila k ap kouri dèyè l yo
fin sezi li nan mitan gwo pwoblèm li. (a)Jr 13:19
 
Chemen Sion yo ap fè dèy;
pèsòn pa rive nan fèt li yo.
Tout pòtay li yo vin dezole.
Prèt li yo ap plenn nan gòj,
vyèj li yo vin aflije
e li menm, li vin anmè. (a)Lam 2:10 (b)Jl 1:8-13
 
Advèsè li yo te vin mèt li
e lènmi li yo ap byen reyisi;
paske SENYÈ a te (a)koze doulè l,
akoz gwo kantite transgresyon li yo.
Pitit li yo fin ale kon prizonye devan advèsè yo. (a)Sòm 90:7, 8
 
Tout (a)majeste fin kite fi a Sion an;
prens li yo vin tankou sèf
ki pa t jwenn patiraj
e ki te sove ale san rezistans
devan mèt lachas la. (a)Jr 13:18
 
Nan jou afliksyon li yo,
pandan li pa gen kay pou kouvri l,
Jérusalem sonje tout bagay presye li yo
ki te la depi nan jou ansyen yo,
lè pèp li a te tonbe nan men a advèsè a
e pèsòn pa t ede li.
Advèsè yo te wè l,
yo te giyonnen l lè yo te fin bat li nèt. (a)Jr 37:7 (b)Sòm 79:4
 
Jérusalem te (a)fè gwo peche;
akoz sa, li te vin yon bagay ki pa pwòp.
Tout sila ki te konn louwe l yo,
meprize l akoz yo te wè li toutouni.
Menm li menm plenn nan gòj e vire an àyè. (a)És 59:2-13
 
Depi nan jip li, li te vin pa pwòp;
li pa t konsidere avni li.
Akoz sa li te vin tonbe yon fason etonan;
li pa gen moun pou konsole l.
“Gade, O SENYÈ, afliksyon mwen an;
paske ènmi an vante tèt; li vin ògeye!”
 
10 Advèsè a te lonje men l sou tout bagay
presye fi a te genyen,
paske li te wè ènmi yo antre nan sanktyè li a,
sila ke Ou menm te kòmande pou yo
(a)pa ta antre nan asanble Ou a. (a)Det 23:3
 
11 Tout pèp li a plenn nan gòj nan (a)chache pen;
yo te fin bay tout bagay presye yo pou manje,
pou yo ta restore lavi a yo menm.
“Gade, O SENYÈ, paske mwen vin meprize.” (a)Jr 38:9
 
12 Èske sa pa anyen pou nou tout ki pase nan wout sa a?
Gade pou wè si genyen yon doulè ki tankou
doulè mwen an,
doulè ki te pase vin nan men m nan,
avèk sila (a)SENYÈ a te aflije m
nan jou a (b)gran kòlè Li a. (a)Jr 30:23, 24 (b)És 13:13
 
13 Soti anwo, Li te voye dife antre nan (a)zo m
e li te dominen yo.
Li te ouvri yon (b)pèlen pou pye m;
Li te fè m vire fè bak;
Li te fè m vin dezole, fèb tout lajounen. (a)Jb 30:30 (b)Jb 19:6
 
14 Jouk a transgresyon mwen yo vin mare;
ak men Li yo koude nèt ansanm.
Yo te rive jis nan kou m;
Li te fè fòs mwen vin kraze disparèt.
Senyè a te (a)livre m nan men a sila yo
kont sa mwen pa ka kanpe yo. (a)Jr 32:3, 5
 
15 Senyè a te rejte tout mesye pwisan ki nan mitan m yo;
Li te rele yon asanble solonèl kont mwen pou kraze
(a)jennonm mwen yo;
Senyè a te (b)foule, konsi se nan yon pèz rezen,
fi vyèj a Juda a. (a)Jr 6:11 (b)Mal 4:3
 
16 Pou bagay sa yo, mwen ap kriye;
zye m koule ak dlo;
akoz de konsolatè lwen m, (a)okenn ki ta ka
konsole mwen,
okenn ki ta ka restore nanm mwen.
Pitit mwen yo vin dezole akoz ènmi an
te vin genyen. (a)Sòm 69:20
 
17 Sion lonje men l; nanpwen ki pou konsole l;
SENYÈ a te bay lòd konsènan Jacob,
ke sila ki antoure l yo ta lènmi avè l;
(a)Jérusalem te devni yon bagay pa pwòp pami yo. (a)Lam 1:8
 
18 SENYÈ a (a)jis; paske mwen te (b)fè rebèl kont lòd Li;
tande koulye a, tout pèp yo
e gade byen doulè m nan;
vyèj mwen yo ak jennonm mwen yo
te vin antre an kaptivite. (a)Sòm 119:75 (b)I Sam 12:14, 15
 
19 Mwen te rele vè renmen mwen yo, men yo te fè m desi;
(a)prèt mwen yo ak ansyen mwen yo te peri
nan vil la pandan yo t ap chache manje
pou restore fòs yo pou kont yo. (a)Jr 14:15
 
20 Gade, O SENYÈ, paske mwen nan gwo twoub;
(a)lespri m twouble anpil; kè m boulvèse anndan m,
paske mwen te (b)fè anpil rebèl.
Nan lari, se nepe k ap touye; nan kay, se tankou lanmò. (a)És 16:11 (b)Jr 14:20
 
21 Yo te tande ke m ap plenn nan gòj;
nanpwen ki pou konsole m;
tout lènmi mwen yo te tande afè gwo malè m nan;
yo (a)kontan ke Ou te fè sa.
O ke Ou ta mennen jou ke Ou te pwoklame a,
pou yo ka vin tankou mwen. (a)Sòm 35:15
 
22 Kite tout mechanste yo vini devan Ou;
epi (a)aji avèk yo kon Ou te aji avè m nan,
pou tout transgresyon mwen yo;
paske plent k ap sòti anndan m yo anpil
e kè m vin fèb nèt. (a)Ne 4:4