JOËL
1
Pawòl SENYÈ a te vin kote (a)Joël,
fis a Pethuel la: (a)Trav2:16
Koute sa (a)ansyen nou yo, tout abitan peyi a!
(b)Èske yon bagay konsa konn rive nan jou
nou yo,
oswa nan jou a papa zansèt nou yo? (a)Jb 8:8 (b)Jr 30:7
(a)Pale pitit nou yo bagay sa a, e kite pitit nou
pale pitit pa yo ak pitit a yon lòt jenerasyon. (a)Egz 10:2
Sa ke ti krikèt la te yo kite
(a) gwo krikèt la fin manje.
epi sa ke gwo krikèt la te kite,
ti cheni an te manje,
epi sa ke ti cheni an te kite
(a)gwo cheni an te manje. (a)Na 3:15, 16 (b)És 33:4
Leve pou nou kriye, moun sou yo.
rele fò, nou tout k ap bwè diven yo,
akoz diven dous lan,
paske li deja koupe soti nan bouch nou. (a)Joël 3:3, (b)És 32:10
Paske yon nasyon te deja anvayi peyi mwen an,
ak gwo pwisans e an kantite ki pa ka kontwole;
(a)Dan l se dan a yon lyon
e gwo dan l yo se tankou
dan a yon manman lyon. (a)Rev 9:8
Li te (a)fè chan rezen mwen an
vin yon kote gate,
e li te rache pye fig mwen an.
Li fin rache li nèt nèt e jete li;
Branch yo te vin blanch. (a)És 5:6
(a)Rele fò tankou yon vyèj ki (b)abiye ak twal sak,
pou fiyanse jenès li ki te mouri. (a)És 22:12 (b)Jl 1:13
(a)Ofrann sereyal ak ofrann bwason an
vin koupe soti lakay SENYÈ a.
(b)Prèt yo, sèvitè a SENYÈ a, ap lamante. (a)Os 9:4 (b)Jl 2:17
10 Chan an vin (a)gate nèt;
(b)Peyi a ap fè dèy.
Paske tout sereyal la fin gate nèt, diven nèf la fin seche,
lwil fre a vin sispann. (a)És 24:47 (b)Jr 12:11
11 Se pou nou vin wont O kiltivatè yo!
Rele anmwey, O nou menm k ap okipe
pye rezen yo,
paske ble ak lòj la ak(a)rekòlt chan an fin detwi. (a)És 17:1
12 (a)Pye rezen an vin sèch e pye fig la vin pa donnen;
pye grenad la, pye palmis lan ak pye pòm nan;
menm tout pyebwa nan chan an fin cheche.
Anverite (a)Lajwa a vin seche soti pami
fis a lòm yo. (a)Jl 1:10 (b)És 16:10
13 (a)Mare senti nou ak twal sak e kriye fò,
O prèt yo! Rele anmwey, O sèvitè a lotèl yo!
Vin pase nwit lan ak twal sak! O sèvitè
a Bondye mwen yo.
Paske ofrann sereyal la ak ofrann bwason an
fin retire soti lakay Bondye nou an. (a)Jr 4:8
14 Vin konsakre nou nan yon jèn; pwoklame yon
asanble solanèl.
Rasanble tout ansyen yo ak tout moun ki rete
nan peyi a,
pou vini lakay SENYÈ a, Bondye nou an,
pou kriye fò bay SENYÈ a. (a)Jon 3:8
15 Elas pou jou a! Paske (a)jou SENYÈ a
vin pwòch,
e li va vin tankou (b)destriksyon ki soti
nan Toupwisan an. (a)Jl 2:1, 11, 31 (b)És 13:6
16 Èske manje a pa t retire soti devan zye nou;
lajwa ak kè kontan soti lakay Bondye nou an”? (a)És 3:7
17 Jèm yo vin pouri anba bòl tè yo;
depo yo vin abandone, kay bèt yo
fin demoli nèt,
paske sereyal la vin sispann nèt.(a)És17:10,11
18 Ala plenyen (a)bèt yo pleyen nan gòj!
twoupo bèf yo ap gaye toupatou,
paske pa gen patiraj pou yo.
menm bann mouton yo ap soufri. (a)I Wa 8:5
19 A Ou menm, O! SENYÈ, Mwen kriye;
paske dife fin devore patiraj nan savann yo,
e flanm dife fin brile tout pyebwa nan chan yo. (a)Sòm 50:15
20 Menm bèt chan yo (a)rele vè Ou menm;
paske (b)sous dlo yo fin seche e dife a te devore
tout patiraj nan savann yo. (a)Sòm 104:21 (b)I Wa 17:7