2
Soufle twonpèt la nan Sion e fè sone
alam nan sou mòn sen Mwen an!
Kite tout moun k ap viv nan peyi a tranble,
paske jou SENYÈ a ap vini;
Anverite, li vin pwòch. Jl 1:15
Yon jou fènwa ak pèdi espwa,
yon jou nwaj yo ak tenèb byen pwès.
Tankou solèy k ap leve sou mòn yo;
konsa gen yon gwo pèp pwisan.
Pa t janm gen yon bagay konsa,
ni p ap janm gen anyen ankò jis rive nan ane
a anpil jenerasyon. Jl 2:10,31; Lam 1:12
Devan yo, se dife k ap devore e dèyè
yo, se yon flanm k ap brile.
Peyi a vin És 51:3 tankou jaden Eden devan yo
men yon savann Egz 10:5,15dezole dèyè yo e
nanpwen anyen ki chape.
Rev 9:7Aparans yo se tankou aparans a cheval;
epi kon yon kavalye kouri cheval li,
se konsa yo kouri.
Tankou bri a cha k ap vòltije
sou tèt mòn yo, se konsa yo sote;
tankou bri a yon flanm dife k ap
devore pay, se konsa
yon gwo pèp ranje li pou batay. Rev 9:9
Devan yo, pèp yo vin nan gwo És 13:8soufrans;
tout figi yo vin pal.
Yo kouri tankou mesye pwisan yo,
yo monte mi tankou sòlda;
epi yo Pwov 30:27mache byen ranje, ni yo pa kite pa yo.
 
Youn pa jennen lòt, Yo chak mache nan pa yo;
lè yo ap eklate travèse defans yo, yo pa kite ran an.
Yo kouri sou vil la, yo kouri sou miray la;
yo antre nan Egz 10:6 kay yo; Jr 9:21nan fenèt yo
yo antre kon vòlè.
10 Devan yo, tè a Sòm 18:7 souke; syèl yo tranble;
epi És 13:10solèy la ak lalin nan vin tou nwa e
zetwal yo vin pèdi briyans yo.
11 Vwa SENYÈ a pale devan lame Li a.
Anverite, kan Li an vin byen gran,
paske Jr 50:34 byen fò se sila ki akonpli pawòl Li a.
Jl 1:15Anverite, jou SENYÈ a gran e tèrib anpil,
se kilès ki ka sipòte li?
12 “Koulye a menm”, deklare SENYÈ a,
Det 4:29 retounen kote Mwen ak tout kè nou,
avèk Dan 9:3jèn, avèk gwo kri e avèk gwo lamantasyon.”
 
13 Epi Sòm 34:18 rann kè nou, olye vètman nou.”
Retounen kote SENYÈ a, Bondye nou an,
paske Li Egz 34:6plen gras ak mizerikòd,
lan nan kòlè, plen ak lanmou dous e
konn ralanti nan fè malè.
14 Kilès ki ka konnen Jr 26:3si Li p ap repanti
kite sa,
e kite dèyè Li yon benediksyon,
Menm yon ofrann sereyal ak yon ofrann bwason
pou SENYÈ a, Bondye nou an.
15 Soufle yon twonpèt nan Sion,
Jl 1:14Konsakre yon jèn, pwoklame
yon asanble solanèl
16 Rasanble moun yo I Sam 16:5fè yon kongregasyon
ki sen.
Reyini ansyen yo, rasanble timoun ak
sila pran tete yo.
Kite mesye marye a sòti nan chanm li e
lamarye a sòti nan chanm maryaj la.
17 Kite prèt yo, sèvitè SENYÈ yo,
kriye antre galri a ak lotèl la e
kite yo di: Egz 32:11,12 “Epagne pèp Ou a, O SENYÈ,
e pa fè eritaj Ou a vin yon repwòch,
yon vye mò pami nasyon yo.
Poukisa pèp yo ta dwe di: Sòm 42:10“Kote Bondye Yo a ye?”
 
18 Konsa, SENYÈ a va vin jalou pou peyi Li a,
e Li va És 60:10 fè mizerikòd a pèp Li a.
19 SENYÈ a va reponn pou di a pèp Li a:
“Gade byen, Mwen va voye bannou sereyal,
diven nèf ak lwil e
nou va vin satisfè nèt ak yo.
Éz 34:29 Mwen p ap fè nou ankò vin yon repwòch
pami nasyon yo.
20 Men Jr 1:14,15Lame nò a, Mwen va retire li ale lwen nou,
Mwen va pouse li ale nan yon peyi
sèk e dezole,
tèt lame li a, Mwen va lage li nan lanmè lès la;
dèyè a, nan lanmè lwès la.
Epi sant pouriti li a va vin leve e movèz odè
li a va vin monte,
paske se gwo bagay li te konn fè.”
21  És 54:4Pinga nou pè, O peyi a!
Rejwi e fè kè nou kontan,
paske SENYÈ a te fè gwo bagay.
22 Pa pè, nou menm bèt chan yo;
paske patiraj yo nan dezè a deja vin vèt,
paske pyebwa a vin bay fwi e paske
pye fig la vin donnen nèt. Sòm 65:12,13
 
23 Konsa, se pou nou fè kè kontan,
O fis a Sion yo!
Rejwi nou nan SENYÈ a, Bondye nou an;
Paske Li te Det 11:14 bay nou lapli bonè nan kantite ki jis,
li te fè vide sou nou lapli,
Premyè ak Lev 26:4denyè lapli nan premye mwa a
tankou avan an.
24 Glasi vannen yo va plen ak sereyal e chodyè
yo va debòde ak diven nèf ak lwil. Lev 26:10
25 Konsa, Mwen va restore bannou pou ane
ki te pèdi yo;
Ke Jl 1:4-7 gwo krikèt te manje yo,
ti krikèt la ki kouri a tè a,
ti cheni ak gwo cheni fin kraze ak dan yo,
gwo lame ke Mwen menm te
voye pami nou.
26 Nou va genyen anpil manje,
nou va vin satisfè
e nou va fè lwanj non SENYÈ a,
Bondye nou an,
ki te Sòm 126:2,3 aji ak mèvèy avèk nou.
Konsa, pèp Mwen an És 45:17p ap janm vin wont.
 
27 Konsa, nou va konnen ke
Mwen nan mitan Israël,
ke Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an,
e ke pa gen okenn lòt;
epi pèp Mwen an p ap janm vin wont. Lev 26:11,12; És 45:5,6
 
28 Li va vin rive apre sa,
ke Mwen va És 32:15 vide Lespri M
sou tout És 40:5chè;
epi fis nou yo ak fi nou yo va pwofetize e
granmoun nou yo va fè vizyon.
29 Menm sou sèvitè ak sèvan yo,
mwen va vide Lespri Mwen nan jou sa yo.
30 Epi Mwen va Mat 24:29montre mèvèy
nan syèl la ak sou tè a:
san, dife, ak gwo kolòn lafimen.
31 Solèy la va vin tou nwa e lalin nan
tankou san devan gwo jou tèrib SENYÈ a. És 13:10
32 Epi li va vin rive ke Jr 33:3nenpòt moun
ki rele non SENYÈ a, li va delivre;
Paske nan Mòn Sion ak Jérusalem,
va gen sila ki chape yo,
jan SENYÈ a te di a: menm pami
retay la, SENYÈ a rele (moun).
 

2:1 Jl 1:15

2:2 Jl 2:10,31; Lam 1:12

2:3 És 51:3

2:3 Egz 10:5,15

2:4 Rev 9:7

2:5 Rev 9:9

2:6 És 13:8

2:7 Pwov 30:27

2:9 Egz 10:6

2:9 Jr 9:21

2:10 Sòm 18:7

2:10 És 13:10

2:11 Jr 50:34

2:11 Jl 1:15

2:12 Det 4:29

2:12 Dan 9:3

2:13 Sòm 34:18

2:13 Egz 34:6

2:14 Jr 26:3

2:15 Jl 1:14

2:16 I Sam 16:5

2:17 Egz 32:11,12

2:17 Sòm 42:10

2:18 És 60:10

2:19 Éz 34:29

2:20 Jr 1:14,15

2:21 És 54:4

2:22 Sòm 65:12,13

2:23 Det 11:14

2:23 Lev 26:4

2:24 Lev 26:10

2:25 Jl 1:4-7

2:26 Sòm 126:2,3

2:26 És 45:17

2:27 Lev 26:11,12; És 45:5,6

2:28 És 32:15

2:28 És 40:5

2:30 Mat 24:29

2:31 És 13:10

2:32 Jr 33:3