32
Alò, lè pèp la te wè ke Moïse te fè reta sòti nan mòn nan, pèp la te rasanble vè Aaron e yo te di li: “Vini, Trav 7:40fè pou nou yon dye ki va ale devan nou; pwiske, Egz 14:11Moïse sila a, nonm ki te mennen nou sòti nan peyi Égypte la, nou pa konnen sa ki rive li.”
Aaron te di yo: Egz 35:22 “Chire retire zanno lò ki nan zòrèy a Madanm nou yo, fis nou yo, ak fi nou yo, e pote yo ban mwen.” Epi tout pèp la te chire zanno lò ki te nan zòrèy pa yo. Yo te pote yo bay Aaron. Li te pran yo nan men yo; li te fè desen li avèk yon zouti pou grave, e li te Sòm 106:19 fonn li pou fè yon jèn towo. Konsa yo te di: “Sa se dye pa ou, O Israël, ki te mennen ou sòti nan peyi Égypte la.”
Alò, lè Aaron te wè sa, li te bati yon lotèl devan li. Epi Aaron te fè yon pwoklamasyon e te di: “Demen va yon fèt pou SENYÈ a.” Epi nan jou ki te vini an, yo te leve bonè. Yo te ofri ofrann brile a, I Kor 10:7 e yo te pote ofrann lapè yo. Konsa, pèp la te chita pou manje, pou bwè, e yo te leve pou jwe.
Alò SENYÈ a te pale ak Moïse e te di: “Desann koulye a, paske pèp ou a, ke ou te mennen monte nan peyi Égypte la, gen tan vin Jen 6:11 konwonpi. Yo vire byen vit kite chemen ke Mwen te pase lòd ba yo a. Egz 20:3,4,23Yo fè pou yo menm yon jèn towo fonn, yo adore li, yo fè sakrifis bay li, e yo di: I Wa 12:28‘Sa se dye pa ou, O Israël, ki te mennen ou monte kite peyi Égypte la!’ ”
SENYÈ a te di a Moïse: “Mwen wè pèp sa, e gade byen, se És 48:4 yon pèp tèt di. 10 Koulye a alò, Det 9:14kite Mwen sèl, pou kòlè Mwen kapab briye kont yo, e pou M kapab detwi yo; epi Nonb 14:12Mwen va fè nan ou menm yon gran nasyon.”
11 Men Det 9:18,26 Moïse te priye SENYÈ a Bondye li a, e te di: “O SENYÈ poukisa kòlè ou briye kont pèp Ou a, ke Ou te fè sòti nan peyi Égypte la avèk gran pouvwa e avèk yon men pwisan an? 12 Poukisa Det 9:28Ejipsyen yo ta dwe pale pou di: ‘Avèk mechanste Li te fè yo sòti, pou touye yo nan mòn yo e pou detwi yo sou fas tè a?’ ”
“Vire kite kòlè Ou k ap briye a, e vire kite ide Ou sou entansyon Ou, pou fè pèp Ou mal la. 13 Sonje Abraham, Isaac, ak Israël, sèvitè ou yo, ke Ou te Eb 6:13sèmante pa Ou menm, pou di yo: ‘Mwen va Jen 26:4miltipliye desandan nou yo tankou zetwal nan syèl yo, e tout peyi ke M te pale yo, Mwen va bay a desandan nou yo, e yo va eritye li jis pou tout tan.’ ”
14  Sòm 106:45 Konsa, SENYÈ a te chanje ide li sou mal ke Li te di Li t ap fè a pèp Li a.
15  Det 9:15Alò, Moïse te vire desann mòn nan avèk de tablèt temwayaj yo nan Men l; Egz 31:18tablèt ki te ekri nan toude fas yo. 16 Tablèt yo se te zèv Bondye yo te ye. Ekriti la se te ekriti Bondye menm ki grave sou tablèt yo. 17 Alò, lè Josué te tande bwi a pèp la pandan yo t ap rele fò, li te di Moïse: “Gen son lagè nan kan an”.
18 Men li te di yo: “Se pa son a yon kri viktwa, ni se pa son ke y ap pèdi batay; men se son chante ke m tande.” 19 Li te vin rive ke depi Moïse te pwoche kan an, Egz 32:6 li te wè jèn towo a ak tout dans yo. Konsa, kòlè te briye nan Moïse. Li te jete tablèt ki te nan men li yo atè, e li te kraze yo nan baz mòn nan. 20  Det 9:21 Li te pran jèn towo ke yo te fè a; li te brile li avèk dife. Li te kraze l fè poud, e li te gaye li sou tout sifas dlo a. Konsa, li te fè fis Israël yo bwè li.
21 Moïse te di a Aaron: “Kisa pèp sa te fè ou la a, pou ou ta mennen yon si tèlman gwo peche sou yo?”
22 Aaron te di: “Pa kite kòlè a mèt mwen briye. Ou konnen pèp sa a ou menm, Det 9:24 ke yo toujou panche vè lemal. 23 Paske Egz 32:1-4 yo te di mwen: ‘Fè yon dye pou nou ki va ale devan nou. Paske Moïse sila a, mesye ki te mennen nou monte sòti nan peyi Égypte la, nou pa konnen sa ki rive li.’ ” 24 “Mwen te di yo: ‘Nenpòt moun ki gen nenpòt lò, ke yo chire retire li.’ Alò, yo te ban mwen li, mwen te Egz 32:4 jete li nan dife a, e ti towo sa a te parèt.”
25 Alò, lè Moïse te wè ke pèp la te pèdi kontwòl nèt—paske Aaron te I Wa 12:28 kite yo pèdi kontwòl pou yo te kapab devni yon rizib pami lènmi yo— 26 Alò, Moïse te vin kanpe nan pòtay kan an, e li te di: “Nenpòt moun ki pou SENYÈ a vin kote mwen!” Epi tout fis Levi yo te rasanble kote li.
27 Li te di yo: “Konsa pale SENYÈ a, Bondye Israël la, chak moun nan nou mete nepe nou sou kwis nou. Ale tout kote pòtay sou pòtay nan kan an, e chak touye frè nou, chak zanmi nou, chak vwazen nou.”
28 Konsa, Nonb 25:7-13 fis a Levi yo te fè sa ke Moïse te enstwi yo a, e anviwon twa-mil moun nan pèp la te tonbe nan jou sa a.
29 Alò Moïse te di: “Konsakre nou nan menm jou sa a bay SENYÈ a—paske chak moun te kont fis li, e kont frè li—pou Li kapab beni nou jodi a.”
30 Nan jou pwochen a, Moïse te di a pèp la: “Nou pou kont nou te komèt yon gwo peche. Koulye a mwen ap monte vè SENYÈ a. Petèt mwen kapab twouve padon pou peche nou yo.”
31 Alò, Moïse te retounen vè Bondye, e te di: “Elas, pèp sa a komèt yon gwo peche. Yo te gen tan fè yon Egz 20:23 dye an lò pou yo menm. 32 Men koulye a, si Ou va padone, padone peche yo—e si non, souple efase mwen nan Dan 12:1 liv ke Ou te ekri a!”
33 SENYÈ a te di a Moïse: “Nenpòt moun ki te peche kont Mwen, Sòm 9:5 Mwen va efase li nan liv Mwen an. 34 Men ale koulye a, mennen pèp la Egz 3:17kote Mwen te di ou a. Veye byen, Egz 23:20zanj Mwen va ale devan ou. Malgre sa, nan jou ke Mwen va pini an, Mwen va pini yo pou peche yo a.”
35  Egz 32:28 Konsa, SENYÈ a te frape pèp la akoz sa yo te fè avèk jèn towo ke Aaron te fè a.

32:1 Trav 7:40

32:1 Egz 14:11

32:2 Egz 35:22

32:4 Sòm 106:19

32:6 I Kor 10:7

32:7 Jen 6:11

32:8 Egz 20:3,4,23

32:8 I Wa 12:28

32:9 És 48:4

32:10 Det 9:14

32:10 Nonb 14:12

32:11 Det 9:18,26

32:12 Det 9:28

32:13 Eb 6:13

32:13 Jen 26:4

32:14 Sòm 106:45

32:15 Det 9:15

32:15 Egz 31:18

32:19 Egz 32:6

32:20 Det 9:21

32:22 Det 9:24

32:23 Egz 32:1-4

32:24 Egz 32:4

32:25 I Wa 12:28

32:28 Nonb 25:7-13

32:31 Egz 20:23

32:32 Dan 12:1

32:33 Sòm 9:5

32:34 Egz 3:17

32:34 Egz 23:20

32:35 Egz 32:28