33
Alò SENYÈ a te pale ak Moïse: “Pati, ale monte soti isit la, ou menm avèk pèp ke ou te mennen monte sòti nan peyi Égypte la, vè yon peyi ke Egz 32:13Mwen te sèmante a Abraham, Issac, e a Jacob lè M te di yo: Jen 12:7‘A desandan nou yo Mwen va bay li.’ Mwen va voye yon zanj devan ou, e Mwen va Egz 23:27-31 mete Kananeyen yo deyò, Amoreyen yo, Evetyen yo, Ferezyen yo, Etyen yo, ak Jebisyen yo. Monte vè yon peyi ki koule lèt ak siwo myèl; men Mwen p ap monte nan mitan nou, pwiske nou se yon Egz 32:9 pèp tèt di, e Mwen ta kapab petèt detwi nou nan chemen an.”
Lè pèp la te tande pawòl tris sa yo, yo te antre nan Nonb 14:1-39 gwo doulè, e pèsòn pa t abiye avèk òneman yo. Paske SENYÈ a te di a Moïse: “Di a fis Israël yo: ‘Nou se Egz 33:3 yon pèp tèt di; si M ta monte nan mitan nou pandan yon moman, Mwen ta detwi nou. Koulye a, pou sa, retire òneman yo sou nou menm, pou M kapab konnen kisa ke M ta dwe fè avèk nou.’ ”
Konsa, soti Mòn Horeb pou rive pi lwen, fis Israël yo te retire tout òneman yo nèt sou yo menm.
Alò Moïse te abitye pran tant lan, li te monte li deyò kan an, yon bon distans a kan an, e li te rele li “Tant Reyinyon an”. Epi Egz 29:42 tout moun ki t ap chache SENYÈ a te konn ale nan tant reyinyon ki te deyò kan an.
Epi li te rive ke nenpòt lè ke Moïse te sòti deyò tant lan, ke tout pèp la ta leve kanpe, chak moun nan antre a tant pa yo a, e gade vè Moïse jiskaske li te vin retounen nan tant lan. Nenpòt lè Moïse te antre nan tant lan, Egz 13:21pilye a nwaj la te konn desann e kanpe nan antre tant lan; Sòm 99:7epi SENYÈ a ta pale avèk Moïse.
10 Lè tout pèp la te wè pilye a nwaj la ki te kanpe nan antre tant lan, tout pèp la te leve adore, chak moun depi nan antre a tant pa li a. 11 Konsa Nonb 12:8 SENYÈ a te konn pale avèk Moïse fasafas, menm jan ke yon moun pale avèk zanmi li. Lè Moïse te retounen nan kan an, sèvitè li a, Josué, fis a Nun nan, yon jennonm, ta refize sòti nan mitan tant lan.
12 Alò, Moïse te di a SENYÈ a: “Ou wè, Ou di mwen, Egz 3:10‘Monte avèk pèp sa a, men Ou menm ou pa kite m konnen kilès Ou va voye avèk mwen.’ Egz 33:17Anplis, Ou te di m: ‘Mwen te konnen ou pa non Ou, e ou osi twouve favè nan zye M.’ 13 Alò, pou sa, mwen priye Ou, si mwen twouve favè nan zye Ou, Sòm 25:4 kite mwen konnen chemen pa Ou yo, pou m kapab konnen Ou, pou m kab jwenn favè nan zye Ou. Konsidere tou, ke nasyon sila a se pèp pa Ou.”
14 Konsa, Li te di: “ Det 4:37 Prezans Mwen va ale avèk ou, e Mwen va bay ou repo.”
15 Epi Moïse te di Li: Sòm 80:3,7,19 “Si prezans Ou p ap prale avèk nou, pa mennen nou monte isit la. 16 Paske kijan pèp sa ka konnen ke mwen te twouve favè nan zye Ou, mwen avèk pèp Ou a? Èske se pa lè ou ale avèk nou, ke Lev 20:24,26 nou, mwen menm avèk pèp Ou a, kapab distenge pami tout lòt pèp ki rete sou fas tè a?”
17 SENYÈ a te di a Moïse: “Mwen va osi fè bagay sa ke ou te pale a; Egz 33:12 paske ou twouve favè nan zye M, e Mwen konnen ou pa non Ou.”
18  Egz 33:20-23 Konsa, Moïse te di: “Mwen priye Ou, montre m glwa Ou!”
19 Epi Li te reponn li: Egz 34:6,7“Mwen menm va fè tout bonte Mwen pase devan ou, e Mwen va pwoklame non SENYÈ a devan ou. Konsa, Wo 9:15Mwen va fè gras a sa ke M vle fè gras yo, e Mwen va montre mizerikòd a sa ke M vle montre mizerikòd yo.”
20 Men Li te di: “Ou p ap kapab wè figi Mwen, És 6:5 paske okenn moun pa ka wè M pou l viv!”
21 SENYÈ a te di: “Gade byen, gen yon plas bò kote Mwen. Sòm 18:2,46 Ou va kanpe la sou wòch la. 22 Epi li va rive ke pandan glwa Mwen ap pase, Mwen va mete ou nan twou wòch la. E Mwen va Sòm 91:1,4 kouvri ou avèk men M pou jiskaske M fin pase. 23 Alò, Mwen va retire men M, e ou va wè do Mwen, men Egz 33:20 figi M p ap vizib.”

33:1 Egz 32:13

33:1 Jen 12:7

33:2 Egz 23:27-31

33:3 Egz 32:9

33:4 Nonb 14:1-39

33:5 Egz 33:3

33:7 Egz 29:42

33:9 Egz 13:21

33:9 Sòm 99:7

33:11 Nonb 12:8

33:12 Egz 3:10

33:12 Egz 33:17

33:13 Sòm 25:4

33:14 Det 4:37

33:15 Sòm 80:3,7,19

33:16 Lev 20:24,26

33:17 Egz 33:12

33:18 Egz 33:20-23

33:19 Egz 34:6,7

33:19 Wo 9:15

33:20 És 6:5

33:21 Sòm 18:2,46

33:22 Sòm 91:1,4

33:23 Egz 33:20