6
Nan ane Wa Ozias te mouri an, Jn 12:41mwen te wè SENYÈ a ki te chita sou yon twòn, byen wo e egzalte, avèk ke wòb Li ki te ranpli tanp lan. Serafen yo te kanpe pi wo Li, Rev 4:8yo chak ak sis zèl: ak de, li te kouvri figi li; ak de, li te kouvri pye li e ak de, li te vole.
Youn te rele a yon lòt epi te di:
“Sen, Sen, Sen, se SENYÈ dèzame yo;
Nonb 14:21 tout latè plen ak glwa Li.”
Fondasyon a papòt yo te tranble ak vwa a sila ki te rele fò a pandan Rev 15:8tanp lan te plen ak lafimen. Konsa, mwen te di: “Malè a mwen, paske mwen fin detwi nèt! Akoz mwen se yon nonm ak Egz 6:12-30 lèv ki pa pwòp, e mwen viv pami yon pèp ak lèv ki pa pwòp; paske zye m te wè Wa a, SENYÈ dèzame yo.”
Epi youn nan serafen yo te vole kote m ak yon mòso chabon tou limen nan men l, ke li te pran sou Rev 8:3lotèl la ak pensèt. Li te touche bouch mwen ak li, epi te di: “Men vwala, sa fin touche lèv ou; epi És 40:2inikite pa ou retire e peche ou vin padone.”
Konsa, mwen te tande vwa SENYÈ a, ki te di: “Se kilès ke m ap voye, e se kilès k ap ale pou Nou?”
Epi Trav 26:19mwen te di: “Men mwen! Voye mwen!”
Li te di: “Ale di pèp sa a:
‘Kontinye És 43:8koute, men pa wè;
kontinye gade, men pa konprann.’
10  Mat 13:15Rann kè a pèp sa a ensansib, zòrèy yo di e zye yo mal pou wè;
otreman, petèt yo ta wè ak zye yo,
tande ak zòrèy yo,
konprann ak kè yo
e retounen pou resevwa gerizon.”
11 Epi mwen te di: “Senyè, pou konbyen tan?”
Li te reponn:
“Jiskaske vil yo fin devaste nèt e pa gen moun pou rete ladan yo,
kay yo vin san moun e peyi a fin dezole,
12 epi SENYÈ a fin Det 28:64retire moun yo byen lwen
e plas abandone yo vin anpil nan mitan peyi a.
13 Sepandan, si genyen yon dizyèm pòsyon ladann,
li va osi manje nèt,
tankou yon bwa terebinth oswa yon bwadchenn
ak chouk ki rete lè l koupe mete atè.
Det 7:6 Konsa, Semans ki sen se chouk li.”

6:1 Jn 12:41

6:2 Rev 4:8

6:3 Nonb 14:21

6:4 Rev 15:8

6:5 Egz 6:12-30

6:6 Rev 8:3

6:7 És 40:2

6:8 Trav 26:19

6:9 És 43:8

6:10 Mat 13:15

6:12 Det 28:64

6:13 Det 7:6