15
Konsa, mwen te wè yon lòt sign nan syèl la, gran e mèvèye, sèt zanj ki te gen Lev 26:21sèt fleyo yo, ki se dènye yo, paske nan yo, kòlè Bondye fini.
Mwen te wè yon bagay tankou Rev 4:6lanmè fèt ak vit mele avèk dife, e sila Rev 12:11ki te gen viktwa sou bèt la, imaj li a ak chif a non li an, te kanpe sou lanmè fèt ak vit la e te kenbe ap a Bondye yo.
Epi yo te chante Egz 15:1chan a Moïse la, sèvitè a Bondye a, ak chan a Jèn Mouton an e Yo t ap di:
Det 32:3“Gran e mèvèye, se zèv Ou yo,
O Senyè, Bondye Toupwisan an;
Jis e vrè, se chemen Ou yo,
Wa a nasyon yo
Kilès ki p ap krent Ou, O Senyè,
Epi bay glwa a non Ou?
Paske se Ou sèl ki sen;
Sòm 86:9Paske tout nasyon yo va vini
pou adore devan Ou.
Paske zèv ladwati Ou yo, Ou gen tan revele.”
Apre bagay sa yo, mwen te gade, e Rev 11:19tanp tabènak temwayaj ki nan syèl la te vin louvri, epi Rev 15:1sèt zanj ki te gen sèt fleyo yo te vin sòti nan tanp lan, abiye an lèn san tach e briyan, e yo te antoure lestomak yo avèk senti an lò.
Answit, youn nan Rev 4:6kat kreyati vivan yo te bay a sèt zanj yo sèt gode an lò, plen ak kòlè Bondye, ki viv pou tout tan e pou tout tan.
Epi tanp lan te vin ranpli avèk Egz 19:18lafimen laglwa Bondye ak pwisans li. Epi okenn moun pa t kapab antre nan tanp lan jiskaske sèt fleyo a sèt zanj yo te vin fini.

15:1 Lev 26:21

15:2 Rev 4:6

15:2 Rev 12:11

15:3 Egz 15:1

15:3 Det 32:3

15:4 Sòm 86:9

15:5 Rev 11:19

15:6 Rev 15:1

15:7 Rev 4:6

15:8 Egz 19:18