86
Yon priyè a David
Prete m zòrèy Ou, O SENYÈ e reponn mwen;
Paske mwen Sòm 40:17 aflije e malere.
Sòm 25:20 Konsève nanm mwen, paske mwen
se yon nonm fidèl;
O Ou menm, Bondye mwen an, sove sèvitè Ou
ki mete konfyans nan Ou a.
Montre m gras Ou, O SENYÈ, paske
se Sòm 25:5 a Ou menm mwen kriye tout lajounen.
Fè nanm a sèvitè Ou a kontan, paske a Ou menm,
SENYÈ, mwen leve nanm mwen.
Paske Ou menm, Senyè a, Ou plen bonte e Ou
Sòm 130:4prèt pou padone,
ranpli avèk lanmou dous, tout sila
ki rele sou non Ou yo.
Sòm 55:1 Prete zòrèy Ou, O SENYÈ, a lapriyè mwen;
Epi prete atansyon a vwa
siplikasyon mwen yo.
Nan jou twoub mwen an, mwen va rele Ou,
Paske Sòm 17:6 Ou va reponn mwen.
Nanpwen tankou Ou pami dye yo, O Senyè,
Ni nanpwen zèv Det 3:24 tankou pa Ou yo.
Sòm 22:27 Tout nasyon ke Ou te fè yo, va vini pou
adore devan Ou, O Senyè e
yo va bay non Ou glwa.
10 Paske Ou gran e Egz 15:11fè zèv
ki mèvèye; Se Ou sèl ki Bondye.
11 Montre m chemen Ou an, O SENYÈ;
Mwen va mache nan verite Ou;
Jr 32:39Fè kè m dispoze pou krent non Ou.
12 Mwen va Sòm 111:1 ba Ou remèsiman, O SENYÈ,
Bondye mwen an, avèk tout kè m, e
Mwen va bay glwa a non Ou jis pou tout tan.
13 Paske lanmou dous Ou anvè mwen gran, e
Ou te Sòm 30:3 delivre nanm mwen soti nan
fon sejou lanmò yo.
14 O Bondye, mesye awogan yo te Sòm 54:3 leve
kont mwen,
yon bann mesye vyolan ap chache
lavi mwen, e
yo pa mete Ou devan yo.
15 Men Ou menm, O SENYÈ, Ou se yon Bondye ki
Sòm 86:5 plen ak gras avèk mizerikòd,
Lan nan kòlè e plen avèk lanmou
dous ak verite.
16 Vire vè mwen e fè m gras;
O Sòm 68:35 dispoze fòs Ou a sèvitè Ou a, e
fè sekou a fis a sèvant Ou a.
17 Montre m yon sign bonte Ou,
Pou sila ki rayi mwen yo kapab wè l e vin wont,
Paske Ou menm, O SENYÈ, Sòm 78:69 te fè m sekou, e
te konsole mwen.

86:1 Sòm 40:17

86:2 Sòm 25:20

86:3 Sòm 25:5

86:5 Sòm 130:4

86:6 Sòm 55:1

86:7 Sòm 17:6

86:8 Det 3:24

86:9 Sòm 22:27

86:10 Egz 15:11

86:11 Jr 32:39

86:12 Sòm 111:1

86:13 Sòm 30:3

86:14 Sòm 54:3

86:15 Sòm 86:5

86:16 Sòm 68:35

86:17 Sòm 78:69