86
Yon priyè a David
Prete m zòrèy Ou, O SENYÈ e reponn mwen.
Paske mwen Sòm 40:17 aflije e malere.
Sòm 25:20 Konsève nanm mwen, paske mwen se yon nonm fidèl.
Ou menm, Bondye mwen an,
sove sèvitè Ou ki mete konfyans nan Ou a.
Montre m gras Ou, O SENYÈ, paske
se Sòm 25:5 a Ou menm mwen kriye tout lajounen.
Fè nanm a sèvitè Ou a kontan,
paske a Ou menm, SENYÈ, mwen leve nanm mwen.
Paske Ou menm, Senyè a,
Ou plen bonte e Ou Sòm 130:4prèt pou padone,
ranpli avèk lanmou dous, pou tout sila
ki rele sou non Ou yo.
Sòm 55:1 Prete zòrèy Ou, O SENYÈ, a lapriyè mwen.
Prete atansyon a vwa siplikasyon mwen yo.
Nan jou twoub mwen an, mwen va rele Ou,
paske Sòm 17:6 Ou va reponn mwen.
Nanpwen tankou Ou pami dye yo, O Senyè,
ni nanpwen zèv Det 3:24 tankou pa Ou yo.
Sòm 22:27 Tout nasyon ke Ou te fè yo, va vini pou
adore devan Ou, O Senyè,
e yo va bay non Ou glwa.
10 Paske Ou gran e Egz 15:11fè zèv ki mèvèye.
Se Ou sèl ki Bondye.
11 Montre m chemen Ou an, O SENYÈ.
Mwen va mache nan verite Ou.
Jr 32:39Fè kè m dispoze pou krent non Ou.
12 Mwen va Sòm 111:1 ba Ou remèsiman,
O SENYÈ, Bondye mwen an, avèk tout kè m.
Mwen va bay glwa a non Ou jis pou tout tan.
13 Paske lanmou dous Ou anvè mwen gran,
e Ou te Sòm 30:3 delivre nanm mwen soti nan fon sejou lanmò yo.
14 O Bondye, mesye awogan yo te Sòm 54:3 leve kont mwen,
yon bann mesye vyolan ap chache lavi mwen.
Yo pa mete Ou devan yo.
15 Men Ou menm, O SENYÈ,
Ou se yon Bondye ki Sòm 86:5 plen ak gras avèk mizerikòd,
lan nan kòlè e plen avèk lanmou dous ak verite.
16 Vire vè mwen e fè m gras.
O Sòm 68:35 dispoze fòs Ou a sèvitè Ou a,
e fè sekou a fis a sèvant Ou a.
17 Montre m yon sign bonte Ou,
pou sila ki rayi mwen yo kapab wè l e vin wont.
Paske Ou menm, O SENYÈ, Sòm 78:69 te fè m sekou, e te konsole mwen.

86:1 Sòm 40:17

86:2 Sòm 25:20

86:3 Sòm 25:5

86:5 Sòm 130:4

86:6 Sòm 55:1

86:7 Sòm 17:6

86:8 Det 3:24

86:9 Sòm 22:27

86:10 Egz 15:11

86:11 Jr 32:39

86:12 Sòm 111:1

86:13 Sòm 30:3

86:14 Sòm 54:3

86:15 Sòm 86:5

86:16 Sòm 68:35

86:17 Sòm 78:69