111
Louwe SENYÈ a!
Mwen va bay lwanj a SENYÈ a ak tout kè m,
Sòm 89:7Ansanm ak moun ladwati yo ak nan asanble a.
Sòm 92:5Gran se zèv a SENYÈ yo!
Yo etidye pa tout moun ki pran plezi nan yo.
Ranpli ak bèlte avèk majeste se zèv Li yo.
Ladwati Li dire jis pou tout tan.
Li te fè mèvèy Li yo pou nou sonje nèt.
SENYÈ a Sòm 86:5-17ranpli ak gras avèk mizerikòd.
Li te Mat 6:31-33bay manje a sila ki gen lakrent Li yo.
Li va sonje akò Li a jis pou tout tan.
Li te fè pèp Li wè pouvwa a a zèv Li yo,
lè L te bay yo nasyon yo kòn eritaj.
Zèv men Li yo se Rev 13:3verite avèk jistis.
Tout prensip Li yo vrè.
Yo va Sòm 119:160andire jis pou tout tan.
Yo fèt nan verite avèk ladwati.
Li te voye Luc 1:69delivrans a pèp Li a.
Li te òdone akò Li a jis pou tout tan.
Sen e mèvèye, se non Li.
10  Job 28:28Lakrent SENYÈ a se kòmansman sajès.
Tout sila ki fè kòmandman Li yo gen bon konprann.
Lwanj Li dire jis pou tout tan!

111:1 Sòm 89:7

111:2 Sòm 92:5

111:4 Sòm 86:5-17

111:5 Mat 6:31-33

111:7 Rev 13:3

111:8 Sòm 119:160

111:9 Luc 1:69

111:10 Job 28:28