LEVANJIL SELON LUC
1
Akoz gen anpil moun ki deja antreprann pou rasanble yon listwa de bagay ki te Wo 4:21fèt pami nou yo, jis jan ke yo te lonje bay a nou menm pa men a sila yo ki Jn 15:27depi nan kòmansman an te wè avèk II P 1:16pwòp zye yo, e kon sèvitè a pawòl la, te fè nou konnen yo. Sa te sanble bon pou mwen tou, akoz ke m te fè yon ankèt konplè depi nan kòmansman an, pou m ekri sa pou nou ta byen konprann jan li te rive a, Trav 23:26chè ekselans Théophile; pou ou ta kapab konnen verite egzakt la, selon bagay ke ou te Trav 18:25enstwi yo.
Nan jou Hérode yo, wa Juda a, te gen yon sèten prèt ki te rele Zacharie nan I Kwo 24:10divizyon Abijah; epi li te gen yon madanm ki soti nan fi Aaron yo, yo te rele Elizabeth. Yo te toude jis devan zye Bondye, e te mache Fil 2:15san fot nan tout kòmandman ak devwa Senyè a. Yo pa t gen pitit, akoz Elizabeth te esteril, e yo toude te avanse nan laj.
Alò, li vin rive ke pandan I Kwo 24:19li t ap fè sèvis prèt la devan Bondye nan pwòp tan divizyon pa l, selon koutim nan pozisyon li kon prèt, li te chwazi pa tiraj osò pou Egz 30:7antre nan tanp Senyè a pou brile lansan. 10 Tout foul pèp la t ap priye Lev 16:17deyò a nan lè ofrann lansan an.
11 Konsa, Lc 2:9yon zanj Bondye te parèt kote li, e te kanpe adwat lotèl lansan an. 12 Zacharie te twouble lè l te wè li, e Lc 2:9lakrent te sezi li.
13 Men zanj lan te di l: “Ou pa bezwen pè, Zacharie, paske sa ou te mande a, tande nan syèl la e madanm ou, Elizabeth, va fè yon fis pou ou, e Lc 1:6-63ou va nonmen li Jean. 14 Ou va gen lajwa avèk kè kontan, e anpil moun va rejwi nan nesans li.
15 Paske li va gran nan zye Bondye. Li p ap Non 6:3bwè ni diven, ni gwòg; e li va ranpli avèk Lespri Sen an menm lè l toujou nan vant. 16 Li va fè anpil moun nan fis Israël yo Mt 3:2,6retounen a Senyè a, Bondye yo a. 17 Se li ki va ale devan Li menm, nan lespri avèk pouvwa Élie a, Ma 4:6pou fè kè a papa yo retounen a zanfan yo, e dezobeyisan yo a yon lespri ladwati; pou fè prepare yon pèp pou Bondye.
18 Zacharie te di a zanj lan: “Kijan m ap fè konnen sa? Paske Jen 17:17mwen menm se yon granmoun, e madanm mwen avanse nan laj.”
19 Zanj lan te reponn li e te di: “Mwen se Dan 8:16Gabriel, ki kanpe nan prezans a Bondye; e mwen te voye pou pale ak ou, e pou pote bòn nouvèl sila a. 20 Epi gade, ou va rete an silans nèt, e ou p ap kapab pale jiskaske bagay sa yo rive, paske ou pa t kwè pawòl mwen, ki va akonpli nan pwòp lè pa l la.
21 Pèp la t ap tann Zacharie, e yo te etone pa reta ke li te fè nan tanp lan. 22 Men lè l parèt li pa t kapab pale avèk yo; epi yo te vin konprann ke se te yon vizyon ke li te fè nan tanp lan. Li te Lc 1:62kontinye fè sign bay yo, e te rete bèbè.
23 Lè jou a sèvis li kon prèt te fini, li te retounen lakay li. 24 Apre jou sa yo, Elizabeth te vin ansent; epi li te kache pandan senk mwa, e te di: 25 “Se konsa ke Senyè a aji avè m nan jou ke Li te voye gras Li sou mwen, e Li te Jen 30:23retire wont mwen pami lèzòm”.
26 Alò, nan sizyèm mwa ansent Elizabeth la zanj Gabriel la te voye sòti nan Bondye a yon vil nan Galilée ki te rele Mt 2:23Nazareth, 27 A yon vyèj ki te fiyanse a yon nonm ki te rele Joseph, ki te sòti nan Mt 1:16-20desandan David yo; e vyèj la te rele Marie. 28 Epi lè l te antre, li te di li: “Sali a ou menm ki twouve favè! Senyè a avèk ou.”
29 Men li Lc 1:12te twouble anpil pa pawòl sa a, e li t ap reflechi sou ki kalite salitasyon sa a te ye.
30 Konsa zanj lan te di l: Mt 14:27”Ou pa bezwen krent, Marie, paske ou gen tan twouve favè ak Bondye. 31 Gade byen, ou va vin ansent, ou va fè yon fis, e ou És 7:14va bay li non a Jésus. 32 Li va gran e Li va rele Fis a Mc 5:7Pi Wo a; epi Senyè Bondye a va bay Li II Sam 7:12-16twòn a zansèt Li a, David. 33 Li va renye sou lakay Jacob pou tout tan; II Sam 7:13-16e wayòm Li an p ap janm fini.”
34 Marie te di a zanj lan: “Kijan bagay sa a kapab ye, paske mwen menm se yon vyèj?”
35 Zanj lan te reponn e te di li: “Lespri Sen an va vini sou ou, e pwisans a Pi Wo a va kouvri ou avèk lonbraj Li; epi pou rezon sa a, pitit sen sa a va rele Fis a Bondye. 36 Epi veye byen, menm nan fanmi ou Elizabeth anplis gen tan vin ansent avèk yon fis nan vyeyès li; e li menm ki te rele esteril, koulye a, li nan sizyèm mwa li. 37 Paske Jen 18:4anyen pa enposib avèk Bondye.”
38 Epi Marie te di li: “Men gade, sèvant-dedike a Senyè a; kite sa fèt sou mwen selon pawòl ou.” Konsa, zanj lan te kite li.
39 Alò, nan moman sa a, Marie te leve e te sòti byen vit pou rive nan peyi kolin yo, nan yon Jos 20:7vil yo rele Juda. 40 Li te antre lakay a Zacharie, e te salye Elizabeth.
41 Li te rive ke lè Elizabeth te tande salitasyon Marie a, pitit la te sote nan vant li; epi Elizabeth te Lc 1:67ranpli avèk Lespri Sen an. 42 Li te kriye fò avèk yon gran vwa e te di: “Beni se ou pami fanm yo, e beni se fwi a vant ou an! 43 Kijan bagay sa a rive m, ke manman Lc 2:11Senyè mwen an ta vin kote mwen? 44 Paske gade byen, lè son a salitasyon ou an te rive nan zòrèy mwen, pitit la te sote nan vant mwen avèk jwa, 45 Epi Lc 1:20-48beni se sila a ki te kwè ke sa Senyè a te pale a ta vin akonpli.”
46 Marie te di:
I Sam 2:1-10”Nanm mwen Sòm 34:21egzalte Senyè a,
47 Lespri Sòm 35:9mwen gen tan rejwi nan Bondye, Sovè mwen an.
48 Paske li te gade Sòm 138:6eta ba sèvant Li an;
paske gade byen, soti nan moman sa a jiska tout jenerasyon yo,
yo va rele m beni.
49 Paske Toupwisan an te fè gwo bagay pou mwen;
Non Li sen.
50  Sòm 103:17Epi mizerikòd Li sou jenerasyon apre jenerasyon
vè sila ki krent Li yo.
51  Sòm 98:1Li fè zèv pwisan yo avèk bra Li;
Li te gaye sila avèk panse ògèy nan kè yo.
52 Li rale fè desann chèf yo sou twòn yo,
e Li Jb 5:11egzalte sila ki enb yo.
53  Sòm 107:9Li ranpli sila ki grangou yo avèk bon bagay;
e Li voye rich yo ale avèk men vid.
54 Li bay sekou a Israël, sèvitè Li a, kon yon sonj mizerikòd Li,
55 jan Li te pale a zansèt nou yo,
a Jen 17:7Abraham avèk jenerasyon Li yo jis pou tout tan”.
56 Epi Marie te rete avèk li pandan anviwon twa mwa, e te retounen lakay li. 57 Alò, lè te rive pou Elizabeth akouche, e li te fè yon fis. 58 Vwazen li yo avèk fanmi li yo te tande ke Senyè a te Jen 19:19montre mizerikòd Li, e yo t ap rejwi avèk li. 59 Li te vin rive ke nan Jen 17:12uityèm jou a, yo te vini pou sikonsi pitit la, e yo t ap rele li Zacharie, non a papa li. 60 Men manman li te reponn e te di: “Non anverite, men Lc 1:13-63l ap rele Jean.” 61 Epi yo te di li: “Nanpwen pèsòn pami fanmi ou ki rele pa non sa a.” 62 Epi yo te Lc 1:22fè sign a papa a, pou konnen ki non li te vle bay li. 63 Epi li te mande yon tablo, e te ekri konsa: Lc 1:13-60”Non li se Jean”. Epi yo tout te etone. 64  Lc 1:20Konsa, nan yon sèl kou bouch li te louvri, lang li te vin lache e li te kòmanse pale e bay glwa a Bondye. 65 Lakrent te vin tonbe sou tout sila yo ki te rete nan landwa sila a; epi tout bagay sa yo te pale nan tout Lc 1:39peyi kolin a Juda yo. 66 Tout sila ki te tande koze sa yo te Trav 11:21sonje sa, e te toujou mande: “Alò, kisa nou sipoze pitit sa a va devni? Paske men Senyè a te vrèman sou li.
67 Epi papa li, Zacharie, te Lc 1:41ranpli avèk Lespri Sen an, te pwofetize, e te di:
68 Beni se Senyè a, Bondye Israël la,
paske li vizite nou, e te acheve Lc 2:38redanmsyon pou pèp Li a.
69 E Li te leve yon I Sam 2:1-10kòn sali pou nou lakay David la, sèvitè Li a.
70  Wo 1:2Jan Li te pale pa bouch a pwofèt Li yo depi nan ansyen tan an—-
71 Delivrans sou Sòm 106:10lènmi nou yo, ak nan men a tout sila ki rayi nou yo;
72 Pou montre mizerikòd vè zansèt nou yo, Sòm 105:8-42e pou sonje akò sen Li an,
73  Jen 22:16Sèman ke Li te fè a Abraham, zansèt nou an,
74 Pou pèmèt ke nou menm, ki te delivre nan men lènmi nou yo,
ta kapab sèvi Li san krent,
75  Ef 4:24Nan sentete ak ladwati devan Li pandan tout jou nou yo.
76 Epi ou menm pitit, ou va rele pwofèt a Pi Wo a;
paske ou va ale Ma 3:1devan Senyè a, pou prepare chemen Li an;
77 Pou bay pèp Li a konesans a sali a, Jr 31:34pou padon peche pa yo.
78 Akoz de mizerikòd byen dous a Bondye nou an,
Ma 4:2k ap fè Solèy ki leve soti anwo a vin vizite nou.
79  És 9:2Pou briye sou sila ki chita nan tenèb yo ak nan lonbraj lanmò a, pou gide pye nou nan chemen lapè a.
80  Lc 2:40Epi pitit la te kontinye grandi, e te vin fò nan lespri. Konsa, li te viv nan dezè yo jis jou li te parèt piblikman an Israël.

1:1 Wo 4:21

1:2 Jn 15:27

1:2 II P 1:16

1:3 Trav 23:26

1:4 Trav 18:25

1:5 I Kwo 24:10

1:6 Fil 2:15

1:8 I Kwo 24:19

1:9 Egz 30:7

1:10 Lev 16:17

1:11 Lc 2:9

1:12 Lc 2:9

1:13 Lc 1:6-63

1:15 Non 6:3

1:16 Mt 3:2,6

1:17 Ma 4:6

1:18 Jen 17:17

1:19 Dan 8:16

1:22 Lc 1:62

1:25 Jen 30:23

1:26 Mt 2:23

1:27 Mt 1:16-20

1:29 Lc 1:12

1:30 Mt 14:27

1:31 És 7:14

1:32 Mc 5:7

1:32 II Sam 7:12-16

1:33 II Sam 7:13-16

1:37 Jen 18:4

1:39 Jos 20:7

1:41 Lc 1:67

1:43 Lc 2:11

1:45 Lc 1:20-48

1:46 I Sam 2:1-10

1:46 Sòm 34:21

1:47 Sòm 35:9

1:48 Sòm 138:6

1:50 Sòm 103:17

1:51 Sòm 98:1

1:52 Jb 5:11

1:53 Sòm 107:9

1:55 Jen 17:7

1:58 Jen 19:19

1:59 Jen 17:12

1:60 Lc 1:13-63

1:62 Lc 1:22

1:63 Lc 1:13-60

1:64 Lc 1:20

1:65 Lc 1:39

1:66 Trav 11:21

1:67 Lc 1:41

1:68 Lc 2:38

1:69 I Sam 2:1-10

1:70 Wo 1:2

1:71 Sòm 106:10

1:72 Sòm 105:8-42

1:73 Jen 22:16

1:75 Ef 4:24

1:76 Ma 3:1

1:77 Jr 31:34

1:78 Ma 4:2

1:79 És 9:2

1:80 Lc 2:40