II PIERRE
1
Simon Pierre, yon sèvitè-atache, e apòt a Jésus Kri, a sila ki te resevwa Wo 1:12yon lafwa menm jan ak nou yo, pa Wo 3:21-26ladwati Bondye ak Sovè nou an, Jésus Kri: Ke lagras ak lapè vin miltipliye a nou menm nan Jn 17:3konesans a Bondye ak Jésus, Senyè nou an, akoz nou wè ke pwisans diven Li an bannou tout bagay ki apatyen a lavi ak sentete, atravè vrè konesans a Li, ki te I Tes 2:12rele nou pa pwòp glwa ak ekselans Li. Paske pa sila yo, Li te bannou II P 3:9, 13pwomès presye e manyifik Li, pouke nan yo, nou ta kapab vin I Jn 3:2patisipan nan nati sen an, e chape de koripsyon ki nan mond lan pa konvwatiz lachè a.
Alò, pou rezon sa a tou, aplike tout dilijans. Sou lafwa nou, mete ekselans moral, e nan ekselans moral nou, mete Kol 2:3konesans. Mete nan konesans nou, Trav 24:25bon kontwòl tèt nou, e nan bon kontwòl tèt nou, mete Lc 21:19pèseverans, e nan pèseverans nou, mete sentete. Anplis nan sentete nou, mete bonte fratènèl, e nan Wo 12:10bonte fratènèl nou, mete lanmou.
Paske si kalite sa yo nan nou e ap ogmante, yo p ap rann nou ni initil, ni Kol 1:10san fwi nan vrè konesans Senyè nou an, Jésus Kri. Paske, sila ki manke kalite sa yo I Jn 2:11avèg oswa pa wè klè, akoz ke li bliye pirifye li de ansyen peche li yo.
10 Konsa, frè m yo, se pou nou vin pi dilijan pou fè sèten de Wo 11:29; I Tes 1:4chwa ak apèl Li de nou menm nan; paske otan ke n ap pratike bagay sa yo, nou p ap janm glise tonbe. 11 Paske lè nou aji nan fason sa a, antre nan wayòm etènèl Senyè ak Sovè nou an, Jésus Kri, va Wo 2:4toujou disponib a nou menm an abondans.
12 Konsa, mwen va toujou prè pou fè nou sonje bagay sa yo, malgre nou deja konnen yo, e etabli nan Kol 1:5verite ki deja la avèk nou an. 13 Epi mwen konsidere li bon, toutotan mwen ap demere nan kay tèrès sila a, pou vire memwa nou pou fè nou sonje, 14 avèk konesans ke moman pou II Tim 4:6; Jn 21:19mete akote kay tèrès mwen an toupre kòm osi Jésus Kri te fè m byen konprann nan. 15 Epi mwen va osi fè dilijans pou nenpòt lè m Lc 9:31fin ale, nou kapab toujou sonje bagay sa yo.
16 Paske nou pa t swiv I Tim 1:4vye listwa koken lè nou te fè nou konnen Mc 13:26pwisans ak retou a Senyè nou an, Jésus Kri, men zye nou te temwen majeste Li. 17 Paske, lè Li te resevwa laglwa ak lonè Bondye, Papa a, yon Mt 17:5pawòl konsa te fèt a Li pa Laglwa Majeste a: “Sa se Fis byeneme Mwen an; avèk Li, Mwen byen kontan.”— 18 Epi nou menm te tande pawòl sa yo, fèt depi nan syèl la, lè nou te avèk Li sou Egz 3:5mòn sen an.
19 Konsa, nou gen pawòl pwofesi yo fèt pi asire. A sila nou dwe prete atansyon an tankou se yon Sòm119:105lanp k ap klere yon kote ki fènwa, jiskaske bajou kase e Rev 22:16zetwal granmmaten an leve nan kè nou.
20 Men konnen sa davans, ke Wo 12:6nanpwen pwofesi nan lekriti sen an ki sijè a pwòp entèpretasyon prive. 21 Paske Jé 23:26okenn pwofesi pa t janm fèt pa volonte a moun, men lèzòm, dirije pa Lespri Sen an ki te pale soti nan Bondye.

1:1 Wo 1:12

1:1 Wo 3:21-26

1:2 Jn 17:3

1:3 I Tes 2:12

1:4 II P 3:9, 13

1:4 I Jn 3:2

1:5 Kol 2:3

1:6 Trav 24:25

1:6 Lc 21:19

1:7 Wo 12:10

1:8 Kol 1:10

1:9 I Jn 2:11

1:10 Wo 11:29; I Tes 1:4

1:11 Wo 2:4

1:12 Kol 1:5

1:14 II Tim 4:6; Jn 21:19

1:15 Lc 9:31

1:16 I Tim 1:4

1:16 Mc 13:26

1:17 Mt 17:5

1:18 Egz 3:5

1:19 Sòm119:105

1:19 Rev 22:16

1:20 Wo 12:6

1:21 Jé 23:26