KOLOSYEN YO
1
Paul, yon apot Jésus Kri I Kor 1:1pa volonte a Bondye, ak Timothée, frè nou an A sen ak frè fidèl an Kris ki te Colosse yo: Wo 1:7Gras pou nou, ak lapè ki soti nan Bondye, Papa nou an. Wo 1:8Nou bay remèsiman a Bondye Wo 15:6Papa a Senyè nou an, Jésus Kri; pandan nou toujou ap priye pou nou. Ef 1:15Paske nou te tande de lafwa nou nan Kris Jésus, ansanm ak lanmou ke nou gen pou tout fidèl yo; Akoz de lespwa ki II Tim 4:8rezève pou nou nan syèl la, jan nou te Ef 1:13tande deja nan pawòl verite levanjil la, ki te vini a nou menm, jis menm jan nan tou mond lan, k ap bay Wo 1:13fwi tout tan, e k ap ogmante, menm jan li t ap fèt nan nou menm tou, depi jou nou te Ef 4:21tande de li a, e te konprann gras Bondye nan Verite a; menm jan ke nou te aprann de Kol 4:12Épaphras, sèvitè-atache, byeneme, parèy a nou an, ki se yon sèvitè fidèl an Kris sou pati pa nou. Epi ki te osi enfòme nou de Wo 15:30lanmou nou nan Lespri a. Pou rezon sa a tou, depi jou nou te tande de li a Ef 1:16nou pa t sispann priye pou nou e mande pou nou ta kapab ranpli avèk konesans a volonte Li, nan tout Ef 1:17sajès lespri a ak bon konprann. 10 Pou nou kapab Ef 4:1mache nan yon fason dign de Senyè a, pou fè Li plezi nan tout bagay, pote fwi nan tout bon zèv e grandi nan konesans a Bondye; 11 ki ranfòse ak tout pouvwa, selon pwisans laglwa Li a, pou vin genyen pèseverans ak pasyans; avèk lajwa, 12 pou bay remèsiman a Papa a, ki te kalifye nou pou pataje Trav 20:32nan eritaj a fidèl yo nan Trav 26:18Limyè a. 13 Paske Li te delivre nou soti nan Ef 6:12wayòm tenèb la, e Li te transfere nou nan wayòm a Fis byeneme Li a. 14  Wo 3:24Nan Li menm nou gen redanmsyon, ak padon pou peche yo. 15 Li se imaj a Bondye envizib la Wo 8:29premye ne a tout kreyasyon an. 16 Paske pa Li menm, tout bagay te kreye, nan syèl la ak sou tè a, vizib e envizib kit se wayòm yo, kit se pouvwa yo, kit se wa yo, kit se otorite yo— Jn 1:3tout bagay te kreye pa Li menm e pou Li menm. 17 Li Jn 1:1avan tout bagay, e se nan Li tout bagay kenbe ansanm. 18 Li se osi tèt a Ef 1:23kò a, legliz la; epi Li se kòmansman an, premye ne ki sòti nan lanmò a; pou Li menm kapab vin gen premye plas nan tout bagay. 19 Paske se te bon plezi Ef 1:5Papa a pou tout plenitud Bondye a ta vin rete nan Li 20 epi nan Li menm, pou II Kor 5:18rekonsilye tout bagay a Li menm, lè L te fin fè lapè pa Ef 2:13san lakwa Li a; atravè Li menm, mwen di nou, kit bagay ki sou latè yo kit bagay ki nan syèl yo. 21 Epi menmsi Wo 5:10otrefwa, nou te etranje, e te lènmi nan jan nou te konn panse, ak angaje nan move zak; 22 men koulye a Li rekonsilye nou nan Wo 7:4kò lachè Li a atravè lanmò, pou prezante nou devan Li Ef 1:4sen, san fot e san repwòch— 23 Si vrèman nou kontinye nan lafwa byen Ef 3:17etabli, e fèm, e nou pa kite esperans levanjil ke nou te tande a, ki te pwoklame Trav 2:5nan tout kreyasyon anba syèl la, e sou li menm mwen, Paul, te fèt kòm yon sèvitè. 24 Alò, mwen rejwi nan soufrans mwen yo pou koz a nou, e nan lachè m II Tim 1:8mwen fè pati pa m pou benefis kò Li a, ki se legliz la, pou ranpli sa ki manke nan lafliksyon a Kris yo. 25 Sou legliz sila a mwen te fèt kòm yon sèvitè selon Ef 3:2jesyon a Bondye a, ki te plase sou mwen pou benefis pa nou, pou m ta kapab vin akonpli predikasyon pawòl Bondye a, 26  Wo 16:25ki se, mistè ki te kache depi laj ak jenerasyon pase yo, men ki koulye a manifeste a fidèl Li yo. 27 A yo menm Bondye te gen volonte pou fè konnen kisa ki se richès laglwa a mistè sila a pami pèp etranje yo, ki se Kris nan nou, esperans laglwa a. 28 Epi nou pwoklame Li ak I Kor 3:16egzòtasyon chak moun, e enstwi chak moun ak tout sajès, pou nou kapab prezante chak moun konplè an Kris. 29 Pou rezon sila a osi, mwen I Kor 15:10travay, e mwen lite pa pouvwa Bondye, ki aji avèk pwisans nan mwen an.

1:1 I Kor 1:1

1:2 Wo 1:7

1:3 Wo 1:8

1:3 Wo 15:6

1:4 Ef 1:15

1:5 II Tim 4:8

1:5 Ef 1:13

1:6 Wo 1:13

1:6 Ef 4:21

1:7 Kol 4:12

1:8 Wo 15:30

1:9 Ef 1:16

1:9 Ef 1:17

1:10 Ef 4:1

1:12 Trav 20:32

1:12 Trav 26:18

1:13 Ef 6:12

1:14 Wo 3:24

1:15 Wo 8:29

1:16 Jn 1:3

1:17 Jn 1:1

1:18 Ef 1:23

1:19 Ef 1:5

1:20 II Kor 5:18

1:20 Ef 2:13

1:21 Wo 5:10

1:22 Wo 7:4

1:22 Ef 1:4

1:23 Ef 3:17

1:23 Trav 2:5

1:24 II Tim 1:8

1:25 Ef 3:2

1:26 Wo 16:25

1:28 I Kor 3:16

1:29 I Kor 15:10