3
Pou rezon sa a, mwen, Paul Trav 23:18prizonye a Kris Jésus a, pou koz a nou, pèp etranje yo, si vrèman nou te tande de Ef 1:10jerans a gras Bondye ke mwen te resevwa pou livre bay nou an, ke Gal 1:12pa revelasyon mwen te vin konnen mistè a, sou ki mwen te deja ekri kèk mo a. Pa referans a sa, lè nou li, nou kapab konprann konesans mwen nan Wo 11:25mistè a Kris la, ki, nan lòt jenerasyon yo pa t konnen pa fis a lòm yo, men koulye a li revele a I Kor 12:28sen apot Li yo ak pwofèt yo nan Lespri a. Pou detaye byen klè, ke pèp etranje yo se eritye egal e manb parèy nan kò a, epi patisipan egal nan pwomès a Kris Jésus a selon levanjil la. Gal 3:29 I Kor 1:23,25Sou pwomès sa a, mwen te vin yon sèvitè selon don lagras Bondye a, ke m te resevwa selon travay pouvwa Li a. A mwen menm, pi piti pami tout sen yo, gras sa a te bay, pou preche a pèp etranje yo, tout Wo 2:4richès ensondab a Kris yo. Epi pou fè tout moun wè, sa ki se jerans a Wo 16:25mistè a ki te kache pandan tan yo nan Bondye, ki te kreye tout bagay yo. 10 Pou tout sajès a Bondye a ta kapab I Pi 1:12vin konnen koulye a atravè legliz la, a tout Ef 6:12pouvwa ak otorite nan lye selès yo. 11  Ef 1:11Sa te an akò avèk plan etènèl la ke Li te reyalize nan Kris Jésus, Senyè nou an. 12 Nan Ef 2:18Li menm, nou gen kouraj pa lafwa pou apwoche Li ak konfyans. 13 Konsa, mwen mande nou pou nou pa dekouraje nan tribilasyon m ap pase Ef 3:1pou nou yo, paske yo se glwa nou.
14 Pou rezon sila a, mwen Fil 2:10koube jenou m devan Papa de Senyè nou, Jésus Kris. 15 Nan Li menm, tout fanmi nan syèl la ak sou tè a jwenn non yo, 16 pou Li kapab bannou, selon richès laglwa Li, ke nou kapab ranfòse avèk pouvwa, atravè Lespri Li a ki fonse nan enteryè lòm nan. 17 Pou Kris kapab demere nan kè nou pa lafwa, pou nou kapab, byen fonde e rasine nan lanmou, 18 pou nou kapab konprann avèk tout sen yo Job 11:8sa ki se lajè, longè, wotè, ak pwofondè a, 19 epi pou nou konnen Wo 8:35,39lanmou a Kris la ki depase konesans, pou nou ta kapab vin ranpli nèt ak tout sa ki nan Bondye yo.
20 Koulye a, a Li menm ki II Kor 9:8kapab fè bokou, bokou plis, de tout sa ke nou mande oubyen panse, selon pouvwa ki travay anndan nou an, 21  Wo 11:36a Li menm laglwa nan legliz la ak nan Kris Jésus a, a tout jenerasyon yo pou tout tan e pou tout tan. Amèn.

3:1 Trav 23:18

3:2 Ef 1:10

3:3 Gal 1:12

3:4 Wo 11:25

3:5 I Kor 12:28

3:6 Gal 3:29

3:7 I Kor 1:23,25

3:8 Wo 2:4

3:9 Wo 16:25

3:10 I Pi 1:12

3:10 Ef 6:12

3:11 Ef 1:11

3:12 Ef 2:18

3:13 Ef 3:1

3:14 Fil 2:10

3:18 Job 11:8

3:19 Wo 8:35,39

3:20 II Kor 9:8

3:21 Wo 11:36