1 KORENTYEN YO
1
Paul, aple kon apot Jésus Kri pa volonte Bondye a, ak Sosthène, frè nou, A legliz Bondye ki nan vil Corinthe lan, a sila ki gen tan sanktifye nan Jésus Kri yo, sen Wo 1:7pa apèl Bondye yo, avèk tout sila yo nan tout kote ki rele non Senyè nou an, Jésus Kri; Senyè pa yo e pa nou. Wo 1:7Gras de nou e lapè Bondye, Papa nou an, ak Senyè a Jésus Kri.
Wo 1:8Mwen remèsye Bondye mwen an tout tan, o sijè de nou menm, pou lagras Bondye te bannou nan Jésus Kri a. Ke nan tout bagay nou te anrichi nan Li, nan tout pawòl ak tout konesans, menm pandan temwayaj konsènan Kris la te Wo 15:14konfime nan nou, jis pou nou pa manke nan okenn don, e Luc 17:30tann avèk enpasyans revelasyon a Senyè nou an, Jésus Kri, Wo 8:19ki va osi konfime nou jiska lafen, san defo nan jou Senyè nou an, Jésus Kri. Det 7:9Bondye fidèl, selon Sila nou te rele nan amitye fratènèl avèk Fis Li a, Jésus Kri, Senyè nou an.
10 Koulye a, mwen egzòte nou, frè yo, pa non a Senyè nou an, Jésus Kri, pou nou tout vin antann nou, pou pa gen I Kor 11:18divizyon pami nou, men pou nou vin konplè nan Wo 12:16menm panse ak nan menm jijman. 11 Paske mwen enfòme o sijè de nou menm, frè m yo, pa moun Chloé yo, ke gen konfli pami nou. 12 Alò, men kisa m ap di. I Kor 3:4Nou chak ap di: “Mwen se moun Paul”, “Mwen se moun Trav 18:24Apollos”, “Mwen se moun Céphas”, e “Mwen se moun Kris la”. 13 Èske Kris la vin divize? Èske Paul te krisifye pou nou? Oswa èske nou te vin Mat 28:19batize nan non Paul? 14 Mwen remèsye Bondye ke m pa t Trav 18:18batize okenn nan nou sof ke Crispus ak Gaïus, 15 pou okenn moun pa ka di ke nou te batize nan non mwen. 16 Alò, mwen te batize tout I Kor 16:15,17fanmi Stéphanas la; anplis de sa, mwen pa konnen si m te batize okenn lòt moun. 17  Jn 4:2Paske Kris pa t voye m pou batize, men pou preche bòn nouvèl la I Kor 2:1,4,13pa avèk bèl pawòl moun save yo, pou ke kwa Kris la pa ta vin anile. 18 Paske pawòl lakwa a se foli pou II Kor 2:15sila k ap peri yo, men pou nou menm k ap sove yo, se pwisans a Bondye. 19 Paske sa ekri:
És 29:14“Mwen va detwi sajès a saj yo,
e entèlijans moun save yo,
mwen va mete sou kote.”
20 Kote nonm saj la? Kote skrib la? Kote moun deba a Job 12:17laj sila a? Èske Bondye pa fè sajès a mond lan vin foli? 21 Paske akoz nan sajès Bondye, lemond ak I Kor 1:27sajès pa li pa t vin konnen Bondye. Konsa, Bondye te byen kontan selon foli a mesaj ki te preche a, pou sove sila ki kwè yo. 22 Paske anverite Mat 12:18Jwif yo mande pou sign, e Grèk yo chache sajès; 23 men nou preche I Kor 2:2Kris krisifye a, pou I Pi 2:8Jwif yo, yon wòch k ap fè moun bite, e pou pèp etranje yo, yon foli. 24 Men pou sila ki aple yo, ni Jwif, ni Grèk, Kris la se I Kor 1:18pwisans a Bondye, ak I Kor 1:30sajès Bondye. 25 Paske foli Bondye a pi saj ke lòm, e II Kor 13:4feblès Bondye a pi fò ke lòm.
26 Paske konsidere apèl nou an, frè yo, ke Mat 11:25pa t gen anpil moun ki te saj selon lachè, ni anpil moun ki te fò, ni anpil moun nòb. 27 Men Bondye te chwazi I Kor 1:20foli a mond lan pou fè saj yo wont, e Bondye te chwazi bagay fèb a mond lan pou fè bagay ki pwisan yo vin piti. 28 Konsa, Bondye chwazi bagay ki ba e meprize nan mond lan, Wo 4:7bagay ki pa anyen, pou li kapab anile bagay ki egziste deja yo, 29 pou fè Ef 2:9pèsòn pa kapab vante tèt yo devan Bondye. 30 Men selon sa ke Li menm te fè a, nou nan Jésus Kri. Se Li ki te devni pou nou I Kor 1:24sajès ki soti nan Bondye, ansanm ak Jr 23:5jistis, sanktifikasyon, ak redanmsyon. 31 Konsa, jan sa ekri a: “Kite sila ki vante tèt li a, vante tèt li nan SENYÈ a.”

1:2 Wo 1:7

1:3 Wo 1:7

1:4 Wo 1:8

1:6 Wo 15:14

1:7 Luc 17:30

1:8 Wo 8:19

1:9 Det 7:9

1:10 I Kor 11:18

1:10 Wo 12:16

1:12 I Kor 3:4

1:12 Trav 18:24

1:13 Mat 28:19

1:14 Trav 18:18

1:16 I Kor 16:15,17

1:17 Jn 4:2

1:17 I Kor 2:1,4,13

1:18 II Kor 2:15

1:19 És 29:14

1:20 Job 12:17

1:21 I Kor 1:27

1:22 Mat 12:18

1:23 I Kor 2:2

1:23 I Pi 2:8

1:24 I Kor 1:18

1:24 I Kor 1:30

1:25 II Kor 13:4

1:26 Mat 11:25

1:27 I Kor 1:20

1:28 Wo 4:7

1:29 Ef 2:9

1:30 I Kor 1:24

1:30 Jr 23:5