2
Epi lè m te vin kote nou, frè m yo, mwen I Kor 1:17pa t vini avèk yon wotè langaj oubyen sajès pou pwokame a nou temwayaj a Bondye a. Paske mwen te detèmine pou m pa konnen anyen pami nou, sof I Kor 1:23Jésus Kri, e Sila krisifye a. Mwen te avèk nou nan I Kor 4:10feblès, laperèz, ak anpil tranbleman. Epi mesaj mwen avèk predikasyon mwen I Kor 1:17pa t fèt avèk pawòl sajès pou fè moun kwè, men nan demonstrasyon Lespri a ak pouvwa a, pou lafwa nou pa t repoze sou sajès a lòm, men sou pouvwa Bondye a. II Kor 4:7
Malgre sa, nou konn pale sajès pami sila ki gen Ef 4:13matirite yo; alò yon sajès ki pa sòti ni nan tan sila a, ni nan chèf a tan sila yo, k ap pase. Men nou pale sajès Bondye nan yon mistè, sajès kache ke Bondye te Wo 8:29planifye menm avan tan yo pou laglwa nou; Sajès I Kor 2:6ke okenn nan chèf a I Kor 1:20tan sila yo pa konprann; paske si yo te konprann li, yo pa t ap krisifye Senyè laglwa a. Men jan sa ekri a:
És 64:4“Bagay ke zye pa wè e zòrèy pa tande, epi
ki pa janm antre nan kè a lòm;
tout sa Bondye prepare pou sila ki renmen Li yo.”
10 Paske a nou menm Bondye te revele yo Jn 14:26pa Lespri a; paske Lespri a toujou sonde tout bagay, menm jis nan Wo 11:33pwofondè Bondye a. 11 Paske kilès pami lòm ki konnen panse a lòm eksepte Pwov 20:27lespri a lòm ki anndan li menm nan? Menm jan an, panse a Bondye yo; pèsòn pa konnen yo eksepte Lespri Bondye a. 12 Alò, nou Wo 8:15pa resevwa, lespri mond lan, men Lespri ki sòti nan Bondye a, pou nou kapab konnen bagay ke Bondye bannou gratis yo. 13 Sou ki bagay nou pale osi I Kor 1:17pa ak pawòl sajès a moun, men ak pawòl Lespri Sen an, ki dirije refleksyon lespri nou ak pawòl lespri nou. 14 Men yon nonm nan eta natirèl li, Jn 14:17pa aksepte bagay a Lespri Bondye yo; paske I Kor 1:18se foli yo ye pou li. Li pa kapab konprann yo, paske yo ka jije sèlman ak yon lespri k ap viv nan Bondye. 15 Men sila ki I Kor 3:1reflechi ak yon lespri ki soti nan Bondye a jije tout bagay, men li menm p ap jije pa okenn moun. 16 “Paske És 40:3kilès ki te konnen refleksyon Senyè a, pou li ta enstwi Li?” Men se panse a Kris nou genyen.

2:1 I Kor 1:17

2:2 I Kor 1:23

2:3 I Kor 4:10

2:4 I Kor 1:17

2:5 II Kor 4:7

2:6 Ef 4:13

2:7 Wo 8:29

2:8 I Kor 2:6

2:8 I Kor 1:20

2:9 És 64:4

2:10 Jn 14:26

2:10 Wo 11:33

2:11 Pwov 20:27

2:12 Wo 8:15

2:13 I Kor 1:17

2:14 Jn 14:17

2:14 I Kor 1:18

2:15 I Kor 3:1

2:16 És 40:3