12
Konsa, frè m yo, mwen egzòte nou pa tout mizerikòd Bondye yo, pou Wo 6:13,19prezante kò nou kon yon sakrifis vivan e sen, ki se sèvis fidèl ke nou rann lè nou adore Bondye. Epi pa konfòme nou a mond sa a, men transfòme nou pa Ef 4:23renouvèlman lespri nou, pou nou kapab Ef 5:10,17pwouve sa ke volonte Bondye a ye; sa ki bon, akseptab e konplè san manke anyen.
Paske selon gras ke mwen resevwa a, mwen di a chak moun pami nou Wo 11:20pou pa panse pi wo de tèt li pase sa li ta dwe panse a, men panse avèk yon jijman rezonab, konsi, Bondye te bay chak moun yon mezi lafwa. Paske I Kwo 12:12-14menm jan ke kò nou gen anpil manm e tout manm sa yo pa gen menm fonksyon, konsa nou menm tou ki anpil, nou fè I Kwo 12:20,27yon sèl kò nan Kris la, e nou chak manm youn ak lòt. Akoz nou gen don ki Wo 12:3pa menm, selon gras ke nou resevwa a, annou chak sèvi yo konsa; si se pwofetize, sèvi l selon mezi lafwa ke Bondye bannou; si se Trav 6:1fè sèvis, nan sèvi moun, si se Trav 13:1enstwi, nan enstwi, si se egzòte moun, nan egzòtasyon; si se bay, bay avèk jenewozite; I Tim 5:17si se dirije, dirije avèk dilijans, si se bay mizerikòd, bay li avèk kè kontan.
Se pou nou renmen II Kwo 6:6san ipokrizi. Rayi sa ki mal e kenbe fèm a sa ki bon. 10  Jn 13:34Se pou nou angaje nou youn ak lòt nan lanmou fratènèl; bay preferans youn pou lòt avèk lonè. 11 Pa fè bak nan dilijans, rete Trav 18:25zele nan lespri nou ak Trav 20:19nan sèvis Senyè a 12  Wo 5:2Rejwi nou nan esperans, rete pasyan nan tribilasyon Trav 5:14pèsevere nan lapriyè. 13  II Kwo 9:1Kontribye pou bezwen a sen yo, e toujou Mat 25:35pratike ospitalite.
14  Mat 5:44Beni sila ki pèsekite nou yo, bay benediksyon e pa bay madichon. 15  Job 30:25Rejwi avèk sila ki rejwi yo e kriye avèk sila ki kriye yo. 16 Kenbe menm panse a youn anvè lòt; pa kite ògèy antre nan lespri nou, men toujou asosye nou avèk sa ki enb yo. Pwov 3:7Pa konprann ke se nou menm ki saj. 17  Pwov 20:22Pa janm remèt mal pou mal a pèsòn. Respekte sa ki bon nan zye a tout moun. 18 Si se posib, otan ke li depann de nou Mc 9:50rete anpè avèk tout moun. 19 Pa janm pran pwòp vanjans nou, byeneme mwen yo, men kite plas pou kòlè Bondye a. Paske sa ekri: Det 32:35“Vanjans se pou Mwen; Mwen menm va bay rekonpans”, di Senyè a.
20  II Wa 6:22“Konsa, si lènmi nou grangou, bay li manje;
e si li swaf, bay li bwè.
Paske lè nou fè konsa, nou sanble moso chabon cho sou tèt li.”
21 Pa kite nou venk pa le mal, men venk mal la avèk sa ki bon.

12:1 Wo 6:13,19

12:2 Ef 4:23

12:2 Ef 5:10,17

12:3 Wo 11:20

12:4 I Kwo 12:12-14

12:5 I Kwo 12:20,27

12:6 Wo 12:3

12:7 Trav 6:1

12:7 Trav 13:1

12:8 I Tim 5:17

12:9 II Kwo 6:6

12:10 Jn 13:34

12:11 Trav 18:25

12:11 Trav 20:19

12:12 Wo 5:2

12:12 Trav 5:14

12:13 II Kwo 9:1

12:13 Mat 25:35

12:14 Mat 5:44

12:15 Job 30:25

12:16 Pwov 3:7

12:17 Pwov 20:22

12:18 Mc 9:50

12:19 Det 32:35

12:20 II Wa 6:22