9
I Wa 10:1-13Alò, depi rèn Séba te tande afè rekonesans a Salomon an, li te vini Jérusalem pou fè pase Salomon a leprèv avèk kesyon ki te byen difisil. Li te gen yon gran konpanyen moun avèk chamo chaje avèk epis ak yon gran kantite lò, avèk pyè presye. Lè li te rive kote Salomon, li te pale avèk li selon tout sa ki te nan kè li. Salomon te reponn tout kesyon li yo. Anyen pa t kache a Salomon ke li pa t eksplike li. Lè rèn Séba te fin wè sajès a Salomon an, kay ke li te bati a, manje sou tab li, aranjman pozisyon chèz sèvitè li yo, konpòtman avèk abiman ministè li yo, eskalye li a sou sila li te konn monte pou rive lakay SENYÈ a, sa te fè l pèdi souf.
Li te di a wa a: “Se te verite; rapò ke m te tande nan pwòp peyi mwen konsènan pawòl avèk sajès ou. Sepandan, mwen pa t kwè rapò yo jiskaske m te rive, e zye m vin wè. Epi vwala, mwatye a grandè a sajès yo pa t pale mwen sa. Ou depase rapò ke m te tande a. Jan mesye pa ou yo beni, jan sèvitè ou yo ki kanpe devan ou tout tan pou tande sajès ou yo beni! Beniswa SENYÈ a, Bondye ou a, ki te pran plezi nan ou, e ki te mete ou sou twòn Li kòm wa pou SENYÈ a, Bondye ou a, Det 7:8akoz Bondye ou a te renmen Israël, Li etabli yo jis pou tout tan. Pou sa, Li te fè ou wa sou yo, pou fè lajistis avèk ladwati.”
Apre sa, li te bay wa a san-ven talan lò avèk yon trè gran kantite epis avèk pyè presye. Pa t janm te kon gen epis kon sa yo ke rèn Séba te bay a Wa Salomon an.
10 Sèvitè a Huram yo avèk sèvitè a Salomon I Wa 10:11ki te pote lò sòti nan Ophir yo, anplis te pote bwa sandal avèk pyè presye yo. 11 Avèk bwa sandal yo, wa a te fè eskalye pou kay SENYÈ a ak pou palè wa a ak gita, avèk ap pou chantè yo. Epi nanpwen bagay konsa ki te konn wè avan nan peyi Juda. 12 Wa Salomon te bay a rèn Séba tout dezi li nan sa li te mande, plis ke sa li te pote bay wa a. Alò, li te vire retounen nan peyi li avèk sèvitè li yo.
13  I Wa 10:14-28Alò, pwa a lò ki te vini a Salomon nan en an te sis-san-swasann-sis talan an lò, 14 anplis de sa ke machann avèk komèsan yo te pote. Sòm 68:29Tout wa Arabie avèk dirijan peyi sa yo te mennen lò avèk ajan bay Salomon. 15 Wa Salomon te fè de-san gran boukliye defans an lò bat, ki te sèvi sis-san sik lò nan chak gran boukliye. 16 Li te fè twa-san boukliye ki te sèvi twa-san sik lò sou chak boukliye e wa a te mete yo nan kay Forè Liban an. 17 Anplis, wa a te fè yon gran twòn avèk ivwa, e li te kouvri li avèk lò pi. 18 Te gen sis mach pye eskalye ki pou rive nan twòn nan ak yon mach pye eskalye an lò ki te tache a twòn nan, avèk manch nan chak kote chèz la, avèk de lyon ki te kanpe akote manch yo. 19 Douz lyon yo te kanpe la sou sis etap eskalye sou yon kote ak sou lòt la. Nanpwen anyen tankou li ki te fèt pou okenn lòt wayòm. 20 Tout veso pou bwè ke Salomon te genyen yo te fèt an lò, e tout veso nan kay Forè Liban an te lò pi. Ajan pa t konsidere kòm tèlman valab nan jou a Salomon yo. 21  II Kwo 20:36Paske wa a te gen bato ki te konn ale Tarsis avèk sèvitè a Huram yo. Yon fwa chak twazan, bato Tarsis yo te antre avèk lò ak ajan, ivwa, makak ak zwazo pan yo.
22  I Wa 3:13Konsa, Wa Salomon te vin pi gran pase tout wa sou latè yo nan richès avèk sajès. 23 Epi tout wa latè yo t ap chache prezans a Salomon pou tande sajès ke Bondye te mete nan kè li. 24  Sòm 72:10Yo chak te pote pwòp kado pa yo: bagay an ajan avèk lò, vètman, zam, epis, cheval, milèt, an gran kantite ane pa ane. 25 Alò, Salomon te gen Det 17:16kat-mil estasyon separe pou cheval avèk cha e douz-mil chevalye. Li te pozisyone yo nan vil cha yo ak kote wa a nan Jérusalem. 26  Jen 15:18Li te mèt sou tout wa yo soti nan Rivyè Euphrate la, jis rive nan peyi Filisten yo, e jis rive nan lizyè Égypte la. 27  II Kwo 1:15-17Wa a te fè ajan gaye tankou wòch Jérusalem, e li te fè sèd yo anpil tankou bwa sikomò ki nan ba plèn nan. 28  II Kwo 1:16Yo te mennen cheval pou Salomon soti an Égypte avèk tout peyi yo.
29  I Wa 11:41-43Alò, tout lòt zèv a Salomon yo, soti nan premye a jis rive nan dènye a, I Kwo 29:29èske yo pa ekri nan rekò a Nathan yo, pwofèt la, nan pwofesi Achija a, Silonit lan, ak nan vizyon a Jéedo yo, konseye a Jéroboam nan, fis a Nebath la? 30  I Wa 11:42-43Salomon te renye pandan karantan Jérusalem ak sou tout Israël. 31 Salomon te dòmi avèk zansèt li yo, e li te antere nan lavil papa li, David. Fis li, Roboam te renye nan plas li.

9:1 I Wa 10:1-13

9:8 Det 7:8

9:10 I Wa 10:11

9:13 I Wa 10:14-28

9:14 Sòm 68:29

9:21 II Kwo 20:36

9:22 I Wa 3:13

9:24 Sòm 72:10

9:25 Det 17:16

9:26 Jen 15:18

9:27 II Kwo 1:15-17

9:28 II Kwo 1:16

9:29 I Wa 11:41-43

9:29 I Kwo 29:29

9:30 I Wa 11:42-43