7
Det 20:16-18“Lè SENYÈ a, Bondye nou an, mennen nou vini nan peyi kote nou ap antre pou posede a, e chase devan nou anpil lòt nasyon, Etyen yo, Gigachyen yo, Amoreyen yo, avèk Kanaaneyen yo, Perezit yo, Evyen yo, ak Jebizyen yo, sèt nasyon ki pi gran e ki pi pwisan ke nou yo; epi lè SENYÈ a, Bondye nou an, delivre yo devan nou e nou fin bat yo, Nonb 31:17alò, nou va detwi yo nèt. Nou p ap fè okenn akò avèk yo e nou p ap montre yo okenn favè. Anplis, Egz 34:15 nou p ap marye avèk yo. Nou pa pou bay fi nou yo bay fis pa yo, ni nou p ap pran fi pa yo pou fis nou yo. Paske yo va detounen fis nou yo lwen de sèvi Mwen, pou sèvi lòt dye yo. Det 4:26Konsa, kòlè SENYÈ a va limen kont nou, e Li va detwi nou byen vit. Men se konsa nou va fè yo: Egz 23:24nou va chire lotèl yo, kraze pilye sakre yo, koupe an mòso tout poto Ashera yo, e brile imaj taye yo avèk dife. Paske nou se yon pèp ki Egz 19:6 sen a SENYÈ a, Bondye nou an. SENYÈ a, Bondye nou an, te chwazi nou kòm yon pèp ki pou pwòp posesyon pa li pami tout pèp ki sou fas latè yo.
Det 4:37 “SENYÈ a pa t plase lanmou Li sou nou ni chwazi nou akoz ke nou te plis an kantite ke tout lòt pèp yo, paske nou te pi piti pase tout pèp yo, men akoz SENYÈ a te renmen nou e te kenbe Egz 32:13sèman ke Li te fè a zansèt nou yo, Egz 32:1-3SENYÈ a te mennen nou sòti pa yon men pwisan, e te peye ranson nou soti nan kay esklavaj la, soti nan men Farawon, wa Égypte la.
“Konsa, konnen ke SENYÈ a, Bondye nou an, se Li ki Dye a, Bondye ki fidèl la, Egz 20:6ki kenbe akò Li ak lanmou dous Li pou jis rive nan mil jenerasyon avèk sila ki renmen Li yo e ki kenbe kòmandman Li yo, 10 men ki És 59:18rekonpanse sila ki rayi Li yo devan figi yo, pou detwi yo. Li p ap fè reta avèk sila ki rayi Li a. Li va rekonpanse li devan figi li.
11 “Pou sa, nou va kenbe kòmandman yo, lwa avèk jijman ke Mwen ap kòmande nou yo jodi a, pou nou fè.
12  Lev 26:3-13“Epi li va vin rive ke akoz nou te koute jijman sa yo, nou te kenbe e te fè yo, ke SENYÈ Bondye nou an, va kenbe nou avèk akò Li ak lanmou dous ke Li te sèmante vè zansèt nou yo. 13 Li va Sòm 146:8renmen nou, beni nou, e fè nou vin miltipliye. Li va, osi, beni fwi a vant nou, fwi a tè nou, e diven nèf ak lwil nou, kwasans a twoupo nou, avèk jenn bann mouton nou, nan peyi ke Li te sèmante a zansèt nou yo pou bannou. 14 Nou va beni plis ke tout pèp. Egz 23:26 P ap gen ni mal, ni femèl k ap esteril pami nou ni pami bèt nou yo.
15  Egz 15:26“Senyè a va retire pami nou tout maladi; epi Li pa p mete sou nou okenn nan move maladi Égypte ke nou te konnen yo, men Li va mete yo sou tout sila ki rayi nou yo. 16 Nou va devore tout pèp ke SENYÈ Bondye nou an, va livre bannou. Det 7:2Zye nou p ap bay yo pitye, ni nou p ap sèvi dye pa yo, paske sa ta yon pèlen pou nou.
17 “Si nou ta di nan kè nou: ‘Nasyon sa yo pi gran ke nou; kijan mwen kapab Nonb 33:53chase yo?’ 18 nou pa pou pè yo. Nou va byen Sòm 105:5sonje sa ke SENYÈ a, Bondye nou an, te fè Farawon ak tout Égypte: 19  Det 4:34Nou te wè avèk zye nou gwo eprèv, sign avèk mèvèy, men pwisan avèk bwa lonje pa sila ke SENYÈ a, Bondye nou an, te mennen nou sòti. Konsa, SENYÈ a, Bondye nou an, va fè ak tout pèp ke nou konn pè yo.
20 “Anplis, SENYÈ a, Bondye nou an, va voye Egz 23:28gèp kont yo, jiskaske tout sila ki te rete kache yo vin mouri. 21 Nou pa pou pè yo, paske Egz 29:45SENYÈ a, Bondye nou an, nan mitan nou, Det 10:17yon gran Bondye ki mèvèye.
22  Egz 23:29-30“SENYÈ a, Bondye nou an, va netwaye retire nasyon sa yo devan nou mòso pa mòso. Nou p ap kab fini avèk yo vit yon sèl kou, paske bèt sovaj yo ta vin peple twòp pou nou. 23  Egz 23:27Men SENYÈ a, Bondye nou an, va livre yo devan nou, e Li va jete yo nan gran konfizyon jiskaske yo vin detwi. 24 Li va livre wa yo nan men nou pou nou fè non yo peri anba syèl la. Nanpwen yon moun ki kab kanpe devan nou jiskaske nou fin detwi yo nèt.
25 “Imaj a dye pa yo, nou va Egz 32:20brile yo avèk dife. Nou p ap anvi ni ajan ni lò ki sou yo, ni pran yo pou nou menm, sinon, sa va Det 7:16devni yon pèlen pou nou; paske se yon abominasyon a SENYÈ a, Bondye nou an. 26 Nou p ap fè antre yon abominasyon konsa lakay nou, oswa tankou li, nou va vin anba Lev 27:28madichon. Rayi li nèt e deteste li, paske li se yon bagay ki anba madichon.”

7:1 Det 20:16-18

7:2 Nonb 31:17

7:3 Egz 34:15

7:4 Det 4:26

7:5 Egz 23:24

7:6 Egz 19:6

7:7 Det 4:37

7:8 Egz 32:13

7:8 Egz 32:1-3

7:9 Egz 20:6

7:10 És 59:18

7:12 Lev 26:3-13

7:13 Sòm 146:8

7:14 Egz 23:26

7:15 Egz 15:26

7:16 Det 7:2

7:17 Nonb 33:53

7:18 Sòm 105:5

7:19 Det 4:34

7:20 Egz 23:28

7:21 Egz 29:45

7:21 Det 10:17

7:22 Egz 23:29-30

7:23 Egz 23:27

7:25 Egz 32:20

7:25 Det 7:16

7:26 Lev 27:28