33
Sa se vwayaj a fis Israël yo sou sila yo te sòti nan peyi Égypte la pa lame pa yo, anba Sòm 105:26direksyon Moïse avèk Aaron. Moïse te ekri yon rapò pou montre pwent kòmansman nan vwayaj yo selon kòmand SENYÈ a, e sa yo se vwayaj selon pwent kòmansman sila yo.
Egz 12:37Yo te vwayaje soti nan Ramsès nan premye mwa a, sou kenzyèm jou a. Nan jou apre Pak la, fis Israël yo te Egz 14:8soti avèk gwo kouraj devan zye a tout Ejipsyen yo, pandan tout Ejipsyen yo t ap antere tout premye ne ke SENYÈ a te frape detwi pami yo. SENYÈ a te osi egzekite jijman Egz 12:12sou dye ki te pou yo.
Alò, Egz 12:37fis a Israël yo te vwayaje soti Ramsès pou te fè kan nan Succoth.
Egz 13:20Yo te vwayaje soti Succoth pou te fè kan nan Etham, ki sou kote dezè a.
Egz 14:1-2Yo te vwayaje soti Etham pou te vire fè bak jis nan Pi-Hahiroth, ki anfas Baal-Tsephon, e yo te vin fè kan devan Migdol.
Egz 14:22Yo te vwayaje soti devan Pi-Hahiroth. Yo te pase nan mitan lanmè a pou rive nan dezè a, Egz 15:22,23yo te vwayaje pandan twa jou nan dezè Étham an, e yo te vin fè kan nan Mara.
Egz 16:27Yo te vwayaje soti Mara pou te rive nan Élim. Nan Élim, te gen douz sous dlo, swasann-dis pye palmis, e yo te fè kan an.
10 Yo te vwayaje soti nan Élim, pou te fè kan bò kote Lamè Wouj.
11 Yo te vwayaje soti Lamè Wouj pou te fè kan nan Egz 16:1dezè Tsin nan.
12 Yo te vwayaje soti nan dezè Tsin nan pou te fè kan nan Dophka.
13 Yo te vwayaje soti nan Dophka pou te fè kan nan Alusch.
14 Yo te vwayaje soti Alusch pou te fè kan nan Egz 17:1Rephidim. Se te la ke pèp la pa t gen dlo pou bwè a.
15 Yo te vwayaje soti nan Rephidim pou te fè kan nan Egz 19:1dezè Sinaï a.
16 Yo te vwayaje soti nan dezè Sinaï a pou te fè kan nan Nonb 11:34Kibroth-Hattaava.
17 Yo te vwayaje soti nan Kibroth-Hattaava pou te fè kan nan Nonb 11:35Hatséroth.
18 Yo te vwayaje soti nan Hatséroth pou te fè kan nan Rithma.
19 Yo te vwayaje soti nan Rithma pou te fè kan nan Rimmon-Pérets.
20 Yo te vwayaje soti nan Rimmon-Pérets pou te fè kan nan Det 1:1Libna. 21 Yo te vwayaje soti nan Libna pou te fè kan nan Rissa.
22 Yo te vwayaje soti nan Rissa pou te fè kan nan Kehélatha. 23 Yo te vwayaje soti nan Kehélatha pou te fè kan nan Schapher.
24 Yo te vwayaje soti nan Mòn Schapher pou te fè kan nan Harda. 25 Yo te vwayaje soti nan Harda pou te fè kan nan Makhéloth.
26 Yo te vwayaje soti nan Makhéloth pou te fè kan nan Tahath.
27 Yo te vwayaje soti nan Tahath pou te fè kan nan Tarach.
28 Yo te vwayaje soti nan Tarach pou te fè kan nan Mithka.
29 Yo te vwayaje soti nan Mithka pou te fè kan nan Haschmona.
30 Yo te vwayaje soti nan Haschmona pou te fè kan nan Det 10:6Moséroth.
31 Yo te vwayaje soti nan Moséroth pou te fè kan nan Bené-Jaakan.
32 Yo te vwayaje soti nan Jen 36:27Bené-Jaakan pou te fè kan nan Hor-Guidgad.
33 Yo te vwayaje soti nan Hor-Guidgad pou te fè kan nan Det 10:7Jothbatha. 34 Yo te vwayaje soti nan Jothbatha pou te fè kan nan Abrona.
35 Yo te vwayaje soti nan Abrona pou te fè kan nan Det 2:8Etsjon-Guéber.
36 Yo te vwayaje soti nan Etsjon-Guéber pou te fè kan nan dezè a Nonb 20:1Tsin nan: sa vle di, Kadès.
37 Yo te vwayaje soti nan Kadès pou te fè kan nan Mòn Hor, nan Nonb 20:16lizyè peyi Édom an.
38  Nonb 20:28Konsa, Aaron, prèt la, te monte nan Mòn Hor selon lòd SENYÈ a, e li te mouri la nan karantyèm ane apre fis Israël yo te sòti nan peyi Égypte la, nan premye jou sou senkyèm mwa a.
39 Aaron te gen san-venn-twazan (123) lè li te mouri sou Mòn Hor a.
40 Alò, Kananeyen an, wa a Nonb 21:1 Arad ki te rete Negev la nan peyi Canaran an, te tande ke fis Israël yo t ap pwoche.
41 Alò, yo te vwayaje soti nan Mòn Hor pou te fè kan nan Tsalmona.
42 Yo te vwayaje soti nan Tsalmona pou te fè kan nan Punon.
43 Yo te vwayaje soti nan Punon pou te fè kan nan Nonb 21:10-11Oboth.
44 Yo te vwayaje soti nan Oboth pou te fè kan nan Ijjé-Abarim nan lizyè Moab la.
45 Yo te vwayaje soti nan Ijjé-Abarim pou te fè kan nan Dibon-Gad.
46 Yo te vwayaje soti nan Dibon-Gad pou te fè kan nan Almon-Diblathaïm.
47 Yo te vwayaje soti nan Almon-Diblathaïm pou te fè kan nan mòn Nonb 27:12Abarim yo devan Nebo.
48 Yo te vwayaje soti nan mòn Abarim yo pou te Nonb 22:1fè kan nan plèn a Moab yo akote Jourdain an, anfas Jéricho.
49 Yo te fè kan akote Jourdain an, soti nan Beth-Jeschimoth pou jis rive nan Nonb 25:1Abel-Sittim nan plèn a Moab yo.
50 Alò, SENYÈ a te pale avèk Moïse nan plèn a Moab yo akote Jourdain an anfas Jéricho. Li te di: 51 Pale avèk fis Israël yo e di yo, Jos 3:17“Lè nou fin travèse Jourdain an pou antre nan peyi Canaran an, 52 alò, nou va chase deyò tout abitan nan peyi a soti devan nou. Nou va Det 7:5detwi tout zidòl taye an wòch pa yo, detwi tout imaj fonn yo, e kraze nèt tout wo plas yo.
53  Det 11:31“Konsa, nou va pran posesyon peyi a pou viv ladann. Paske Mwen te bay peyi a a nou pou posede li. 54  Nonb 26:53-56Nou va eritye teren an pa tiraj osò selon fanmi nou yo. Pou pi gran fanmi yo, eritaj la va vin plis, pou pi piti yo, nou va bay mwens nan eritaj la. Nenpòt lè tiraj osò a tonbe sou nenpòt fanmi, sila a va pou li. Nou va eritye pa tribi a zansèt nou yo.
55 “Men si nou pa pouse mete deyò, tout abitan peyi a devan nou, alò, li va vin rive ke sila ke nou kite pami nou yo, va Jos 23:13vin pike zye nou. Yo va devni tankou pikan bò kote nou, e yo va twouble nou nan peyi kote nou rete a. 56 Epi li va rive ke sa M te anvizaje fè yo, M ap vin fè l nou.”

33:1 Sòm 105:26

33:3 Egz 12:37

33:3 Egz 14:8

33:4 Egz 12:12

33:5 Egz 12:37

33:6 Egz 13:20

33:7 Egz 14:1-2

33:8 Egz 14:22

33:8 Egz 15:22,23

33:9 Egz 16:27

33:11 Egz 16:1

33:14 Egz 17:1

33:15 Egz 19:1

33:16 Nonb 11:34

33:17 Nonb 11:35

33:20 Det 1:1

33:30 Det 10:6

33:32 Jen 36:27

33:33 Det 10:7

33:35 Det 2:8

33:36 Nonb 20:1

33:37 Nonb 20:16

33:38 Nonb 20:28

33:40 Nonb 21:1

33:43 Nonb 21:10-11

33:47 Nonb 27:12

33:48 Nonb 22:1

33:49 Nonb 25:1

33:51 Jos 3:17

33:52 Det 7:5

33:53 Det 11:31

33:54 Nonb 26:53-56

33:55 Jos 23:13