10
“Nan tan sa a, SENYÈ a te di mwen: Egz 34:1‘Taye pou kont ou de tab wòch tankou premye yo, monte kote Mwen sou mòn nan, e Egz 25:10fè yon lach an bwa pou kont ou. Det 4:13Mwen va ekri sou tab yo pawòl ki te nan premye tab ke ou te kraze yo, e ou va mete yo nan lach la.’
“Konsa, mwen te fè yon lach avèk bwa akasya e mwen te Egz 34:4taye de tab wòch tankou premye yo, e mwen te monte sou mòn nan avèk de tab yo nan men m. Li te ekri sou tab yo tankou premye ekriti a, Egz 34:28Dis Kòmanman Egz 20:1ke SENYÈ a te pale a nou menm sou mòn nan soti nan mitan dife a nan jou asanble a; epi SENYÈ a te ban mwen yo. Epi mwen te vire Egz 34:29desann kite mòn nan, mwen te Egz 40:20mete tab yo nan lach ke mwen te fè a; epi se la yo ye, jan SENYÈ a te kòmande mwen an.”
(Alò, fis Israël yo te kite Beéroth-Bene-Jaakan pou rive Moséra. Nonb 20:25-28La Aaron te mouri, la li te antere, e fis li a, Éléazar te fè sèvis prèt nan plas li. Nonb 33:33-34Soti la, yo te pati pou Gudgoda e soti Gudgoda a Jothbatha, yon peyi avèk anpil ti flèv dlo. Nan moman sa a, SENYÈ a te mete apa tribi Lévi a pou pote lach akò SENYÈ a pou kanpe devan Li, pou sèvi Li e pou beni nan non Li jiska jodi a. Nonb 3:6; Det 17:12 Nonb 18:20-24 Akoz sa, Lévi pa gen pòsyon ni eritaj pami frè li yo; SENYÈ a se eritaj pa li, jis jan SENYÈ a, Bondye nou an, te pale a li a.
10  Egz 34:28“Mwen anplis te rete sou mòn nan pandan karant jou ak karant nwit tankou premye fwa a; epi SENYÈ a te koute mwen fwa sa a tou; SENYÈ a pa t dakò detwi nou. 11 Alò, SENYÈ a te di mwen: ‘Leve, ale nan vwayaj ou devan pèp la, pou yo kapab antre ladann e posede peyi ke Mwen te sèmante a zansèt yo pou M bay yo a.’
12  Mi 6:8“Alò, Israël, kisa SENYÈ a, Bondye nou an, mande a nou menm, sof ke krent SENYÈ a, mache nan tout chemen Li yo, Det 6:5renmen Li, e sèvi Li avèk tout kè nou ak tout nanm nou, 13 pou kenbe kòmandman SENYÈ a avèk lwa Li yo, ke mwen ap kòmande nou jodi a pou pwòp avantaj pa nou.
14 “Gade byen, syèl la avèk syèl piwo yo se I Wa 8:27pou SENYÈ a, Bondye nou an, e Sòm 24:1tè a avèk tout sa ki ladann. 15  Det 4:37Malgre sa, SENYÈ a te mete sou zansèt nou yo afeksyon Li, pou renmen yo, e Li te chwazi desandan apre nou yo, nou menm devan tout lòt pèp yo, jan li ye jodi a menm. 16  Lev 26:41Pou sa, se pou nou sikonsi kè nou, e Det 9:6pa kite kè nou di ankò.
17  Jos 22:22“Paske SENYÈ a, Bondye nou an, se Bondye a dye yo e Rev 17:14SENYÈ a senyè yo, Bondye ki gran an, pwisan e etonan an, ki pa montre favè a pèsòn, ni pa vann favè Li anba tab. 18 Li fè jistis pou Egz 22:22-24òfelen ak vèv la, e Li montre amou Li pou etranje a lè Li ba li manje avèk rad. 19  Lev 19:34Pou sa, montre amou pa nou vè etranje a, paske nou te etranje nan peyi Égypte la.
20 “Nou va krent SENYÈ a, Bondye nou an; nou va sèvi Li, Det 11:22kole kote Li, e Det 5:11nou va sèmante pa non pa Li. 21 Se Li menm ki Sòm 109:1lwanj nou, se Li menm ki Bondye nou, se Li menm ki te fè gran bagay etonan sa yo pou nou ke zye nou te wè. 22  Jen 46:27Zansèt nou yo te desann an Égypte, swasann-dis pèsòn antou; epi koulye a, SENYÈ a, Bondye nou an, te fè nou vin anpil tankou zetwal syèl yo.

10:1 Egz 34:1

10:1 Egz 25:10

10:2 Det 4:13

10:3 Egz 34:4

10:4 Egz 34:28

10:4 Egz 20:1

10:5 Egz 34:29

10:5 Egz 40:20

10:6 Nonb 20:25-28

10:7 Nonb 33:33-34

10:8 Nonb 3:6; Det 17:12

10:9 Nonb 18:20-24

10:10 Egz 34:28

10:12 Mi 6:8

10:12 Det 6:5

10:14 I Wa 8:27

10:14 Sòm 24:1

10:15 Det 4:37

10:16 Lev 26:41

10:16 Det 9:6

10:17 Jos 22:22

10:17 Rev 17:14

10:18 Egz 22:22-24

10:19 Lev 19:34

10:20 Det 11:22

10:20 Det 5:11

10:21 Sòm 109:1

10:22 Jen 46:27