17
Konsa, youn nan sèt zanj ki te gen sèt gode yo te vini. Li te pale avè m e te di: “Vini isit la! Mwen va montre ou jijman a gran pwostitiye ki chita sou anpil dlo yo, avèk sila Rev 2:22wa latè yo a te vin komèt zak imoralite, e sila ki demere sou latè yo te fè vin sou avèk diven imoralite li a.”
Rev 21:10Epi li te pote mwen lwen nan Lespri a nan yon dezè; e mwen te wè yon fanm ki te chita sou yon bèt wouj, plen ak non blasfèm, ki te gen sèt tèt ak dis kòn. Fanm nan te abiye an mov e wouj, e te dekore avèk lò, pyè presye, ak pèl. Nan men l, li te gen Jr 51:7yon gode an lò, ranpli ak abominasyon, de tout bagay sal de imoralite li yo. Epi sou fon li, te ekri yon non, yon II Tes 2:7mistè: “BABALONE LE GRAN, MANMAN A PWOSTITIYE AK ABOMINASYON SOU LATÈ YO”.
Epi mwen te wè fanm nan sou avèk Rev 16:6san a sen yo, e avèk san a temwen Jésus yo. Lè mwen te wè l, mwen te etone anpil.
Epi zanj lan te di mwen: “Poukisa ou etone? Mwen va di ou mistè a fanm nan ak bèt ki pote li a, sila ki gen Rev 17:3sèt tèt ak dis kòn yo. Bèt ke ou te wè, li Rev 11:7te ye a, li pa la, e li prè pou sòti nan labim nan pou ale nan destriksyon. Epi sila ki rete sou latè yo, ke non yo pa ekri nan liv lavi a depi nan fondasyon mond lan, va etone lè yo wè bèt la jan li te ye, jan li pa la, ak jan li va vini an.
“Men panse ki gen sajès la. Rev 10:11Sèt tèt yo se sèt mòn kote fanm nan chita yo. 10 Yo se sèt wa. Senk te tonbe, youn la toujou, e lòt la poko vini, epi lè l vini, li dwe rete pou yon ti tan. 11 Bèt ki Rev 13:3,12,14te ye a, e ki pa la a, li se yon uityèm tou, e youn nan sèt yo, li ale nan destriksyon.
12  Dan 7:24“Dis kòn ke ou te wè yo, se dis wa ki poko janm resevwa yon wayòm yo, men yo resevwa otorite tankou wa avèk bèt la pandan yon èdtan. 13 Sa yo gen Rev 17:17yon sèl bi, e yo va bay pouvwa yo ak otorite a bèt la. 14 Sila yo va fè Rev 16:14lagè kont Jèn Mouton an, e Jèn Mouton an va venk yo, paske Li se I Tim 6:15Senyè dè senyè e Wadèwa, e sila ki avè l yo se sila ki gen apèl, ki chwazi e ki fidèl.
15 “Epi li te di mwen: És 8:7“Dlo ke ou te wè, kote pwostitiye a chita a, se pèp yo, foul yo, nasyon yo, ak lang yo. 16  Rev 17:12Epi dis kòn ke ou te wè yo, ak bèt la, sa yo va rayi pwostitiye a e yo va fè l vin dezole, e toutouni, epi yo va manje chè li e brile li avèk dife.
17 “Paske Bondye te mete nan kè yo pou fè volonte L avèk bi ke yo gen ansanm nan, e pou donnen wayòm pa yo a bèt la, jiskaske pawòl Bondye yo ta vin akonpli.
18 “Fanm ke ou te wè a se Rev 11:8gran vil la, ki renye sou wa latè yo.”

17:2 Rev 2:22

17:3 Rev 21:10

17:4 Jr 51:7

17:5 II Tes 2:7

17:6 Rev 16:6

17:7 Rev 17:3

17:8 Rev 11:7

17:9 Rev 10:11

17:11 Rev 13:3,12,14

17:12 Dan 7:24

17:13 Rev 17:17

17:14 Rev 16:14

17:14 I Tim 6:15

17:15 És 8:7

17:16 Rev 17:12

17:18 Rev 11:8