18
Apre bagay sa yo, mwen te wè yon lòt Rev 17:1,7zanj k ap desann sòti nan syèl la, avèk gwo otorite, e tè a te byen klere avèk glwa li. Epi li te kriye avèk yon gwo vwa, e t ap di: És 21:9“Tonbe, tonbe, se Babylone Le Gran! Li gen tan vini yon kote pou dyab rete, ak yon prizon pou tout kalite Rev 16:3lespri sal, e yon prizon pou tout kalite zwazo sal e abominab. Paske tout nasyon yo te bwè Jr 51:7diven a pasyon imoralite li a, wa latè yo te komèt zak imoralite avè l, e machann latè yo te vin rich avèk richès sansyalite li yo.”
Mwen te tande yon lòt vwa soti nan syèl la ki t ap di: És 52:11“Sòti kite li, pèp mwen an, pou nou pa patisipe nan peche li yo e resevwa fleyo li yo. Paske peche li yo Jr 51:9anpile vin menm wotè ak syèl la, e Bondye Rev 16:19sonje tout inikite li yo. Sòm 137:8Remèt li menm jan li te bay la, e ba li anretou de fwa selon zèv li yo. Nan gode ke li te fè melanj lan, fè melanj lan otan de fwa pou li. Nan degre ke li te bay tèt li glwa a e viv nan sansyalite a, nan menm degre a, toumante l, e ba li doulè. Paske li di nan kè li: És 47:7“Mwen chita tankou yon rèn, mwen pa yon vèv, mwen p ap janm wè doulè.” Pou rezon sa a, nan yon jou, fleyo li yo va vini; lapès, lapèn ak gwo grangou. E li va Rev 17:16brile avèk dife, paske Senyè Bondye ki jije li a, Rev 11:17pwisan.
“Epi Rev 17:2wa latè yo ki te komèt zak imoralite e ki te viv selon lachè avè l yo, va kriye e lamante sou li lè yo wè lafimen monte pandan l ap brile a. 10  Rev 18:15,17Y ap kanpe a yon distans akoz de pè a toumant li an, e y ap di:” Rev 18:16,19‘Malè, malè, gran vil, Babylone nan, vil ki fò a! Paske, nan yon èdtan, jijman ou gen tan rive.’
11 “Konsa, machann latè yo kriye e lamante sou li paske pèsòn pa achte machandiz yo ankò. 12 Machandiz lò, ajan, pyè presye, pèl, ak lèn fen, koulè mov, twal swa, wouj, tout kalite bwa sitwon ak tout kalite ivwa, tout atik ki fèt ak bwa ki koute chè, bwonz, fè, ak wòch mab. 13 Epi kanèl, epis, lansan, pafen, lwil doliv, farin fen, ble, bèf, mouton, ak kago bato cheval, cha, esklav, ak I Kwo 5:21lavi moun.
14 “Fwi nou anvi yo disparèt, tout bagay ki te swa, chè oswa ekstrawòdinè yo te pase kite nou e moun p ap twouve yo ankò. 15  Rev 18:3Machann a Rev 18:12,13bagay sa yo, ki te vin rich akoz gran vil sa a va kanpe a yon distans akoz perèz toumant li an, yo va kriye e lamante. 16 Yo va di: Rev 18:10,19“Malè, malè, gran vil la, sila ki te abiye an lèn fen, mov e wouj la, ki te anbeli ak lò, pyè presye, ak pèl yo; 17 Paske nan yon èdtan, gran richès sa a gen tan vin Rev 17:6gaspiye!” Epi tout kaptenn bato ak tout pasaje, tout maren e tout sila ki fè lavi yo nan travay lanmè yo, te kanpe a yon distans.
18 “E yo t ap Éz 27:30kriye anmwey lè yo te Rev 18:9wè lafimen dife li a, e t ap di: “Ki vil ki tankou gran vil sila a?” 19 Konsa, yo te jete Jos 7:5pousyè sou tèt yo e t ap rele fò, kriye, lamante e t ap di: Rev 18:10“Malè, malè a gran vil sa a, ladann tout moun ki te gen bato sou lanmè yo te vin rich pa richès li, paske nan yon èdtan, li vin gaspiye nèt!” 20  Jr 51:48“Rejwi sou li, o syèl, e nou menm, sen, apot ak pwofèt yo, paske Bondye te pwononse jijman pou nou kont li.”
21 Answit, yon zanj pwisan te Jr 51:63pran yon gwo wòch tankou yon wòch moulen. Li te voye l nan lanmè a e te di: “Konsa, gran vil la, Babylone, va jete avèk vyolans, e li Éz 26:21p ap twouve ankò. 22 Konsa, És 24:8son sila k ap jwe ap yo, mizisyen yo, sila k ap jwe flit ak twonpèt yo p ap tande nan ou ankò. P ap ankò gen moun okenn metye k ap twouve nan ou ankò. Ni bri moulen an p ap tande nan ou. 23 Menm limyè a yon lanp p ap briye nan ou, e Jr 7:34vwa jennonm ak jenn fi k ap marye yo p ap tande nan ou ankò.
“Paske És 23:8machann ou yo te gwo moun sou latè, epi tout nasyon yo te twonpe pa wanga ou a. 24 Nan li menm te twouve san a pwofèt ak sen yo, ak tout sila ki te touye sou latè yo.”

18:1 Rev 17:1,7

18:2 És 21:9

18:2 Rev 16:3

18:3 Jr 51:7

18:4 És 52:11

18:5 Jr 51:9

18:5 Rev 16:19

18:6 Sòm 137:8

18:7 És 47:7

18:8 Rev 17:16

18:8 Rev 11:17

18:9 Rev 17:2

18:10 Rev 18:15,17

18:10 Rev 18:16,19

18:13 I Kwo 5:21

18:15 Rev 18:3

18:15 Rev 18:12,13

18:16 Rev 18:10,19

18:17 Rev 17:6

18:18 Éz 27:30

18:18 Rev 18:9

18:19 Jos 7:5

18:19 Rev 18:10

18:20 Jr 51:48

18:21 Jr 51:63

18:21 Éz 26:21

18:22 És 24:8

18:23 Jr 7:34

18:23 És 23:8