19
Apre bagay sa yo, mwen te tande yon bagay tankou Jr 51:48gwo vwa a yon gran foul nan syèl la ki t ap di: “Alelouya! Delivrans, laglwa ak pwisans apatyen a Bondye nou an. Sòm 19:9Paske jijman Li yo vrè e jis. Paske Li te jije gran pwostitiye ki te konwonpi latè avèk imoralite li a, e sou li, Li te Det 32:43vanje san a sèvitè Li yo.”
“Yon dezyèm fwa, li te di: ‘Alelouya! És 34:10Lafimen li an monte pou tout tan e pou tout tan.’ ”
Konsa, Rev 4:4,10venn-kat ansyen yo ak Rev 4:6kat kreyati vivan yo a te tonbe pou adore Bondye ki chita sou twòn nan e t ap di: “Amen, Alelouya!”
Epi yon vwa te vini sòti nan twòn nan e t ap di: “Bay lwanj a Bondye nou an, nou tout, Rev 11:18sèvitè Li yo, nou menm ki gen lakrent li, piti kou gran.”
Answit, mwen te tande yon bagay tankou Jr 51:48vwa a yon gran foul, tankou son a anpil dlo, tankou gwo bri a anpil kout tonnè, ki t ap di: “Alelouya! Paske Senyè a, Bondye nou an, Toupwisan an renye. Annou rejwi nou, fè kè nou kontan e bay glwa a Li menm. Paske Ef 5:23,32maryaj a Jèn Mouton an gen tan vini, e lamarye Li a gen tan prepare.” Yo te bay a lamarye a pou abiye li an Rev 19:14lèn fen, briyan e pwòp, paske lèn fen an se Rev 15:4zak ladwati a sen yo.
Answit, Rev 17:1zanj lan te di mwen: Rev 1:19“Ekri, ‘Beni se sila ki envite nan resepsyon maryaj a Jèn Mouton an.’ ” Epi li te di mwen: “Sa yo se vrè pawòl a Bondye.”
10 Answit, Rev 22:8mwen te tonbe nan pye li pou adore li. Trav 10:26Men li te di mwen: “Pa fè sa! Mwen se yon sèvitè parèy ak ou, e frè ou ki kenbe temwayaj a Jésus a. Adore Bondye, paske temwayaj a Jésus a se lespri pwofesi a.”
11 Mwen te wè syèl la ouvri, e vwala, yon cheval blan, e Sila ki te chita sou li a, rele Rev 3:14Fidèl e Veritab. Avèk Sòm 96:13ladwati Li jije e fè lagè.
12  Dan 10:6Zye Li se flanm dife, e sou tèt li se anpil kouwòn. Li gen non yo ki ekri, ak yon non ekri sou Li ke pèsòn pa konnen, eksepte Li menm. 13 Li abiye avèk yon vètman ki tranpe nan san. Non Li rele a, se Jn 1:1“Pawòl Bondye a”.
14 Lame ki nan syèl yo, ki abiye an lèn fen Rev 3:4blan, ki pi nèt, t ap swiv li sou cheval blan yo.
15 Nan bouch Li, te sòti yon nepe file. E avèk li, Li kapab frape nasyon yo. Li va Sòm 2:9gouvène yo avèk yon baton an fè. Li va foule pèz diven ak gwo kòlè Bondye Toupwisan an. 16 Epi sou vètman Li ak kwis Li, Li gen yon non ki ekri: Rev 17:14“WA DÈ WA E SENYÈ DÈ SENYÈ.”
17 Answit, mwen te wè yon zanj ki te kanpe nan solèy la. Li te kriye fò avèk yon gwo vwa e t ap di a tout zwazo ki vole nan mitan syèl yo, I Sam 17:44“Vin rasanble pou gwo resepsyon Bondye a; 18 pou nou kapab Éz 39:18-20manje chè a wa yo, chè a kòmandan yo, chè a moun pwisan yo, chè a cheval yo, chè a sila ki chita sou yo, e chè a tout lèzòm; kit moun lib, kit esklav, Rev 13:16piti kou gran.”
19 Konsa, mwen te wè Rev 11:7bèt la, Rev 16:14,16wa latè ak lame yo rasanble pou fè lagè kont Sila ki te chita sou cheval la ak kont lame Li.
20 Epi bèt la te vin kaptire, e avèk li menm, fo pwofèt ki te fè sign Rev 13:12nan prezans li yo. Avèk sila yo li te twonpe sa yo ki te resevwa Rev 13:16mak a bèt la, ak sa yo ki te adore imaj li yo. Toude sa yo te jete tou vivan nan lak dife ki brile avèk souf la.
21 Rès la te touye avèk nepe ki te sòti nan bouch a Sila ki te chita sou cheval la, e Rev 19:17tout zwazo yo te vin ranpli avèk chè yo.

19:1 Jr 51:48

19:2 Sòm 19:9

19:2 Det 32:43

19:3 És 34:10

19:4 Rev 4:4,10

19:4 Rev 4:6

19:5 Rev 11:18

19:6 Jr 51:48

19:7 Ef 5:23,32

19:8 Rev 19:14

19:8 Rev 15:4

19:9 Rev 17:1

19:9 Rev 1:19

19:10 Rev 22:8

19:10 Trav 10:26

19:11 Rev 3:14

19:11 Sòm 96:13

19:12 Dan 10:6

19:13 Jn 1:1

19:14 Rev 3:4

19:15 Sòm 2:9

19:16 Rev 17:14

19:17 I Sam 17:44

19:18 Éz 39:18-20

19:18 Rev 13:16

19:19 Rev 11:7

19:19 Rev 16:14,16

19:20 Rev 13:12

19:20 Rev 13:16

19:21 Rev 19:17