27
Anplis, pawòl SENYÈ a te rive kote mwen. Li te di: “Ou menm, fis a lòm, Jr 9:10leve yon lamantasyon sou Tyr. Di a Tyr, ‘Ou ki rete nan antre lanmè a, komèsan a pèp anpil peyi bò kot lanmè yo, Konsa pale Senyè BONDYE a:
“O Tyr, ou te di ‘Mwen pafè nan bèlte.’
Lizyè ou nan kè lanmè yo.
Sila ki te bati ou yo te fè bèlte ou pafè.
Yo te fè tout planch ou yo ak pye siprè Senir yo.
Yo te chache pye sèd Liban yo pou fè ma pou ou.
Ak chèn a Basan, yo te fè zaviwon ou yo.
Ak ban ivwa, yo te koupe fè tras sou bwa siprè
ki te fèt ak pye sèd ki te mennen sòti jis rive Kittim.
Vwal ou te fèt ak len fen ki te sòti an Égypte,
ki te sèvi kon mak drapo ou.
Anba pwotèj solay byen kolore an Egz 25:4ble e mov,
ki te sòti nan peyi kòt Élischa yo,
mesye Sidon yo ak Arvad t ap bourade zaviwon ou yo.
Mesye I Wa 9:27saj ou yo, O Tyr, te nan ou.
Se yo ki te pilòt yo.
Ansyen a Jos 13:5Guebal yo ak mesye saj li yo te avèk nou,
pou repare kote ki ouvri yo.
Tout bato lanmè yo ak mèt bato yo te la pou
okipe machandiz ou yo.
 
10  Éz 30:5“ ‘ “Perse, Lud, ak Puth te nan lame ou,
mesye lagè ou yo.
Yo te pann boukliye ak kas nan ou.
Yo te fè grandè ou parèt byen bèl.
11 Fis a Avad yo ak lame ou a
te sou miray ou yo,
e gèrye yo te pann boukliye yo
sou miray ou yo toupatou.
Yo te vin pèfeksone bèlte ou a.
12 “ ‘ “Tarsis te kliyan ou, akoz abondans tout kalite richès ou yo. Avèk ajan, fè, fè blan, ak plon, yo te achte machandiz ou yo.
13 “ ‘ “Javan, Tubal, ak Méschec te fè komès ak ou. Ak Jl 3:3lavi a moun ak veso plen bwonz, yo te achte machandiz ou yo.”
14 “ ‘ “Sila nan Jen 10:3Beth-Togarma yo te bay cheval ak cheval lagè ak milèt pou byen ou yo.”
15 “ ‘ “Fis a Jr 25:23Dedan yo te fè trafik avèk ou. Anpil peyi kot lanmè yo te vin fè mache ou. Kòn ivwa ak ebèn te pote pou fè twòk.
16  Jij 10:6“ ‘ “Syrie te fè trafik avèk ou akoz abondans byen ou yo. Yo te peye pou bagay ou yo ak pyè presye, tenti mov, zèv bwodri, len fen, koray ak pyè woubi.”
17 “ ‘ “Juda ak peyi Israël te fè komès ak ou. Ak ble ki sòti Jij 11:33Minnith, gato, siwo myèl, lwil ak bom, yo te peye pou machandiz ou.”
18  Jen 14:15“ ‘ “Damas te kliyan ou akoz gwo kantite byen ou yo, akoz gwo kantite a tout kalite richès ou yo, akoz diven Helbon an ak len blan an.”
19 “ ‘ “Vendan ak Javan te peye pou bagay ki sòti Uzal yo. Fè fòje, kasya, ak kann dous te pami machandiz ou yo.”
20  Jen 25:3“ ‘ “Dedan te fè komès ak ou nan sèl pou monte cheval.”
21 “ ‘ “Arabie ak tout prens a Kédar yo, te kliyan ou pou jenn mouton, belye ak kabrit yo. Nan tout sa yo, yo te kliyan ou.”
22 “ ‘ “Vandè a Jen 10:7Séba ak Raema yo te fè trafik ak ou. Yo te peye pou byen ou yo ak pi bon nan tout kalite epis, e ak tout bijou presye ak lò.”
23 “ ‘ “Charan, Canné, ak II Wa 19:12Éden, machann a Séba, Assyrie, ak Kilmad yo te fè komès ak ou.” 24 Yo te fè komès ak ou nan bèl abiman, nan vètman an ble ak bwodri fen, nan tapi a tout koulè, ak kòd trese byen sere, ki te pami machandiz ou yo.
25  És 2:16“ ‘ “Bato a Tarsis yo te transpòte machandiz ou yo.
Epi ou te vin ranpli,
te tèlman vin bèl nan kè lanmè yo.
26 Mèt zaviwon yo te mennen ou nan Éz 26:19gwo dlo.
Van lès la te vin kraze ou nan kè lanmè yo.
27 Richès ou yo, byen ou yo, machandiz ou yo,
maren ak pilòt ou yo,
Gwo bòs pou ranje bato yo,
vandè ki fè komès machandiz,
Ak tout mesye lagè ki nan ou yo,
ak tout twoup ki pami ou a,
va tonbe antre nan kè lanmè yo nan jou
boulvèsman ou an.
28 Nan son kri a pilòt ou yo,
tè patiraj yo va Éz 26:10-18souke.
29 Tout moun ki konn manyen zaviwon,
Rev 18:17-19mesye maren ak tout pilòt lanmè yo
va desann kite bato yo.
Yo va kanpe atè,
30 epi yo va fè vwa yo vin tande sou ou,
e yo va kriye anmè.
Yo va I Sam 4:12jete pousyè sou tèt yo.
Yo va vire tounen nan mitan sann yo.
31 Anplis, yo va fè tèt yo vin chòv pou ou,
e mare senti yo ak twal sak.
Yo va kriye pou ou nan amètim nanm yo,
ak yon plenyen byen anmè.
32 Anplis, nan gwo kri yo fè, yo va fè leve yon
Éz 26:17lamantasyon pou ou, e menm kriye pou ou:
‘Se kilès ki tankou Tyr, tankou sila ki
rete an silans nan mitan lanmè a?’
33 Lè tout byen ou yo te sòti toupatou sou lanmè yo,
ou te fè kè anpil pèp kontan.
Ak Éz 27:12-18fòs kantite richès ak machandiz ou yo,
ou te fè wa latè yo vin rich.
34 Alò, nan moman an, lè ou vin kraze nèt pa lanmè yo,
nan fon dlo yo,
Za 9:3-4machandiz ou ak tout twoup ou yo
te tonbe pami ou.
35 Tout És 23:6sila ki rete nan peyi kot lanmè yo
te vin efreye de ou,
e wa yo vin plen ak gwo laperèz.
Vizaj yo vin twouble.
36 Komèsan pami pèp yo vin sifle anlè kon koulèv sou ou.
Lafèn ou te vreman etonnan,
e ou Sòm 37:10-36p ap la ankò, jis pou tout tan.” ’ ”

27:2 Jr 9:10

27:7 Egz 25:4

27:8 I Wa 9:27

27:9 Jos 13:5

27:10 Éz 30:5

27:13 Jl 3:3

27:14 Jen 10:3

27:15 Jr 25:23

27:16 Jij 10:6

27:17 Jij 11:33

27:18 Jen 14:15

27:20 Jen 25:3

27:22 Jen 10:7

27:23 II Wa 19:12

27:25 És 2:16

27:26 Éz 26:19

27:28 Éz 26:10-18

27:29 Rev 18:17-19

27:30 I Sam 4:12

27:32 Éz 26:17

27:33 Éz 27:12-18

27:34 Za 9:3-4

27:35 És 23:6

27:36 Sòm 37:10-36