10
Alò, apre Abimélec te fin mouri, Thola, fis a Puah a, fis a Dodo a, yon nonm Issacar, te Jij 2:16 leve pou delivre Israël. Li te rete Schamir, nan peyi ti kolin Éphraïm yo. Li te jije Israël pandan venn-twazan. Li te mouri e te antere Schamir.
Apre li, Jaïr Galaadit la te leve pou te jije Israël pandan venn-dezan. Li te gen trant fis ki te monte sou trant bourik e yo te gen trant vil nan peyi Galaad, ke yo Nonb 32:41 rele Havvoth-Jaïr jis rive jodi a. Epi Jaïr te mouri e te antere Kamon.
Alò, fis Israël yo te fè mal devan zye SENYÈ a, yo te Jij 2:13sèvi Baal yo avèk Astarté yo, dye a Syrie yo, dye a Sidon yo, dye a Moab yo, dye a fis Ammon yo, ak dye a Filisten yo. Konsa, Det 31:16yo te abandone SENYÈ a e yo pa t sèvi li. Kòlè SENYÈ a te brile kont Israël, Li te I Sam 12:9vann yo nan men a Filisten yo ak nan men a fis Ammon yo. Yo te aflije e te kraze fis Israël yo nan ane sa a. Pandan di-zuit ane, yo te aflije tout fis Israël ki te lòtbò Jourdain an nan Galaad nan peyi Amoreyen yo. Fis a Ammon yo te travèse Jourdain an pou yo te kab, osi, batay avèk Juda, Benjamin, avèk lakay Éphraïm. Sa te fè gwo pwoblèm pou Israël. 10 Konsa, I Sam 12:10fis Israël yo te kriye fò bay SENYÈ a, e te di: “Nou te peche kont Ou, paske, vrèman, nou te abandone Bondye nou an pou te sèvi Baal yo.”
11 SENYÈ a te di a fis Israël yo: “Èske Mwen pa t delivre nou Jij 2:12soti nan men Ejipsyen yo, Nonb 21:21-25 Amoreyen yo, fis a Ammon yo, ak Filisten yo? 12 Osi, lè Sidonyen yo, Amalekit yo avèk Maonit yo te Sòm 106:42oprime nou, nou te kriye fò ban Mwen, e Mwen te delivre nou soti nan men yo. 13 Malgre sa, Jr 2:13nou te abandone Mwen pou sèvi lòt dye yo; pou sa, Mwen p ap delivre nou ankò. 14  Det 32:37Ale e kriye fò a dye sila ke nou te chwazi yo. Kite yo menm delivre nou nan tan gwo twoub nou yo.”
15 Fis Israël yo te di a SENYÈ a: “Nou te peche. I Sam 3:18Fè ak nou sa ki sanble bon a Ou menm; sèlman souple delivre nou jodi a.” 16  Jos 24:23Konsa, yo te retire dye etranje sila ki te pami yo pou te sèvi SENYÈ a; epi Det 32:36Li pa t kab sipòte mizè Israël ankò.
17 Alò fis Ammon yo te rasanble, yo te fè kan Galaad. Epi fis a Israël yo te vin rasanble pou te fè kan an Jij 11:29Mitspa. 18 Pèp la, chèf a Galaad yo te di: “Ki moun ki va ouvri batay la kont fis Ammon yo? Li menm, li va chèf sou tout pèp Galaad la.”

10:1 Jij 2:16

10:4 Nonb 32:41

10:6 Jij 2:13

10:6 Det 31:16

10:7 I Sam 12:9

10:10 I Sam 12:10

10:11 Jij 2:12

10:11 Nonb 21:21-25

10:12 Sòm 106:42

10:13 Jr 2:13

10:14 Det 32:37

10:15 I Sam 3:18

10:16 Jos 24:23

10:16 Det 32:36

10:17 Jij 11:29