31
Konsa Moïse te ale e te pale pawòl sa yo a tout Israël. Epi li te di yo: “Mwen gen san-ventan daj jodi a; Nonb 27:17mwen pa kapab dirije nou ankò. SENYÈ a te di mwen: ‘Ou p ap travèse Jourdain sila a.’ Se SENYÈ a, Bondye nou menm nan, ki va travèse devan nou; Li va detwi nasyon sila yo devan nou e nou va deplase yo. Se Nonb 27:18Josué ki va travèse devan nou, jan SENYÈ a te pale a. SENYÈ a va fè yo menm jan ke Li te fè a Sihon avèk Og, wa a Amoreyen yo e a peyi pa yo a lè Li te detwi yo a. Det 7:2SENYÈ a va livre yo devan nou, e nou va aji avèk yo an akò avèk kòmandman ke mwen menm te kòmande nou yo. Rete fò e pran kouraj; pa pè yo ni tranble devan yo; paske, SENYÈ a, Bondye nou an, se sila k ap ale avèk nou an. Li p ap fè nou desi, ni li p ap abandone nou. Epi Moïse te rele Josué e te di li devan tout Israël: “Kenbe fò, pran kouraj; paske, ou va ale avèk pèp sa a pou antre nan peyi ke SENYÈ a te sèmante a zansèt pa yo pou ba yo a; epi ou va ba yo li kòm eritaj. Det 1:38 Egz 13:21Se SENYÈ a k ap prale devan ou; Li va avèk ou. Li p ap fè ou desi, ni abandone ou. Pa pè, ni pèdi kouraj.”
Konsa, Moïse te ekri lwa sa a; epi li te bay li a prèt yo, fis a Lévi yo Nonb 4:5-15ki te pote lach akò a SENYÈ a e a tout ansyen an Israël yo. 10 Epi Moïse te kòmande yo e te di: “Nan fen chak sèt ane, nan sezon Det 15:1-2ane remisyon dèt nan Lev 23:34Fèt Tonèl Yo, 11 lè tout Israël vini pou parèt devan SENYÈ a, Bondye nou an, kote ke Li va chwazi a, Jos 8:34nou va li lwa sila a devan tout Israël jan pou yo tande l. 12 Rasanble pèp la, gason avèk fanm, ak pitit yo, etranje ki nan vil nou yo, pou yo ka tande Det 4:10aprann gen lakrent SENYÈ a, Bondye nou an; epi fè atansyon pou swiv tout pawòl a lwa sila yo. 13 Pitit yo ki pa t konnen, va tande e aprann gen lakrent SENYÈ a, Bondye nou an, pou tout tan ke nou viv nan peyi ke nou prèt pou travèse Jourdain an pou posede a.”
14 Alò, SENYÈ a te di a Moïse: “Gade byen, lè pou ou mouri toupre. Rele Josué, e prezante nou menm nan tant asanble a, pou Mwen kapab ba li komisyon li.” 15  Egz 33:9SENYÈ a te vin parèt nan tant lan nan yon pilye nwaj e pilye nwaj la te kanpe nan pòtay tant lan. 16 SENYÈ a te di a Moïse: “Gade byen, ou prèt pou kouche avèk zansèt ou yo; epi Egz 33:9pèp sa a va fè jwèt pwostitiye ak dye etranje yo nan peyi kote y ap prale a pou abandone Mwen; epi kraze akò Mwen ke Mwen te fè avèk yo a. 17 Alò, kòlè Mwen va vin limen kont yo nan jou sa a, Mwen va abandone yo e kache figi Mwen a yo menm. Yo va detwi e anpil malè va rive sou yo; jiskaske yo va di nan jou sa a: Nonb 14:42‘Èske se pa paske Bondye nou an pa pami nou ke malè sa yo vin rive sou nou?’ 18 Men anverite, Mwen va kache figi Mwen nan jou sa a akoz tout mechanste ke yo va fè; paske, yo va vire vè lòt dye yo.” 19 “Koulye a, akoz sa, Det 31:22ekri chanson sila a pou nou menm e montre li a fis Israël yo; mete li sou lèv yo, pou chanson sa a kapab yon temwen pou Mwen kont fis Israël yo. 20 Paske, lè Mwen mennen yo antre nan peyi k ap koule avèk lèt avèk siwo myèl la, ke Mwen te sèmante a zansèt pa yo, yo te manje e satisfè, e yo te Det 32:15-17vin pwospere; alò, yo va vire a lòt dye yo pou sèvi yo, meprize Mwen e kraze akò Mwen an. 21 Epi li va rive ke lè anpil malè avèk twoub vini sou yo, pou chan sa a va fè temwayaj devan yo (paske, li p ap bliye pa desandan pa yo); paske, I Kwo 28:9Mwen konnen entansyon ke yo ap fòme depi jodi a, avan Mwen mennen yo antre nan peyi ke Mwen te fè sèman pou ba yo a.” 22  Det 31:19Konsa, Moïse te ekri chan sa a nan menm jou a e te montre fis Israël yo li. 23 Epi li te bay Josué, fis a Nun nan, komisyon li, e te di: Jos 1:6“Kenbe fèm e pran kouraj; paske, ou va mennen fis Israël yo antre nan peyi ke mwen te sèmante a yo menm nan; epi Egz 3:12mwen va avèk ou.” 24 Li te vin rive ke lè Moïse te fin ekri pawòl a lwa sa yo nan yon liv soti nan kòmansman jiska lafen, 25 ke Moïse te kòmande Levit Det 31:9ki te pote lach akò SENYÈ yo, e te di: 26 “Pran liv lalwa a e mete li akote lach akò SENYÈ a, Bondye nou an, pou li kapab rete la kòm yon temwen kont nou. 27 Paske, mwen konnen Det 9:7rebelyon nou ak tèt di nou, gade byen, pandan mwen toujou vivan avèk nou jodi a, nou te fè rebelyon kont SENYÈ a; konbyen anplis, konsa, apre mwen fin mouri? 28 Rasanble pou mwen tout ansyen a tribi nou yo ak ofisye nou yo, pou mwen kapab pale pawòl sila yo pou yo tande e Det 4:26rele sou syèl la avèk tè a pou temwaye kont yo. 29 Paske, mwen konnen apre lanmò mwen, nou va Jij 2:19fè zak konwonpi e vire kite chemen ke mwen te kòmande nou an; epi malè va swiv nou nan dènye jou yo; paske, nou va fè sa ki mal nan zye SENYÈ a e pwovoke Li a lakòlè avèk zèv men nou.” 30 Epi Moïse te resite pawòl a chanson sa a soti nan kòmansman jiska lafen nan zòrèy tout asanble Israël la:

31:2 Nonb 27:17

31:3 Nonb 27:18

31:5 Det 7:2

31:7 Det 1:38

31:8 Egz 13:21

31:9 Nonb 4:5-15

31:10 Det 15:1-2

31:10 Lev 23:34

31:11 Jos 8:34

31:12 Det 4:10

31:15 Egz 33:9

31:16 Egz 33:9

31:17 Nonb 14:42

31:19 Det 31:22

31:20 Det 32:15-17

31:21 I Kwo 28:9

31:22 Det 31:19

31:23 Jos 1:6

31:23 Egz 3:12

31:25 Det 31:9

31:27 Det 9:7

31:28 Det 4:26

31:29 Jij 2:19