30
“Konsa li va ye lè tout bagay sa yo fin vini sou nou, Det 30:15-19benediksyon an avèk madichon an ke mwen te mete devan nou pou nou sonje yo Lev 26:40-45nan tout nasyon kote SENYÈ a va egzile nou yo, epi ou retounen kote SENYÈ Bondye ou, pou obeyi vwa Li ak tout ke e tout nanm ou, selon tout sa ke M kòmande ou jodi a, ou menm anplis ak fis ou yo. Konsa SENYÈ a, Bondye nou an, va Jen 28:15restore nou apre kaptivite sila a e Li va vin gen konpasyon sou nou. Li Sòm 147:2va ranmase nou ankò sòti nan tout pèp kote SENYÈ a, Bondye nou an, te gaye nou yo. Si moun egzil sa yo nan lòt pwent tè a, Né 1:9soti la, SENYÈ a, Bondye nou an, va ranmase nou. Epi soti la, Li va mennen nou tounen. SENYÈ a, Bondye nou an, va mennen nou antre nan peyi ke zansèt nou yo te posede a. Nou va posede li, epi Li va fè nou pwospere e vin Det 7:13miltipliye plis ke zansèt nou yo. Anplis, SENYÈ a, Bondye nou an, va sikonsi kè nou ak kè desandan nou yo, Det 6:5pou renmen SENYÈ a, Bondye nou an, avèk tout kè nou e avèk tout nanm nou, pou nou kapab viv. Det 7:15SENYÈ a, Bondye nou an, va aflije lènmi nou yo avèk tout madichon sa yo ansanm ak sila ki rayi nou yo, ki te pèsekite nou yo. Konsa, nou va ankò obeyi SENYÈ a e obsève tout kòmandman li yo ke Mwen te kòmande nou jodi a. Epi SENYÈ a, Bondye nou an, va fè nou vin pwospere anpil nan travay men nou, nan fwi zantray nou yo, nan pòtre a bèt nou yo ak nan pwodwi ki sòti nan tè yo; paske Jr 32:41SENYÈ a va ankò rejwi de nou pou bonte nou, jis jan ke Li te rejwi de zansèt nou yo, 10 si nou obeyi SENYÈ a, Bondye nou an, pou kenbe kòmandman Li yo ak lwa Li yo ki ekri nan liv lalwa sila a, si nou vire vè SENYÈ a, Bondye nou an, Det 4:29avèk tout kè ak nanm nou.
11 “Paske kòmandman sila ke mwen bannou jodi a pa twò difisil pou nou, ni li pa twò wo pou nou pa rive kote l. 12 Li pa nan syèl la, pou nou ta di: Wo 10:6-8‘Kilès ki va monte nan syèl la pou pran li pou nou e fè nou tande li, pou nou kapab swiv li?’ 13 Ni li pa lòtbò lanmè a, pou nou ta di: ‘Kilès k ap travèse lanmè a, pou pran li pou nou e fè nou tande li, pou nou kapab swiv li.’ 14 Men pawòl la toupre nou, nan bouch nou ak nan kè nou, pou nou kapab swiv li. 15 Nou wè, jodi a Det 11:26Mwen te mete devan nou lavi avèk abondans, oswa lanmò avèk tout sa ki pa bon. 16 Nan tout sa mwen kòmande nou jodi a Det 6:5pou renmen SENYÈ a, Bondye nou an, pou mache nan chemen Li yo, epi pou kenbe kòmandman Li yo avèk lwa Li yo ak jijman Li yo, pou nou kapab viv e miltipliye, e pou SENYÈ a, Bondye nou an, kapab beni nou nan peyi kote nou ap antre pou posede a. 17 Men si kè nou detounen e nou refize obeyi, men nou mennen akote pou adore lòt dye yo e sèvi yo, 18 Mwen deklare a nou jodi a ke Det 4:26nou va vrèman peri. Nou p ap pwolonje jou nou yo nan peyi kote nou ap travèse Jourdain an pou antre posede a. 19 Mwen rele syèl la avèk tè a pou fè temwayaj kont nou jodi a, ke mwen te mete devan nou lavi avèk lanmò, Det 30:1benediksyon avèk malediksyon. Pou sa, chwazi lavi pou nou kapab viv, nou menm avèk desandan nou yo, 20  Det 6:5nan renmen SENYÈ a, Bondye nou an ak nan obeyisans a vwa Li ak Det 10:20nan kenbe fèm a Li. Paske sa se lavi nou ak pwolongasyon a jou nou yo, pou nou kapab viv nan peyi ke SENYÈ a te sèmante a zansèt nou yo; a Abraham, Isaac e a Jacob, pou bay yo a.”

30:1 Det 30:15-19

30:1 Lev 26:40-45

30:3 Jen 28:15

30:3 Sòm 147:2

30:4 Né 1:9

30:5 Det 7:13

30:6 Det 6:5

30:7 Det 7:15

30:9 Jr 32:41

30:10 Det 4:29

30:12 Wo 10:6-8

30:15 Det 11:26

30:16 Det 6:5

30:18 Det 4:26

30:19 Det 30:1

30:20 Det 6:5

30:20 Det 10:20