28
Alò, Isaac te rele Jacob, li te beni li, li te kòmande li, e li te di: “ Jen 24:3-4 Ou p ap pran yon fanm nan fi Canaan yo.” “Leve ale Paddan-Aram, lakay Jen 24:3-4Bethuel, papa a manman ou. De la, pran yon madanm pami fi a Laban yo, frè manman ou an.
“Ke Bondye Toupwisan an kapab beni ou, bay ou anpil fwi, e fè ou miltipliye pou yo kapab devni yon gran fòs kantite moun. Ke li kapab osi bay ou Jen 12:2benediksyon Abraham nan, pou ou menm, ak pou desandan ou yo osi, ke ou kapab posede peyi kote w ap demere a, ke Bondye te bay a Abraham nan.”
Alò, Jen 27:43Isaac te voye Jacob ale. Li te ale Paddan-Aram a Laban, fis a Bethuel la, Arameyen an, frè Rebecca, manman a Jacob ak Ésaü.
Epi Ésaü te wè ke Isaac te beni Jacob e te voye li ale Paddan-Aram pou pran pou li menm yon madanm, e ke lè li te beni li, li te bay li lòd, e te di: “ Jen 28:1Ou pa pou pran yon madanm nan fi a Canaan yo,” epi ke Jacob te obeyi papa li, ak manman li, li te ale Paddan-Aram.
Konsa Ésaü te wè ke Jen 24:3fi Canaan yo pa t plè papa li Isaac. Konsa, Ésaü te ale kote Ismaël, e li te marye, Jen 26:34 anplis ke madanm yo li te gen deja, Mahalath, fi Ismaël la, fis Abraham nan, sè Nebajoth la.
10 Konsa, Jacob te kite Jen 26:23Beer-Schéba e te ale vè Jen 12:4-5Charan. 11 Li te vini nan yon Jen 28:19sèten kote pou te pase nwit lan la, akoz solèy la te gen tan fin kouche. Li te pran youn nan wòch yo, li te mete l anba tèt li, e li te kouche la nan plas sila a.
12 Li te fè yon rèv, e li te gade yon nechèl yo te mete sou latè, tèt li te rive nan syèl la. Epi gade, zanj Bondye yo t ap monte desann sou li. 13 Epi, gade byen, SENYÈ a te kanpe anwo li. Li te di: “Mwen se SENYÈ a, Jen 26:3Bondye papa Abraham nan ak Bondye Isaac la. Tè sa kote ou kouche a, Mwen va bay ou li pou ou menm ak Jen 12:7desandan ou yo. 14 Desandan ou yo va tankou pousyè latè, e ou va gaye Jen 13:14-15 nan lwès, nan lès, nan nò, ak nan sid. Konsa, nan ou avèk desandan ou yo, tout fanmi sou latè yo va beni.
15 “Gade byen, Mwen avèk ou. Mwen va kenbe ou nenpòt kote ou ale, e Mwen Jen 48:21va fè ou retounen nan peyi sa a. Paske Mwen p ap kite ou jiskaske Mwen fin fè tout sa ke M te pwomèt nou an.”
16 Alò, Jacob te I Wa 3:15leve nan dòmi an, e li te di: “Anverite SENYÈ a nan plas sila a, e mwen pa t konnen.” 17 Li te pè, e li te di: “Alò, Sòm 68:35A la etonnan plas sa a etonnan! Sila a pa lòt ke lakay Bondye, e sa se pòtay Syèl la.”
18 Konsa, Jacob te leve bonè nan maten. Li te pran Jen 28:11wòch ke li te plase anba tèt li a, e li te etabli li tankou yon pilye. Li te vide lwil sou tèt pilye a. 19 Li te rele plas sa a Jij 1:23Béthel, men oparavan non a vil sa a se te Jen 35:6Luz.
20 Epi Jacob te fè yon sèman. Li te di: “ Jen 28:15 Si Bondye ale avèk mwen, si Li va kenbe mwen nan vwayaj sila ke m ap fè a, e Li va ban mwen I Tim 6:8 manje pou m manje, ak rad pou m mete, 21 pou m ka retounen lakay papa m anpè, Det 26:17pou SENYÈ a va Bondye pa m, 22 alò, wòch sila a, ke m etabli tankou pilye a, va devni Lakay Bondye. Lev 27:30Nan tout sa ke ou ban mwen, mwen va anverite bay yon dim a Ou menm.”

28:1 Jen 24:3-4

28:2 Jen 24:3-4

28:4 Jen 12:2

28:5 Jen 27:43

28:6 Jen 28:1

28:8 Jen 24:3

28:9 Jen 26:34

28:10 Jen 26:23

28:10 Jen 12:4-5

28:11 Jen 28:19

28:13 Jen 26:3

28:13 Jen 12:7

28:14 Jen 13:14-15

28:15 Jen 48:21

28:16 I Wa 3:15

28:17 Sòm 68:35

28:18 Jen 28:11

28:19 Jij 1:23

28:19 Jen 35:6

28:20 Jen 28:15

28:20 I Tim 6:8

28:21 Det 26:17

28:22 Lev 27:30