Jij Yo
1
Alò, li vin rive apre lanmò Josué ke fis Israël yo te mande SENYÈ a, e te di: “Kilès ki va premye pou vin monte pou nou xo 1:1 Jij 1:27kont Kananeyen yo pou goumen kont yo?” SENYÈ a te di: xo 1:2 Jen 48:8”Juda va monte; veye byen, Mwen te mete peyi a nan men l.” Epi Juda te di a Siméon, frè li: “Vini avè m nan teren ki te vin tonbe pou mwen an, pou nou kapab goumen kont Kananeyen yo. Epi lè nou retounen, mwen va ale avè w nan teren pa w la.” Konsa Siméon te ale avèk li.
Juda te monte e xo 1:4 Sòm 44:2SENYÈ a te livre Kananeyen yo avèk Ferezyen yo nan men yo; epi yo te bat di-mil lòm Bézek Yo te rankontre Adoni Bézek nan Bézek. Yo te goumen kont li e yo te bat Kananeyen yo avèk Ferezyen yo. Men Adoni Bézek te sove ale. Epi yo te kouri dèyè li pou te kenbe li e yo te koupe pous li avèk gwo zòtèy li. Adoni Bézek te di: “Swasann-dis wa avèk pous avèk gwo zòtèy koupe te konn ranmase manje anba tab mwen; xo 1:7 Lev 24:19jis jan ke m te konn fè a, konsa Bondye te rekonpanse mwen.” Konsa, yo te mennen li Jérusalem e la, li te mouri Alò, fis Juda yo te goumen kont xo 1:8 Jos 15:63 Jérusalem , yo te kaptire li, yo te frape li avèk lam nepe e yo te mete dife nan vil la Apre, fis a Juda yo te desann pou goumen kont Kananeyen ki te rete nan peyi ti kolin yo ak nan Negev la ak nan ba plèn nan. 10  xo 1:10 Jos 15:13-19 Konsa, Juda te ale kont Kananeyen ki te rete Hébron yo (alò, non Hébron avan an se te Kirjath-Arba); epi yo te frape Schéschäi avèk Ahiman ak Talmaï 11 Alò, xo 1:11 Jos 15:15 soti la, li te ale kont sila ki te rete Debir yo (alò, non Debir se te Kirjath-Sépher) 12 Epi Caleb te di: “Sila ki atake Kirjath-Sépher e ki kaptire li a; a li menm, mwen va bay fi mwen an, Acsa kòm madanm li.” 13  xo 1:13 Jij 3:9 Othniel, fis a Kenaz la, pi jèn frè a Caleb la te kaptire li; konsa, li te ba li fi li a kòm madanm 14 Epi xo 1:14 Jos 15:18 li te vin rive ke lè li te vini a li menm, ke li te konvenk li mande papa li yon chan. Li te desann bourik li, e Caleb te di: “Kisa ou vle?” 15 Li te di li: “Beni mwen; Paske ou te ban mwen peyi nan Negev la, ban m sous dlo yo tou.” Epi Caleb te ba li sous piwo avèk sous piba yo.
16 Desandan xo 1:16 Non 10:29-32 Kenyen yo, bòpè Moïse la, te monte soti nan vil pal yo avèk fis Juda yo, nan dezè a Juda ki vè sid Arad la; epi yo te monte pou rete avèk pèp sila yo 17 Epi Juda te ale avèk Siméon, frè li a, e yo te frape Kananeyen ki te rete Tsephath yo e yo te detwi li nèt. Konsa, non a vil la te rele xo 1:17 Non 21:3 Horma 18 Epi Juda te pran xo 1:18 Jos 11:22Gaza avèk teritwa ki te pou li a ak Askalon avèk teritwa pa li a ak Ékron avèk teritwa pa li a 19 Alò SENYÈ a te avèk Juda, yo te pran posesyon a peyi ti kolin yo; men, yo pa t ka chase mete deyò pèp ki te rete nan vale yo, akoz yo te gen xo 1:18 Jos 11:22cha yo ki te fèt an fè. 20 Alò, yo te bay Hébron a Caleb, xo 1:20 Jos 14:9jan Moïse te pwomèt yo a; epi li te chase fè sòti twa fis Anak yo 21 Men fis a Benjamin yo pa t chase mete xo 1:21 I Kwo 11:4 Jebizyen ki te rete nan Jérusalem yo deyò; pou sa, Jebizyen yo te rete pami fis Benjamin yo jis rive jodi a 22 Menm jan an, lakay Joseph te monte kont Béthel e SENYÈ a te avèk yo. 23 Lakay Joseph te fè espyonaj Béthel; xo 1:23 Jen 28:19 alò, vil la te vin rele Luz. 24 Espyon yo te wè yon nonm ki t ap sòti nan vil la e yo te di li: “Souple, montre nou kote pou nou antre nan vil la e xo 1:24 Jos 2:12 nou va fè ou gras.” 25 Konsa, li te montre yo antre vil la e yo te frape vil la avèk lam nepe; xo 1:25 Jos 6:25 men, yo te kite mesye sa a, avèk tout fanmi li an libète 26 Mesye sila a te antre nan peyi Etyen yo, li te bati yon vil e li te ba li non a Luz; epi se konsa li rele jis rive jodi a.
27  xo 1:27 Jos 17:12Men Manassé pa t pran posesyon Beth-Schean avèk bouk pa li yo, ni Thannac avèk bouk pa li yo, ni pèp ki te rete Dor yo avèk bouk pa li yo, ni pèp ki te rete Jibleam yo avèk bouk pa li yo, ni moun ki te rete Meguiddo avèk bouk pa li yo; konsa, Jij 1:1Kananeyen yo te kontinye viv nan peyi sa a 28 Li te vin rive ke lè Israël te vin fò, ke yo te fòse Kananeyen yo fè travo fòse; men, yo pa t chase yo fè yo sòti nèt.
29  xo 1:29 Jos 16:10 Éphraïm pa t chase fè sòti Kananeyen ki t ap viv Guézer yo; konsa, Kananeyen yo te viv Guézer pami yo 30 Zabulon pa t chase fè sòti pèp ki te rete Kitron yo, ni pèp ki te rete Nahalol yo; konsa, Kananeyen yo te rete pami yo e te vin sijè a travo fòse. 31 Aser pa t chase mete deyò pèp a Acco yo, ni pèp a Sidon yo, ni sila a Achlal yo, ni a Heba, ni a Aczib, ni a Rehob yo. 32 Konsa, Aserit yo te rete pami Kananeyen yo, pèp peyi a; paske, yo pa t chase mete yo deyò 33 Nephtali pa t chase mete deyò pèp a Beth-Schémesch yo, ni pèp a Beth-anath yo; men, yo te viv pami Kananeyen yo, pèp peyi a; epi pèp peyi Beth-Schémesch avèk Beth-Anath yo te vin fè travo fòse pou yo. 34 Epi Amoreyen yo te pouse fis a Dan yo antre nan peyi ti kolin yo; paske, yo te anpeche yo antre nan vale a; 35 malgre sa, Amoreyen yo te pèsiste rete nan Mon Hérès, nan Ajalon ak nan Schaalbim; men, lè pouvwa kay Joseph la te vin fò, yo te vin fè travo fòse. 36 Lizyè a Amoreyen yo te kouri soti nan monte Akrabim nan, soti Séla pou monte piwo.

1:1 xo 1:1 Jij 1:27

1:2 xo 1:2 Jen 48:8

1:4 xo 1:4 Sòm 44:2

1:7 xo 1:7 Lev 24:19

1:8 xo 1:8 Jos 15:63

1:10 xo 1:10 Jos 15:13-19

1:11 xo 1:11 Jos 15:15

1:13 xo 1:13 Jij 3:9

1:14 xo 1:14 Jos 15:18

1:16 xo 1:16 Non 10:29-32

1:17 xo 1:17 Non 21:3

1:18 xo 1:18 Jos 11:22

1:19 xo 1:18 Jos 11:22

1:20 xo 1:20 Jos 14:9

1:21 xo 1:21 I Kwo 11:4

1:23 xo 1:23 Jen 28:19

1:24 xo 1:24 Jos 2:12

1:25 xo 1:25 Jos 6:25

1:27 xo 1:27 Jos 17:12

1:27 Jij 1:1

1:29 xo 1:29 Jos 16:10