14
Alò, sila yo se teritwa ke fis Israël yo te eritye nan peyi Canaran an, ke Nonb 34:16-29Éléazar, prèt la ak Josué, fis a Nun nan, ak chèf kay nan tribi a fis Israël yo te divize bay yo kòm eritaj yo, selon tiraj Nonb 26:55osò eritaj pa yo, jan SENYÈ a te kòmande a, pa Moïse pou nèf tribi avèk mwatye tribi a. Paske, Moïse te bay eritaj la a de tribi avèk mwatye tribi lòtbò Jourdain an; men, Jos 13:14li pa t bay yon eritaj a Levit ki te pami yo. Paske, fis Joseph yo te de tribi, Jen 41:5-11Manassé avèk Éphraïm e yo pa t bay yon pòsyon a Levit nan peyi yo, sof ke vil pou yo viv ladan yo, avèk teren pa yo pou bèt pa yo ak pou byen pa yo. Konsa, fis Israël yo te fè Nonb 35:11jan SENYÈ a te kòmande Moïse la; epi yo te divize teren an.
Alò, fis Juda yo te pwoche toupre Josué nan Guilgal ak Nonb 13:6-30Caleb, fis a Jephunné a, Kenizyen an te di li: “Ou konnen pawòl ke SENYÈ a te pale a Moïse, nonm Bondye a, konsènan ou menm avèk mwen nan Kadès-Barnéa. Mwen te gen karantan lè Nonb 13:1-31Moïse, sèvitè SENYÈ a, te voye mwen sòti nan Kadès Barnéa pou fè espyonaj peyi a; epi mwen te mennen pawòl la retounen kote li jan li te ye nan kè m nan. Sepandan, frè m ki te monte avè m yo te fè kè a pèp la fann avèk laperèz; men, Nonb 14:24Mwen te swiv SENYÈ a, Bondye mwen an nèt.” Epi Moïse te sèmante nan jou sa a, e li te di: “Vrèman Det 1:36peyi a sila pye ou te foule a va vin yon eritaj pou ou menm ak pitit ou yo pou tout tan, akoz ou te swiv SENYÈ a, Bondye mwen an nèt.”
10 “Koulye a, gade byen, SENYÈ a te kite mwen viv pandan karant-senk ane sa yo, jis jan ke Li te pale a, soti nan tan sila a ke SENYÈ a te pale pawòl sa a Moïse la, lè Israël te mache nan dezè a; epi koulye a, gade byen; jodi a mwen gen katreven senk ane. 11  Det 34:7Mwen gen menm fòs jodi a ke m te gen nan jou Moïse te voye mwen an; tankou fòs mwen te gen nan moman sa a, se konsa fòs mwen ye koulye a, pou fè lagè ak antre sòti. 12 Alò, koulye a, ban m peyi ti kolin yo sa ke SENYÈ a te pale nan jou sa a, paske ou te tande nan jou sa a ke Nonb 13:33Anakim yo te la avèk gran vil byen fòtifye; petèt SENYÈ a va avè m e mwen va chase yo sòti ladann jan SENYÈ a te pale a.”
13 Alò, Josué te beni li e te bay Hébron a Caleb, fis a Jephunné a, Kenizyen an jis rive jodi a; paske li te swiv SENYÈ a, Bondye Israël la nèt. 14 Konsa, Hébron te devni eritaj Caleb, fis a Jephunné, Kenyen nan, jis rive jou sa a, akoz li te swiv SENYÈ a nèt. 15 Alò, non ansyen a Hébron an se te Kirjath-Arba; paske Arba te pi gran pami Anakim yo.
Answit, peyi a te vin gen repo san fè lagè.

14:1 Nonb 34:16-29

14:2 Nonb 26:55

14:3 Jos 13:14

14:4 Jen 41:5-11

14:5 Nonb 35:11

14:6 Nonb 13:6-30

14:7 Nonb 13:1-31

14:8 Nonb 14:24

14:9 Det 1:36

14:11 Det 34:7

14:12 Nonb 13:33