48
Alò, li te rive ke apre bagay sa yo, ke Joseph te vin enfòme: “Gade byen, papa ou malad.” Li te pran de fis li yo, Jen 41:51-52 Manassé ak Éphraïm avèk li. Epi moun yo te pale a Jacob: “Gade byen, fis ou a, Joseph gen tan vin kote ou.” Konsa, Israël te ranmase fòs li. Li te chita sou kabann nan.
Epi Jacob te di a Joseph: “Bondye Toupwisan an te parèt a mwen nan Jen 28:19Luz nan peyi Canaan an e Li te beni mwen. Li te di mwen: ‘Gade byen, Mwen va fè nou donnen anpil fwi, e miltipliye anpil. Mwen va fè ou vin yon konpanyen pèp la, e Mwen va bay peyi sa a a desandan aprè ou, kòm Jen 17:8posesyon k ap dire pou tout tan.’
“Alò, de fis ou yo ki te fèt a ou menm nan peyi Égypte la avan mwen te vin kote ou an Égypte la, se pa m. Jen 41:50-52Éphraïm avèk Manassé se pou mwen, menm jan ke I Kwo 5:1-2Ruben avèk Siméon va pou mwen. Men pitit ou yo ki te fèt apre yo, va pou ou. Yo va rele selon non frè pa yo nan eritaj yo. Alò, pou mwen, lè m te retounen nan Paddan, Jen 35:19Rachel te mouri, nan tristès mwen, nan peyi Canaan an pandan vwayaj la, lè te toujou gen yon distans pou rive nan Ephrata (ki vle di Bethléem).”
Lè Israël Jen 48:10te wè fis a Joseph yo, li te di: “Kilès moun sa yo ye?”
Joseph te di a papa li: “ Jen 33:5Sa yo se fis mwen yo, ke Bondye te ban mwen isit la.” Epi li te di: “Mennen yo isit souple, pou m kapab beni yo.” 10 Alò, Jen 27:1 zye Israël yo te tèlman vin fèb akoz laj ke li pa t kapab wè. Epi Joseph te mennen yo toupre li, li te Jen 27:27 bo yo e li te anbrase yo.
11 Israël te di a Joseph: “Mwen pa t janm sipoze ke m ta wè figi ou, e gade byen, Bondye kite mwen wè pitit ou yo tou.”
12 Epi Joseph te mennen yo soti antre jenou li yo, e te Jen 42:6bese ba avèk figi li jis atè. 13 Joseph te pran yo toude, Ephraïm nan men dwat li vè bò goch Israël, e nan men goch li, Manassé vè bò dwat Israël. Konsa, li te mennen yo toupre li. 14 Men Israël te lonje men dwat li, li te mete li sou Éphraïm, ki te pi jenn nan, e men goch li te sou tèt Manassé, avèk men l kwaze, poutan Jen 41:51-52 Manassé te premye ne.
15 Li te beni Joseph, e te di:
“Bondye devan sila zansèt mwen yo,
Abraham avèk Isaac te mache a,
Jen 49:24Bondye ki te bèje m nan
pandan tout vi m jis rive jounen jodi a,
16  Jen 22:11-18 zanj ki te rachte mwen de tout mal la,
beni jènjan sa yo;
epi ke non mwen kapab viv toujou
nan yo, e non a zansèt mwen yo,
Abraham avèk Isaac.
Ke yo kapab grandi vin fè yon
gwo pèp nan mitan mond lan.”
17 Lè Joseph te vin wè ke papa li te Jen 48:14poze men dwat li sou tèt Éphraïm, sa te fè l pa kontan. Li te sezi men papa li pou deplase li sou Éphraïm, ale vè tèt Manassé. 18 Joseph te di papa l: “Se pa sa, papa, paske se sila a ki premye ne a. Mete men dwat ou sou tèt li.”
19 Men papa li te refize. Li te di: “Mwen konnen, fis mwen, mwen konnen. Li osi va devni yon pèp, e li osi va vin gran. Poutan, pi jenn frè li a va pi gran pase li, e Jen 28:14desandan li yo va devni yon gran pèp a nasyon yo.”
20 Li te beni yo nan jou sa a, e te di: “Pa nou menm, Israël va eksprime benediksyon li yo e va di: ‘Ke Bondye kapab fè nou tankou Éphraïm ak Manassé!’ ”
21 Konsa, Israël te di a Joseph: “Gade byen, mwen prèt pou mouri, men Bondye va avèk ou, e Li va Jen 28:15mennen ou retounen nan peyi a zansèt ou yo. 22 Mwen bay ou yon pòsyon anplis ke frè ou yo, ke m te pran nan men Amoreyen yo avèk nepe mwen ak banza mwen.” Jos 24:32

48:1 Jen 41:51-52

48:3 Jen 28:19

48:4 Jen 17:8

48:5 Jen 41:50-52

48:5 I Kwo 5:1-2

48:7 Jen 35:19

48:8 Jen 48:10

48:9 Jen 33:5

48:10 Jen 27:1

48:10 Jen 27:27

48:12 Jen 42:6

48:14 Jen 41:51-52

48:15 Jen 49:24

48:16 Jen 22:11-18

48:17 Jen 48:14

48:19 Jen 28:14

48:21 Jen 28:15

48:22 Jos 24:32