42
Alò, Trav 7:12 Jacob te wè ke te gen sereyal an Égypte, e Jacob te di fis li yo: “Poukisa nou ap gade youn sou lòt konsa?” Li te di: “Mwen tande gen sereyal an Égypte. Desann la pou achte kèk pou nou nan kote sa, Jen 43:8pou nou kapab viv, e pa mouri.”
Alò, dis frè Joseph yo te desann pou achte sereyal an Égypte. Men Jacob pa t voye frè Joseph la, Jen 35:18-24 Benjamin avèk lòt frè li yo, paske li te di: “Mwen pè pou yon mal ta kab rive li.” Alò, fis Israël yo te vini pou achte sereyal pami sila ki t ap vini yo, Jen 12:10paske gwo grangou a te nan peyi Canaan an tou.
Alò, Jen 41:41-55Joseph te an pouvwa nan peyi a. Se te li menm ki te vann a tout pèp nan peyi a. Epi frè a Joseph yo te vin És 60:14bese ba devan li avèk figi yo atè. Lè Joseph te wè frè li yo, li te rekonèt yo, men li te kache idantite li devan yo, e li te Jen 42:30pale rèd avèk yo. Li te di yo: “Kote nou sòti?” Epi yo te di: “Nan peyi Canaan, pou achte manje.”
Men Joseph te rekonèt frè l yo, malgre yo pa t rekonèt li. Jen 37:2 Joseph te Jen 37:6-9sonje rèv ke li te gen sou yo a, e li te di yo: “Se espyon nou ye! Nou te vin chache konnen pwen fèb nan defans peyi nou an.”
10 Alò, yo te di li: “Non, Jen 37:8mèt mwen, men sèvitè ou yo te vin achte manje.” 11 “Nou tout se fis a yon sèl mesye. Nou se Jen 42:16-34 moun onèt, sèvitè ou, e nou pa espyon.”
12 Malgre sa li te di yo: “Non, men nou te vin gade pwen fèb nan defans peyi nou an.”
13 Men yo te reponn li: “Sèvitè ou yo se douz frè antou, fis a yon sèl mesye nan peyi Canaan; e gade byen, pi jenn nan avèk papa nou jodi a, e Jen 37:33youn pa la ankò.”
14 Joseph te di yo: “Se tankou mwen te di nou, se espyon nou ye. 15 Men se konsa nou va pase a leprèv. I Sam 17:55Pa lavi Farawon, nou p ap sòti nan plas sa a amwenske pi jenn nan vin parèt isit la! 16 Voye youn nan nou ale pou li kapab chache frè nou an, pandan n ap rete anprizone, pou pawòl nou yo kapab pase a leprèv, si gen Jen 42:11verite nan nou. Men si non, pa lavi Farawon, vrèman nou se espyon.” 17 Konsa, li te mete yo nan Jen 40:4-7 prizon pou twa jou.
18 Alò, Joseph te di yo nan twazyèm jou a: “Fè sa pou viv, paske Jen 39:9mwen krent Bondye: 19 Si nou se moun onèt, kite youn nan frè nou yo rete anprizone nan prizon nou an; men pou nou lòt yo, ale pote sereyal pou grangou ki lakay nou yo. 20 Men Jen 42:34mennen pi jenn frè nou an bò kote m, pou pawòl nou yo kapab verifye, e pou nou pa mouri.” Epi konsa, yo te fè.
21 Yo te di youn a lòt: “ Jen 37:26-28Vrèman, nou koupab nan zafè frè nou an, akoz nou te wè jan nanm li te twouble lè li te plede avèk nou, men nou te refize tande. Pou sa, kriz sila a vin rive sou nou.”
22 Reuben te reponn yo, e te di: “Èske mwen pa t di nou: ‘Pa peche kont tigason an;’ men nou te refize tande? Konsa, fwi san li an vin parèt.” Jen 37:21,22 23 Men yo pa t konnen ke Joseph te konprann, paske te gen yon entèprèt antre yo. 24 Konsa, li te vire lwen yo e li te Jen 43:30 kriye. Men lè li te retounen vè yo, li te pale avèk yo. Li te pran Siméon nan mitan yo, e li te mare li devan zye yo.
25  Wo 12:17-21 Konsa, Joseph te bay lòd pou plen sak yo avèk sereyal, remèt lajan a chak moun nan sak li, e bay yo pwovizyon pou vwayaj la. Epi se konsa sa te fèt pou yo. 26 Alò, yo te chaje bourik pa yo avèk sereyal yo, e yo te soti la.
27 Pandan youn nan yo t ap ouvri sak li pou bay bèt la manje, li te wè Jen 43:21-22 lajan pa li a. Gade byen, se la li te ye, nan bouch sak la. 28 Epi li te di a frè l yo: “Lajan mwen an remèt wi! E gade byen, li la menm nan sak mwen an!” Konsa kè yo plonje desann. Yo te vire, tou ap tranble, youn ak lòt, e te di: “Kisa Bondye gen tan fè nou la a?”
29 Lè yo te rive kote papa yo Jacob, nan peyi Canaan an, yo te di li tout sa ki te rive yo. Konsa yo te di: 30 “Mesye a, mèt peyi a, te Jen 42:7pale byen di avèk nou. Li te panse nou te espyon nan peyi a. 31 Men nou te di li: ‘Nou se Jen 42:11moun onèt. Se pa espyon nou ye. 32 Nou se douz frè, fis a papa nou. Youn nan nou pa viv ankò, e pi jenn nan avèk papa nou jodi a nan peyi Canaan.’
33 “Epi nonm nan, mèt peyi a, te di nou: Jen 42:19-20‘Pa sa mwen va konnen ke nou se moun onèt: kite youn nan frè nou yo avè m, pran sereyal la pou pwoblèm grangou lakay nou yo, e ale. 34 Men mennen pi jenn frè ou a kote mwen pou m ka konnen ke nou pa espyon, men ke nou se moun onèt. Mwen va bay ou frè ou a, e w ap kapab Jen 34:10fè komès nan peyi a.’ ”
35 Alò, li te rive ke lè yo t ap vide sak yo, ke gade byen, Jen 43:12-21 bous lajan chak moun te nan sak li. Lè yo menm avèk papa yo te wè lajan an, yo te sezi. 36 Papa yo, Jacob te di yo: “Nou fin Jen 43:14fè m pèdi pitit mwen yo! Joseph pa la ankò, Siméon pa la ankò, e nou ta vle pran Benjamin. Tout bagay sa yo kont mwen.”
37 Alò, Reuben te pale avèk papa l. Li te di: “Ou kapab mete de gason mwen yo a lanmò si mwen pa mennen li retounen kote ou. Mete li sou kont mwen, e mwen va fè l retounen kote ou.”
38 Men Jacob te di: “Fis mwen an p ap desann avèk nou. Paske Jen 37:33-34frè li a mouri, e se li sèl ki rete. Si malè ta rive li nan vwayaj ke nou ap fè a, alò, nou va mennen tèt cheve blanch sa a vè sejou mò yo avèk tristès.”

42:1 Trav 7:12

42:2 Jen 43:8

42:4 Jen 35:18-24

42:5 Jen 12:10

42:6 Jen 41:41-55

42:6 És 60:14

42:7 Jen 42:30

42:8 Jen 37:2

42:9 Jen 37:6-9

42:10 Jen 37:8

42:11 Jen 42:16-34

42:13 Jen 37:33

42:15 I Sam 17:55

42:16 Jen 42:11

42:17 Jen 40:4-7

42:18 Jen 39:9

42:20 Jen 42:34

42:21 Jen 37:26-28

42:22 Jen 37:21,22

42:24 Jen 43:30

42:25 Wo 12:17-21

42:27 Jen 43:21-22

42:30 Jen 42:7

42:31 Jen 42:11

42:33 Jen 42:19-20

42:34 Jen 34:10

42:35 Jen 43:12-21

42:36 Jen 43:14

42:38 Jen 37:33-34