39
Alò, yo te pran Joseph desann an Égypte. Epi Potiphar, yon ofisye Farawon, kòmandan nan gad yo, te achte li nan men Jen 37:25-28-36 Izmayelit yo, ki te fè l desann la.
Jen 39:3-23 SENYÈ a te avèk Joseph, e li te byen reyisi. Li te lakay mèt li, Ejipsyen an. Alò mèt li a te Jen 21:22wè ke SENYÈ a te avèk li, e ke li te Sòm 1:3fè tout sa li te antreprann byen reyisi nan men l. Konsa, Joseph te Jen 18:3twouve favè nan zye li, e li te devni sèvitè pèsonèl li. Li te fè li chèf an tèt tout lakay li, e Jen 24:2tout sa ke li te posede, li te mete yo sou chaj li. Epi li te rive ke depi lè sa a li te fè li chèf lakay li, ak sou tout sa li te posede, ke SENYÈ a te Jen 30:27beni lakay Ejipsyen an akoz Joseph. Benediksyon SENYÈ a te sou tout sa li te genyen, ni nan kay la, ni nan chan an. Li te kite tout sa li te gen sou chaj Joseph. Konsa, li pa t okipe tèt li avèk anyen sof ke manje ke li te manje. Alò, Joseph te yon Jen 29:17bo gason, ni nan fòm li, ni nan aparans li.
Li te vin rive apre evènman sa yo, ke madanm Potiphar a, te gade Joseph avèk anvi. Konsa, li te di: “ II Sam 13:11 Vin kouche avè m.”
Men Pwov 6:23-24 Joseph te refize. Li te di a madanm mèt li a: “Mèt mwen pa menm okipe li pou anyen ki nan kay la, e li te mete tout sa li posede sou chaj mwen. Jen 41:40Nanpwen pèsòn nan kay sa a ki pi gran ke mwen, e li pa refize m anyen, sof ke ou menm, paske ou se madanm li. Kijan konsa, mwen ta kapab fè gwo mal sa a, e peche kont Bondye menm?” 10 Pandan li te pale avèk Joseph jou aprè jou, Joseph pa t koute l menm pou kesyon kouche avèk l, oswa pou li ta rete avè l.
11 Alò li vin rive yon jou ke li te antre nan kay la pou fè travay li, e pa t gen lòt nan ouvriye lakay yo ki te andedan kay la. 12 Konsa, Madanm nan te kenbe li pa vètman li. Li te di: “Kouche avè m!” Men li te kite vètman li nan men l, e te sove ale deyò.
13 Lè Madanm nan te vin wè ke li te kite vètman li nan men l, e li te kouri deyò, 14 li te rele tout gason ouvriye lakay li yo, e li te di yo: “Ou wè sa, li pote bannou yon Ebre ki pou vin fè jwèt avèk nou. Li te vin antre sou mwen pou kouche avè m, men mwen te rele fò. 15 Lè li tande ke m te leve vwa m pou rele fò, li te kite vètman li bò kote mwen, e li te sove ale kouri deyò.”
16 Konsa, li te kenbe vètman an kote li jiskaske mèt li te rive nan kay la. 17 Alò, li te Egz 23:1 pale avèk li ak pawòl sa yo: “Esklav Ebre ke ou te mennen bannou an, te antre kote mwen pou fè spò avè m, 18 men lè m te leve vwa m pou te rele fò, li te kite vètman li bò kote mwen pou te sove ale deyò.” 19 Alò, lè mèt la te tande pawòl a madanm li yo, lè li te pale pou di: “Men sa esklav ou a te fè m nan,” Pwov 6:34 li te vin brile avèk kòlè.
20 Konsa, mèt Joseph la te pran li e te Jen 40:3mete li nan prizon, nan plas kote prizonye ki pou wa yo te ye. Epi li te la nan prizon an. 21 Men SENYÈ a te avèk Joseph. Li te fè li gras, e Li te Egz 3:21 fè li vin gen favè nan zye a chèf prizon an.
22 Chèf Kasèl la te Jen 39:4fè Joseph responsab tout prizonye yo ki te nan prizon an, jiskaske nenpòt sa ki te fèt ladann, li te vin responsab. 23 Chèf Kasèl la pa t sipèvize anyen ki te anba direksyon Joseph, paske Jen 39:21SENYÈ a te avèk li, paske nenpòt sa li te fè, SENYÈ a te fè l pwospere.

39:1 Jen 37:25-28-36

39:2 Jen 39:3-23

39:3 Jen 21:22

39:3 Sòm 1:3

39:4 Jen 18:3

39:4 Jen 24:2

39:5 Jen 30:27

39:6 Jen 29:17

39:7 II Sam 13:11

39:8 Pwov 6:23-24

39:9 Jen 41:40

39:17 Egz 23:1

39:19 Pwov 6:34

39:20 Jen 40:3

39:21 Egz 3:21

39:22 Jen 39:4

39:23 Jen 39:21