18
Alò, SENYÈ a te parèt a li nan Jen 13:18bwadchenn Marmré yo pandan li te chita akote pòt tant la nan chalè jounen an. Lè li te leve zye li pou te gade, men twa Jen 18:16,22 mesye ki te kanpe anfas li. Lè li te wè yo li te kouri sòti nan pòt tant lan pou rankontre yo, e li te bese tèt li atè. Li te di: “SENYÈ mwen, si koulye a mwen vin twouve favè nan zye nou, souple, pa pase lwen sèvitè nou an. Souple, kite yon ti dlo ta pote pou Jen 19:2lave pye nou, e repoze nou anba pyebwa a. Konsa, mwen va Jij 6:18-19pote yon moso pen, pou nou kapab rafrechi nou menm; apre sa nou kapab kontinye, depi nou fin vizite sèvitè nou an.”
Epi yo te di: “Fè sa ke ou di a.”
Epi Abraham te kouri antre nan tant lan vè Sarah, e te di: “Fè vit, prepare twa mezi farin fen, byen bat li, e fè gato pen.”
Abraham osi te kouri nan pak bèf, li te pran yon jenn bèf byen mou, byen chwazi, e li te bay li a sèvitè li, ki te fè vit pou prepare li. Li te pran bòl lèt kaye yo avèk lèt fre ak jèn bèf ke li te prepare, e te plase li devan yo; epi li te kanpe bò kote yo anba pyebwa a pandan yo t ap manje.
Alò, yo te di li: “Kote Sarah, madanm ou?”
Epi li te di: “Nan tant lan”.
10 Epi li te di: “Anverite, Jen 21:2 mwen va retounen bò kote ou nan lè sa ane pwochèn; epi gade byen, Sarah, madanm ou va gen tan gen yon fis.”
Epi Sarah t ap koute bò kote pòt la, ki te dèyè li a. 11 Alò, Jen 17:17Abraham ak Sarah te vye, byen avanse nan laj. Sarah te depase laj pou fè pitit. 12 Sarah te ri a tèt li, e te di: “ Luc 1:18 Lè m gen tan fin vye a, èske m ap gen plezi, e mari mwen ki vye tou?”
13 Epi SENYÈ a te di Abraham: “Poukisa Sara te ri, e t ap di: ‘Èske vrèman mwen va fè yon pitit lè mwen fin vye a?’
14  Jr 32:17-27 “Èske gen anyen ki twò difisil pou SENYÈ a? Nan lè chwazi a, mwen va retounen a nou menm, nan lè sa a, lane pwochèn, e Sarah va gen yon fis.”
15 Sarah te demanti sa, e te di: “Mwen pa t ri non”; paske li te pè. Epi Li te di: “Non, men ou te ri.”
16 Alò, Jen 18:2,22 mesye yo te leve la e yo te gade pi ba vè Sodome; epi Abraham t ap mache avèk yo pou voye yo ale.
17 SENYÈ a te di: “Èske Mwen kab kache Abraham Jen 18:21sa ke M prè pou M fè a, 18 paske Abraham va anverite vin yon gran nasyon byen fò, e nan li, Jen 12:3tout nasyon yo va beni? 19 Paske Mwen te Né 9:7chwazi li pou l kapab kòmande pitit li yo avèk lakay li, pou kenbe chemen SENYÈ a, pou fè ladwati avèk jistis, pou SENYÈ a kapab fè rive sou Abraham, sa ke Li te pale de li a.”
20 Epi SENYÈ a te di: “ Jen 19:13Gwo kri kont Sodome avèk Gomorrhe a byen gran, e peche pa yo grav depase. 21 Mwen va Jen 11:5desann koulye a, pou wè si yo te fè tout bagay selon gwo kri sa a, ki te vin jwenn Mwen an; epi si se pa sa, m ap konnen.”
22 Alò, Jen 18:16mesye yo te vire kite la, e te ale vè Sodome, pandan Abraham toujou kanpe devan SENYÈ a.
23 Abraham te vin pwoche, e te di L: Egz 23:7“Èske Ou vrèman va fè disparèt moun dwat yo ansanm avèk mechan yo? 24 Sipoze ke gen senkant moun ki dwat nan vil la; èske vrèman Ou va fè l disparèt, e pa prezève kote a pou koz a senkant moun dwat ki ladann yo?
25 “Se lwen Ou pou Ou ta fè yon bagay konsa, pou touye moun dwat yo avèk mechan yo pou dwat yo avèk mechan yo vin trete menm jan. Se lwen Ou menm! Èske Det 1:1-17 Jij sou tout latè a p ap aji avèk jistis?”
26 Epi SENYÈ a te di: Jr 5:1 “Si Mwen twouve nan Sodome, senkant moun dwat nan vil la, alò, Mwen va prezève tout pou koz a yo menm.”
27 Epi Abraham te reponn: “Alò gade byen, mwen te tante pale ak SENYÈ a, malgre mwen pa plis ke Jen 3:19pousyè avèk sann. 28 Vin sipoze ke senkant dwat yo manke senk, èske Ou va detwi tout vil la akoz senk lan?” Epi li te di: “Mwen p ap detwi li si Mwen twouve karant-senk ki la.”
29 Epi li te pale ankò, e te di: “Sipoze ke gen karant ki twouve la?” Epi li te di: “Mwen p ap fè li pou koz a karant lan.”
30 Alò li te di: “O ke SENYÈ a pa vin fache avè m, e mwen va pale; sipoze se trant ki twouve la?” Epi Li te di: “Mwen p ap fè li si Mwen twouve trant lan.”
31 Epi li te di: “Koulye a byen gade, mwen te tante pale avèk SENYÈ a; sipoze se ven ki twouve la?” Epi li te di: “Mwen p ap detwi li pou koz a ven yo.”
32 Alò li te di: Jij 6:39“O ke Senyè a pa vin fache avè m! M ap pale sèl fwa sa; sipoze ke se dis ki twouve la?” Epi li te di: “Mwen p ap detwi li pou koz a dis yo.”
33 Depi lè ke li fin pale ak Abraham nan, Jen 17:22SENYÈ a te pati, e Abraham te retounen nan kote pa li.

18:1 Jen 13:18

18:2 Jen 18:16,22

18:4 Jen 19:2

18:5 Jij 6:18-19

18:10 Jen 21:2

18:11 Jen 17:17

18:12 Luc 1:18

18:14 Jr 32:17-27

18:16 Jen 18:2,22

18:17 Jen 18:21

18:18 Jen 12:3

18:19 Né 9:7

18:20 Jen 19:13

18:21 Jen 11:5

18:22 Jen 18:16

18:23 Egz 23:7

18:25 Det 1:1-17

18:26 Jr 5:1

18:27 Jen 3:19

18:32 Jij 6:39

18:33 Jen 17:22