9
Alò, nan venn-katriyèm jou nan mwa sa a, fis Israël yo te rasanble Esd 8:23 fè jèn abiye ak twal sak ak I Sam 4:12tè yo mete sou yo. Desandan Israël yo te separe yo soti nan tout etranje yo, e te kanpe pou konfese peche pa yo avèk inikite a papa zansèt yo. Pandan yo te kanpe nan plas yo, yo te li soti nan liv lalwa SENYÈ a, Bondye pa yo a, pou yon ka de jounen an. Pou yon lòt ka, yo te konfese e te adore SENYÈ a, Bondye pa yo a. Né 8:7 Alò, sou etaj, Levit yo te kanpe Jousé, Bani, Dadmiel, Schebania, Bunni, Schérébia, Bani avèk Kenani. Yo t ap kriye ak vwa fò anlè a SENYÈ a, Bondye yo a.
Konsa, Levit yo, Josué, Kadmiel, Bani, Haschabnia, Schérébia, Hodija, Schebania, avèk Pethachja te di: “Leve pou beni SENYÈ a, Bondye nou an, jis pou tout tan! O ke non Ou ki se leve wo sou tout benediksyon yo ak lwanj yo ranpli ak glwa kapab beni. Se Ou sèl ki SENYÈ a. Ou te fè syèl yo, syèl de syèl yo avèk tout lame pa yo, latè a avèk tout sa ki sou li, lanmè ak tout sa ki ladann. Kol 1:16 Se Ou ki bay yo tout lavi. Menm lame syèl la bese ba devan Ou. Jen 11:31Ou se SENYÈ a, ki te chwazi Abram nan, e ki te fè l sòti nan Ur a Kaldeyen yo, ki te Jen 17:5bay li non Abraham. Ou te twouve kè li fidèl devan Ou, epi te fè yon akò avèk li, pou bay li tout tè a Canaan yo, a Etyen yo avèk Amoreyen yo, a Ferezyen yo, Jebizyen yo, avèk Girezyen yo, pou livre bay li a desandan pa li yo. Jos 21:43-45 Konsa, Ou te akonpli pwomès Ou te fè a, paske Ou jis. Ou te wè Egz 3:7afliksyon a zansèt nou yo an Egypte, epi te tande kri yo akote Lanmè Wouj. 10 Ou te fè Egz 7:8-25 sign ak mèvèy kont Farawon, kont tout sèvitè li yo avèk moun a peyi li yo, paske Ou te konnen ke yo te aji avèk awogans kont yo, epi te fè yon non pou tèt Ou ki dire jis rive jodi a. 11  Egz 14:21 Ou te divize lanmè a devan yo. Konsa yo te pase nan mitan lanmè a sou tè sèch. Epi Egz 15:1-10sila ki te kouri dèyè yo te jete nan fon, tankou yon wòch nan dlo anraje. 12 Avèk yon pilye nwaj, Egz 13:21-22Ou te mennen pèp la pandan lajounen, e avèk yon pilye dife pandan lannwit, pou limen chemen yo sou sila yo ta dwe mache yo.
13 Anplis, Ou te desann sou Mon Sinaï, e te pale avèk yo soti nan syèl la. Ou te bay yo òdonans ki Sòm 19:7-9jis avèk lalwa ki te vrè, bon règleman avèk bon kòmandman yo. 14 Konsa, Ou te fè yo rekonèt Egz 16:23 Saba sen Ou an, epi te byen poze pou yo, kòmandman yo, règleman yo, avèk lalwa yo pa sèvitè Ou, Moïse. 15 Ou Egz 16:15 te founi pen soti nan syèl la pou grangou yo, epi Ou te mennen dlo soti nan yon wòch pou yo menm, pou swaf yo, epi Ou te di yo antre ladann nan peyi ke Ou te sèmante pou bay yo pou posede a. 16 Men yo menm, zansèt nou yo, te aji avèk awogans. Det 1:26-33 Yo te fè tèt di, epi te refize koute kòmandman Ou yo. 17 Yo te Nonb 14:4 refize koute e yo pa t sonje mèvèy ke Ou te fè pami yo. Konsa, yo te vin tèt di, e te chwazi yon chèf ki pou mennen yo retounen an esklavaj yo an Egypte. Men Ou se yon Bondye ki padone, plen ak gras avèk mizerikòd, lan nan kòlè e plen avèk lanmou dous. Ou pa t abandone yo. 18 Menm lè yo te Egz 32:4-31 fè pou kont yo yon ti bèf an metal fonn, yo te di: ‘Sa se Bondye nou, ki te mennen nou monte soti an Egypte la’, epi te fè gran blasfèm, 19  Det 8:2-4 Ou menm, nan gran mizerikòd Ou, pa t abandone yo nan dezè. Pilye nwaj la pa t kite yo pandan lajounen, pou gide yo nan chemen yo, ni pilye dife a pandan lannwit, pou klere pou yo chemen an, e montre yo direksyon ke yo dwe ale. 20  Nonb 11:17 Ou te bay bon lespri pa Ou pou enstwi yo. Lamàn Ou, Ou pa t refize fè antre nan bouch yo. Ou te bay yo dlo pou lè yo te swaf. 21 Anverite, pandan Det 2:7 karantan, Ou te fè pwovizyon pou yo nan dezè a, e yo pa t manke anyen. Rad yo pa t epwize, ni pye yo pa t anfle. 22 Anplis, Ou te bay yo wayòm yo avèk pèp yo, epi te divize bay yo tout selon pòsyon pa yo. Nonb 21:21-35Yo te pran posesyon a peyi Sihon, wa a Hesbon an ak peyi Og, wa Basan an. 23 Ou te fè fis pa yo vin anpil Jen 15:5 kon zetwal syèl yo, epi Ou te mennen yo antre nan peyi ke Ou te mande zansèt pa yo antre pou posede a. 24  Jos 11:23 Pou sa, fis pa yo te antre pou posede peyi a. Epi Jos 18:1Ou te fè moun peyi a Canaan yo soumèt devan Ou. Konsa, Ou te livre yo nan men yo, avèk wa yo ak pèp peyi a, pou fè avèk yo sa yo te pito. 25 Yo te kaptire vil fòtifye yo, avèk tèren byen fètil yo. Yo te vin posede Det 6:11 kay yo plen avèk tout bon bagay, sitèn ki fin fouye, chan rezen, chan oliv avèk pye fwi an kantite. Konsa, yo te manje, te vin plen, epi te Det 32:15vin gra, e te pran plezi nan gran bonte Ou. 26  Jij 2:11 Men yo te tanmen dezobeyi, epi te fè rebèl kont Ou. Yo te jete lalwa pa Ou dèyè do yo, e te touye pwofèt Ou yo ki te bay yo avètisman pou yo ta retounen kote Ou, epi yo te komèt gwo blasfèm. 27 Pou sa, Jij 2:14 Ou te livre yo nan men a opresè yo ki te oprime yo. Men lè yo te kriye a Ou menm nan tan gwo twoub yo, Ou te tande soti nan syèl la, epi pa gran lanmou dous Ou, Ou te bay yo chèf liberatè yo, ki te delivre yo nan men a opresè yo. 28 Men Jij 3:11 soti lè yo te fin jwenn repo a, yo te fè mal ankò devan Ou. Pou sa, Ou te abandone yo nan men a lènmi yo, jiskaske yo te renye sou yo. Lè yo te kriye ankò a Ou menm, Ou te tande Soti nan syèl la, epi anpil fwa Ou te fè yo chape akoz gran lanmou dous Ou, 29 epi te fè tèmwen kont yo pou fè yo retounen kote lalwa Ou. Sepandan, yo te aji avèk awogans e pa t Koute kòmandman Ou yo, men te peche kont òdonans Ou yo, selon Lev 18:5sila yo, si yon nonm ta swiv yo, li ta viv. Men yo te vire yon do byen di, yo te fè tèt di, epi te refize koute. 30 Malgre sa, Ou te sipòte yo pandan anpil ane, epi te II Kwo 36:15-16 avèti yo pa Lespri Ou, pa pwofèt Ou yo. Sepandan, yo te refize bay zòrèy yo. Akoz sa, Ou te livre yo nan men a pèp nasyon yo. 31 Men nan gran mizerikòd Ou, Ou Jr 4:27pa t fini ak yo, ni abandone yo, paske Ou menm se yon Bondye gras avèk mizerikòd. 32 Alò, pou sa, Bondye Nou an, Bondye Né 1:5gran, pwisan e mèvèy la, ki kenbe akò li avèk Lanmou dous, pa kite tout twoub sa yo vin bliye devan Ou, ki te vin rive sou nou, wa nou yo, chèf nou yo, prèt nou yo, papa zansèt nou yo, ak sou tout pèp Ou yo, depi nan jou wa Assyrie yo, jis rive jodi a. 33 Sepandan, Ou jis nan tout sa ki vin rive nou; paske Jen 18:25Ou te aji avèk fidelite, men nou te aji mal. 34 Paske wa nou yo, chèf nou yo, prèt nou yo ak zansèt nou yo pa t kenbe lalwa Ou yo, ni okipe kòmandman Ou yo avèk avètisman Ou yo avèk sila Ou te avèti yo. 35 Men yo, malgre nan pwòp wayòm pa yo ke Ou te bay Det 28:47yo, pa t sèvi Ou, ni kite zak mechan yo. 36 Gade byen, Det 28:48nou vin esklav yo jodi a, epi pou teren ke Ou te bay a zansèt Nou yo, pou manje fwi avèk bonte li, Gade byen, nou vin esklav ladann yo. 37  Det 28:33 Gran rekòlt li bay vin pou wa yo ke Ou te fin mete sou nou akoz peche nou yo. Anplis, yo renye sou kò nou epi sou bèt nou yo, jan yo pito; pou sa a, nou nan gran pwoblèm. 38 Alò, akoz tout sa, Né 10:29 nou ap fè yon akò ki si, ki ekri; epi Né 10:1 dokiman an sele, pa Chèf nou yo, Levit nou yo ak prèt nou yo.”

9:1 Esd 8:23

9:1 I Sam 4:12

9:4 Né 8:7

9:6 Kol 1:16

9:7 Jen 11:31

9:7 Jen 17:5

9:8 Jos 21:43-45

9:9 Egz 3:7

9:10 Egz 7:8-25

9:11 Egz 14:21

9:11 Egz 15:1-10

9:12 Egz 13:21-22

9:13 Sòm 19:7-9

9:14 Egz 16:23

9:15 Egz 16:15

9:16 Det 1:26-33

9:17 Nonb 14:4

9:18 Egz 32:4-31

9:19 Det 8:2-4

9:20 Nonb 11:17

9:21 Det 2:7

9:22 Nonb 21:21-35

9:23 Jen 15:5

9:24 Jos 11:23

9:24 Jos 18:1

9:25 Det 6:11

9:25 Det 32:15

9:26 Jij 2:11

9:27 Jij 2:14

9:28 Jij 3:11

9:29 Lev 18:5

9:30 II Kwo 36:15-16

9:31 Jr 4:27

9:32 Né 1:5

9:33 Jen 18:25

9:35 Det 28:47

9:36 Det 28:48

9:37 Det 28:33

9:38 Né 10:29

9:38 Né 10:1