18
Alò SENYÈ a te pale avèk Moïse. Li te di: “Pale avèk fis Israël yo. Di yo: Egz 6:7 ‘Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an. Pinga nou fè sa ki te Éz 20:7-8 fèt nan peyi Égypte kote nou te rete a, ni pinga nou fè sa ki fèt nan peyi Canaan kote Mwen ap mennen nou an. Pinga nou mache nan règleman pa yo. Se pou nou aji selon jijman pa M e kenbe règleman pa M, pou mache nan yo. Lev 18:2 Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an. Konsa nou va kenbe règleman Mwen yo, ak jijman Mwen yo, Wo 10:5 pa sila yon nonm kapab viv si li fè yo. Mwen se SENYÈ a.
“ ‘Pinga okenn nan nou pwoche okenn fanmi de san nou pou dekouvri nidite li: Mwen se SENYÈ a.
Lev 20:11 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite papa nou, ni nidite a manman nou. Li se manman nou; nou pa pou dekouvri nidite li.
Lev 20:11 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite madanm papa nou. Li se nidite a papa nou.
Lev 18:11 “ ‘Nidite a sè nou, oswa fi papa nou, oswa fi manman nou, kit li fèt nan kay la, kit li fèt deyò; nidite pa yo, nou pa pou dekouvri yo.
10 “ ‘Nidite fi a fis nou, oswa fi a fi nou; nidite yo, nou pa pou dekouvri yo; paske nidite pa yo se pa nou.
11 “ ‘Nidite a pitit fi madanm a papa nou, fèt pou papa nou, li se sè nou, nou pa pou dekouvri nidite li.
12  Lev 20:19 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite sè papa nou. Li se pwòp relasyon san papa nou.
13 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite sè manman nou, paske li se pwòp san manman nou.
14 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite frè papa nou. Nou pa pou pwoche madanm li. Li se matant nou.
15  Lev 20:12 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite bèlfi nou. Li se madanm a fis nou. Nou pa pou dekouvri nidite li.
16  Lev 20:21 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite madanm frè nou. Li se nidite a frè nou.
17  Lev 20:14 “ ‘Nou pa pou dekouvri nidite a yon fanm avèk fi li. Ni nou pa pou pran fi a fis li, ni fi a fi li, pou dekouvri nidite li. Yo se relasyon san. Sa vrèman lèd.
18 “ ‘Nou pa pou marye yon fanm ansanm avèk sè li pou fè jalouzi pandan sè li toujou vivan an, pou dekouvri nidite li.
19  Lev 15:24 “ ‘Osi nou pa pou pwoche yon fanm pou dekouvri nidite li pandan règ li fè l pa pwòp.
20  Lev 20:10 “ ‘Nou pa pou fè zak seksyèl avèk madanm vwazen nou pou nou ta vin konwonpi ansanm avèk li.
21 “ ‘Nou pa pou bay okenn nan pitit nou yo Lev 20:2-5 pou ofri bay Moloc. Nou pa pou degrade non Bondye. Mwen se SENYÈ a.
22  Lev 20:13 “ ‘Nou pa pou kouche avèk yon gason jan yon moun ta kouche avèk yon fanm. Li se yon abominasyon.
23 “ ‘Osi, nou pa pou fè zak seksyèl avèk okenn bèt pou nou ta vin degrade avèk li. Ni okenn fanm pa pou kanpe devan yon bèt pou kwaze avèk li. Sa se yon pèvèsyon.
24 “ ‘Pa konwonpi tèt nou avèk okenn nan bagay sa yo; paske, se pou tout bagay sa yo, nasyon ke Mwen ap mete deyò devan nou yo, te vin konwonpi. 25 Paske peyi a gen tan vin konwonpi. Lev 20:23 Pou sa, Mwen te fè pinisyon li rive sou li, jiskaske peyi a vin krache moun ki rete la yo, mete yo deyò. 26 Men pou nou, se pou nou kenbe règleman Mwen yo, jijman Mwen yo, e pa fè okenn nan abominasyon sa yo, ni moun peyi a, ni etranje ki viv pami nou yo 27 (paske moun peyi a ki te devan nou yo, te fè tout abominasyon sa yo, e peyi a te vin konwonpi); 28 pou peyi a pa krache mete nou deyò, si nou ta vin konwonpi li, tankou li te krache mete deyò nasyon ki te devan nou yo.
29 “ ‘Paske nenpòt moun ki fè okenn nan abominasyon sa yo, moun sa yo va vin koupe retire de pèp li a. 30 Konsa, se pou nou kenbe Lev 22:9 lòd Mwen, pou nou pa pratike okenn nan abitid abominab ki te konn fèt avan nou yo, pou nou pa konwonpi tèt nou avèk yo. Mwen se SENYÈ a, Bondye Nou an.’ ”

18:2 Egz 6:7

18:3 Éz 20:7-8

18:4 Lev 18:2

18:5 Wo 10:5

18:7 Lev 20:11

18:8 Lev 20:11

18:9 Lev 18:11

18:12 Lev 20:19

18:15 Lev 20:12

18:16 Lev 20:21

18:17 Lev 20:14

18:19 Lev 15:24

18:20 Lev 20:10

18:21 Lev 20:2-5

18:22 Lev 20:13

18:25 Lev 20:23

18:30 Lev 22:9