20
Alò, nan setyèm ane, nan senkyèm mwa a, nan dizyèm jou nan mwa a, kèk nan Éz 8:1-12ansyen Israël yo te vin mande SENYÈ a konsèy. Yo te chita devan m.
Konsa, pawòl SENYÈ a te vin kote mwen. Li te di: “Fis a lòm, pale ak ansyen Israël yo pou di yo: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Èske nou vini la pou mande M konsèy? Jan Mwen viv la,” deklare Senyè BONDYE a: Éz 14:3“Nou p ap vin mande M konsèy.’ ”
“Èske ou va jije yo, fis a lòm? Èske ou va jije yo? Fè yo konnen abominasyon a papa yo. Di yo: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Nan jou ke M te Egz 6:6-8chwazi Israël la, e te sèmante a desandan a lakay Jacob yo pou te revele Mwen menm a yo menm nan peyi Égypte la, lè M te sèmante a yo menm, e te di: ‘Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an,’ Nan jou sa a, Mwen te sèmante a yo menm Jr 32:22pou mennen fè yo sòti nan peyi Égypte, pou antre nan yon peyi ke M te chwazi pou yo, ki koule lèt avèk siwo myèl, ki se glwa a tout peyi yo. Mwen te di a yo menm: Egz 20:4 ‘Voye jete, nou chak, bagay abominab a zye nou yo, e pa souye tèt nou ak zidòl Égypte yo. Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an.’
“ ‘ “Men yo te fè rebèl kont Mwen, e yo pa t dakò koute Mwen. Yo pa t voye jete bagay abominab a zye yo, ni yo pa t abandone Egz 32:1-9zidòl a Égypte yo. Konsa, Mwen te detèmine pou vide gwo chalè kòlè Mwen sou yo, pou akonpli kòlè Mwen sou yo nan mitan peyi Égypte. Men Mwen te aji Egz 32:11-14pou koz non Mwen, pou li pa ta vin degrade nan zye a nasyon pami sila yo te rete yo, nan zye a sila Mwen te fè Mwen menm rekonèt a yo lè M te fè yo sòti nan peyi Égypte la. 10 Konsa, Mwen te retire yo nan peyi Égypte pou te mennen yo nan Egz 19:1dezè a. 11 Mwen te bay yo Egz 20:1-26lalwa Mwen yo, e te fè yo rekonèt règleman Mwen yo, pa sila, si yon nonm swiv yo, li va viv nan yo. 12 Anplis, Mwen te bay yo Saba Mwen yo pou vin yon Egz 31:13-17sign antre Mwen menm ak yo, pou yo ta ka konnen ke Mwen se SENYÈ ki sanktifye yo a.
13 “ ‘ “Men lakay Israël te fè rebèl kont Mwen, nan dezè a. Yo pa t mache nan lalwa Mwen yo, e yo te refize règleman Mwen yo, pa sila, si yon nonm swiv yo, li va viv nan yo. Epi És 56:6Saba Mwen yo, yo te vin pwofane nèt. Konsa, Mwen te pran desizyon pou vide chalè kòlè Mwen sou yo nan dezè a, pou manje yo nèt. 14 Men Mwen te aji pou koz non Mwen, pou li pa ta degrade nan zye a nasyon yo, devan zye a sila Mwen te fè yo sòti yo. 15 Anplis, Nonb 14:30Mwen te sèmante a yo nan dezè a pou Mwen pa ta mennen yo antre nan peyi ke M te bay a yo menm nan, peyi ki t ap koule ak siwo myèl, ki se glwa a tout peyi yo, 16 akoz yo te rejte règleman Mwen yo e pou lalwa Mwen yo, yo pa t mache ladan yo. Menm Saba Mwen yo, yo te pwofane yo, paske Éz 11:21kè yo te tout tan ap mache dèyè zidòl yo. 17 Malgre sa, zye M te epanye yo olye de detwi yo e Mwen pa t Jr 4:27detwi yo nèt nan dezè a. 18 Mwen te di a Nonb 14:31pitit yo nan dezè a: ‘Pa mache nan règleman a papa nou yo, ni swiv règleman yo oswa souye tèt nou ak zidòl yo. 19 Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an. Det 5:32-33Mache nan règleman Mwen yo e swiv òdonans Mwen yo pou fè yo. 20 Sanktifye Saba Mwen yo. Konsa, yo va vin yon sign antre Mwen menm ak nou, pou nou ka konnen ke Mwen se SENYÈ Bondye nou an.’
21 “ ‘ “Men Nonb 21:5pitit yo te fè rebèl kont Mwen. Yo pa t mache nan règleman Mwen yo, ni yo pa t fè atansyon pou swiv òdonans Mwen yo, pa sila, si yon nonm swiv yo, li va viv la. Yo te pwofane Saba Mwen yo. Konsa, mwen te pran desizyon pou vide chalè kòlè Mwen sou yo, pou akonpli kòlè Mwen kont yo nan dezè a. 22 Men Mwen te ralanti men M. Konsa, Mwen te aji És 48:9-11pou koz non Mwen, pou li pa ta vin degrade devan zye a nasyon yo devan zye sila Mwen te fè yo sòti yo. 23 Anplis, Mwen te sèmante a yo menm nan dezè a pou Mwen ta Lev 26:33gaye yo pami nasyon yo, e dispèse yo nan tout peyi yo, 24 akoz yo pa t swiv òdonans Mwen yo, men te refize tout règleman Mwen yo, te pwofane Saba Mwen yo, e Éz 6:9zye yo te sou zidòl a papa zansèt yo. 25 Mwen te bay yo anplis, règleman ki Sòm 81:12pa t bon ak òdonans yo sou sila yo pa t ka viv. 26 Mwen te deklare yo pa pwòp akoz de sakrifis yo. Yo te koze tout premye ne yo pase nan dife pou Mwen ta fè yo vin sanzespwa; konsa, pou yo ta konnen ke se Mwen menm ki SENYÈ a.” ’
27 “Pou sa, fis a lòm, pale ak lakay Israël pou di yo: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Malgre nan sa, papa zansèt nou yo te Nonb 15:30blasfeme Mwen lè yo te enfidel a lalwa M. 28 Lè Mwen te mennen yo nan peyi ke M te sèmante pou bay yo a, yo te vin wè tout I Wa 14:23kolin wo ak tout bwa ki plen fèy yo. La, yo te ofri sakrifis yo, e la yo te prezante ofrann ki te fè M fache nèt. La, yo te fè monte odè santi bon, e la, yo te vide ofrann bwason yo. 29 Konsa, Mwen te di yo: ‘Kisa wo plas kote nou prale a ye?’ Pou sa, yo rele non plas sa a “Bama “jis rive jou sa a.” ’
30 “Akoz sa, pale ak lakay Israël: ‘Konsa pale Senyè BONDYE a: “Èske nou va souye tèt nou menm, swiv abitid Jij 2:19papa zansèt nou yo e jwe pwostitiye apre bagay abominab yo? 31 Lè nou ofri ofrann nou yo, lè nou Sòm 106:37-39fè fis nou yo pase nan dife, nou ap souye tèt nou ak tout zidòl yo jis rive nan jou sa a. Epi èske nou ta dwe vin mande Mwen konsèy, O lakay Israël? Jan Mwen viv la,” deklare Senyè BONDYE a, Mwen p ap kite nou mande M anyen.
32 “ ‘ “Sa ki Éz 11:5vini nan lespri nou an, se pa sa k ap rive vrè, lè nou di: ‘Nou va tankou lòt nasyon yo, tankou fanmi a peyi yo, k ap sèvi bwa ak wòch yo.’ 33 Jan Mwen viv la”, deklare Senyè BONDYE a: “Anverite, ak yon men pwisan, ak yon Jr 21:5bra lonje e avèk chalè a kòlè Mwen vide deyò, Mwen va vin wa sou nou. 34 Mwen va mennen nou soti nan tout pèp yo, rasanble nou soti nan peyi kote nou gaye yo, ak yon men pwisan, ak yon bra lonje e ak Jr 42:18chalè kòlè Mwen vide nèt. 35 Epi Mwen va mennen nou antre nan Éz 19:13dezè a pèp yo, e la Mwen va antre nan jijman avèk nou fasafas. 36 Jan Mwen te Nonb 11:1-35antre nan jijman ak papa zansèt nou yo nan dezè an Égypte la, konsa Mwen va antre nan jijman avèk nou”, deklare Senyè BONDYE a. 37 “Mwen va fè nou Lev 27:32pase anba baton e Mwen va mennen nou antre anba angajman akò a. 38 Mwen va fè retire pami nou, rebèl ak sila ki transgrese kont Mwen yo. Mwen va mennen yo sòti nan peyi kote yo demere a, men yo Nonb 14:29-30p ap antre nan peyi Israël. Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a.”
39 “Pou nou menm, O lakay Israël,” deklare Senyè Bondye a: “Ale, nou chak sèvi zidòl pa nou; menm pi ta tou, si nou p ap koute M. Men nou p ap És 1:3-15pwofane non sen M ankò ak ofrann ak zidòl nou yo. 40 Paske sou mòn sen Mwen an, sou wotè mòn Israël la,” deklare Senyè BONDYE a: “la, tout lakay Israël, És 66:23yo tout, va sèvi Mwen nan peyi a. La Mwen va aksepte yo e la, Mwen va egzije ofrann nou yo, avèk ofrann premyè fwi nou yo, ak tout bagay sen nou yo. 41 Kon yon odè santi bon, Mwen va aksepte nou lè Mwen És 27:12-13mennen nou sòti nan pèp yo, e rasanble nou soti nan peyi kote nou te gaye yo. Epi Mwen va vin sen nan nou devan zye a tout nasyon yo. 42 Konsa, nou va konnen ke Mwen se SENYÈ a, És 27:12-13lè mwen mennen nou fè nou antre nan peyi Israël la, nan peyi ke M te sèmante pou bay a papa zansèt nou yo. 43 La, nou va sonje chemen nou yo ak tout zèv yo avèk sila nou te souye tèt nou yo. Epi nou va Jr 31:18rayi pwòp tèt nou nan pwòp zye nou pou tout bagay mal ke nou te fè yo. 44 Konsa, nou va konnen ke se Mwen ki SENYÈ a, lè Mwen fin regle avèk nou pou koz non Mwen, pa selon chemen mechan nou yo, ni selon zak konwonpi nou yo, O lakay Israël,” deklare Senyè BONDYE a.’ ”
45 Alò, pawòl SENYÈ a te rive kote mwen. Li te di: 46 “Fis a lòm, mete figi ou vè Théman. Pale fò kont tout sid la, e Éz 21:2 pwofetize kont peyi forè nan Negev la. 47 Di a forè Negev la: ‘Koute pawòl SENYÈ a. Konsa pale Senyè BONDYE a: “Gade byen, Mwen prèt pou És 9:18limen yon dife nan nou, e li va konsonmen tout bwa vèt nan nou menm ak tout bwa sèch. Flanm dife sa a p ap etenn e tout sifas latè soti nan sid jis rive nan nò va brile pa li menm. 48 Tout chè va wè ke Mwen menm, SENYÈ a, te limen li. Li p ap etenn.” ’ ”
49 Epi mwen te di: “O Senyè BONDYE! Y ap di de mwen: ‘Èske se pa parabòl sèlman Éz 17:2l ap pale?’ ”

20:1 Éz 8:1-12

20:3 Éz 14:3

20:5 Egz 6:6-8

20:6 Jr 32:22

20:7 Egz 20:4

20:8 Egz 32:1-9

20:9 Egz 32:11-14

20:10 Egz 19:1

20:11 Egz 20:1-26

20:12 Egz 31:13-17

20:13 És 56:6

20:15 Nonb 14:30

20:16 Éz 11:21

20:17 Jr 4:27

20:18 Nonb 14:31

20:19 Det 5:32-33

20:21 Nonb 21:5

20:22 És 48:9-11

20:23 Lev 26:33

20:24 Éz 6:9

20:25 Sòm 81:12

20:27 Nonb 15:30

20:28 I Wa 14:23

20:30 Jij 2:19

20:31 Sòm 106:37-39

20:32 Éz 11:5

20:33 Jr 21:5

20:34 Jr 42:18

20:35 Éz 19:13

20:36 Nonb 11:1-35

20:37 Lev 27:32

20:38 Nonb 14:29-30

20:39 És 1:3-15

20:40 És 66:23

20:41 És 27:12-13

20:42 És 27:12-13

20:43 Jr 31:18

20:46 Éz 21:2

20:47 És 9:18

20:49 Éz 17:2