31
Alò, SENYÈ a te pale avèk Moïse. Li te di: “Gade, Mwen te rele Betsaléel pa non li, I Kwo 2:20 fis Uri a, nan tribi Juda. Mwen te I Wa 7:14 ranpli li avèk Lespri Bondye nan sajès, nan konprann, nan konesans, ak nan tout kapasite mendèv yo, pou fè desen pou travay avèk lò, avèk ajan, e avèk bwonz, epi nan koupe pyè bijou pou monti, ak nan fè desen sou bwa, pou li kapab fè tout kalite mendèv.
“Epi gade byen, Mwen menm te nonmen ansanm avèk li Egz 35:34 Oholiab, fis Ahisamach la, nan tribi Dan lan; epi osi nan kè tout moun ki ranpli avèk kapasite, Mwen te mete kapasite sa a, pou yo ta kapab fè tout sa ke M te kòmande ou yo: “Pou Egz 36:8-38tant reyinyon an, lach temwayaj la, chèz pwopyatwa a sou li, ak tout mèb tant lan, tab la osi avèk tout bagay itil li yo, Egz 37:10-16; Lev 24:4; Egz 37:1-5 chandelye an lò pi avèk tout bagay itil li yo, ak lotèl lansan an, Egz 38:1-7 lotèl ofrann ki brile yo, osi avèk tout bagay itil li yo, e basen lave a avèk baz li, 10 epi vètman Egz 39:1 tise yo tou, vètman sen pou Aaron yo, prèt la, ak vètman pou fis li yo, pou ranpli kapasite prèt la; 11  Egz 30:23-32 lwil onksyon an osi, ak lansan santi bon pou lye sen an. Yo va fèt selon tout sa ke M te kòmande ou yo.”
12 SENYÈ a te pale avèk Moïse. Li te di: 13 “Men pou ou menm, pale a fis Israël yo. Di yo: Egz 20:8 ‘Nou va vrèman obsève Saba Mwen yo. Paske sa se yon sign antre Mwen ak nou pandan tout jenerasyon pa nou yo, pou nou kapab konnen ke Mwen se SENYÈ ki fè nou sen an.
14 “ ‘Pou sa, nou gen pou obsève Saba a, paske li sen pou nou. Egz 31:15 Tout sila ki vyole li yo va vrèman vin mete a lanmò. Paske nenpòt moun ki fè okenn travay nan li, moun sa a va koupe retire de pèp li yo.
15  Det 5:12-14“ ‘Pandan sis jou nou kapab travay, men nan setyèm jou a, gen yon Saba repo konplè, ki sen a SENYÈ a. Egz 31:14Nenpòt moun ki fè okenn travay nan jou sa a va vrèman vin mete a lanmò. 16 Konsa, fis Israël yo va obsève Saba a, pou selebre Saba a pandan tout jenerasyon pa yo kòm yon akò ki p ap janm sispann. 17 Li se yon sign antre Mwen avèk fis Israël yo pou tout tan. Jen 1:31 Paske nan sis jou SENYÈ a te fè syèl la avèk tè a, men nan setyèm jou a Li te pran repo, e Li te vin rafrechi Li.’ ”
18 “Lè Li te fin pale avèk li sou Mòn Sinai a, Li te bay Moïse de Det 4:13 tablèt temwayaj la. Tablèt yo te fèt an wòch, e yo te ekri pa dwèt SENYÈ a.”

31:2 I Kwo 2:20

31:3 I Wa 7:14

31:6 Egz 35:34

31:7 Egz 36:8-38

31:8 Egz 37:10-16; Lev 24:4; Egz 37:1-5

31:9 Egz 38:1-7

31:10 Egz 39:1

31:11 Egz 30:23-32

31:13 Egz 20:8

31:14 Egz 31:15

31:15 Det 5:12-14

31:15 Egz 31:14

31:17 Jen 1:31

31:18 Det 4:13