7
Alò, I Wa 3:1Salomon te bati pwòp kay pa li pandan trèz ane, e li te fini tout kay li a nèt. I Wa 10:17-21Li te bati kay la avèk materyo forè Liban an. Longè li te san koude, lajè li te senkant koude e wotè li te trant koude, sou kat ranje pilye yo fèt an sèd avèk travès sèd sou pilye yo. Li te mete pano an sèd yo anwo chanm akote ki te sou karant-senk pilye yo, kenz nan chak ranje. Te gen fenèt ki te dekore an twa ranje ak fenèt ki te opoze a fenèt yo an twa ranje. Tout pòtay avèk poto pòt yo te gen ankadreman kare, byen dekore e fenèt yo te opoze a pòt yo an twa ranje. Li te fè I Wa 7:12galeri a avèk pilye yo. Longè li te senkant koude, lajè li te trant koude e yon galeri te devan yo avèk pilye avèk yon pòtay antre pa devan yo. Li te fè Sòm 122:5sal twòn kote li ta jije moun nan, sal jijman an, e atè a te kouvri avèk pano sèd soti nan yon bò pou rive nan lòt la. Kay kote li t ap viv nan lòt lakou anndan an te fèt avèk menm kalite travay la. Li te osi fè yon kay tankou sal sila a pou fi a Farawon an, I Wa 3:1avèk sila li te marye a. Tout sa yo se te avèk wòch presye avèk wòch ki te koupe sou mezi, ki te siye avèk si, anndan kon deyò; menm soti nan fondasyon an jis rive anba twati yo e menm jan an, sou eksteryè a rive nan gran lakou a. 10 Fondasyon an te fèt avèk wòch presye, gwo wòch, wòch nan dis koude ak wòch nan uit koude. 11 Anwo se te wòch presye ki te koupe sou mezi, ansanm ak bwa sèd. 12 Konsa, I Wa 6:36gran lakou toutotou a te gen twa ranje wòch koupe ak yon ranje travès sèd; menm jan avèk I Wa 7:16lakou enteryè lakay SENYÈ a ak galri kay la.
13 Alò, II Kwo 2:13-14Wa Salomon te voye mennen Hiram soti Tyr. 14  II Wa 2:14Li te fis a yon vèv soti nan tribi Nephtali e papa li te yon moun Tyr, yon travayè nan bwonz. Li te ranpli avèk sajès avèk konprann ak kapasite pou fè nenpòt kalite èv an bwonz. Konsa li te vini a Wa Salomon pou te II Kwo 4:11-16fè tout travay li yo. 15 Li te fòme II Wa 25:17de pilye an bwonz yo, dizuit koude se te wotè a chak pilye e yon lign a douz koude te mezire distans antoure won a toude. 16 Li osi te fè de tèt kouvèti an bwonz fonn pou plase sou tèt a pilye yo. Wotè a yon tèt kouvèti te senk koude e wotè a lòt tèt kouvèti a te senk koude. 17 Te gen yon sistèm rezo fèt avèk chenn an fil tòde pou tèt kouvèti ki te sou tèt pilye yo: sèt pou yon tèt kouvèti e sèt pou lòt tèt kouvèti a. 18 Konsa, li te fè pilye yo: te gen de ranje antoure youn nan sistèm rezo yo pou kouvri tèt kouvèti ki te anwo grenad yo; epi se konsa li te fè pou lòt tèt kouvèti a. 19 Tèt kouvèti ki te sou tèt pilye nan galeri yo te fèt ak desen flè lis, nan lajè kat koude. 20 Te gen tèt kouvèti yo sou de pilye yo, antoure avèk de-san grenad an ranje won ki pa an wo a chak tèt kouvèti, toupre rezo a. Epi de-san grenad te ranje toutotou de toulède tèt kouvèti yo. 21  II Kwo 3:17Konsa, li te ranje pilye yo sou galeri gran chanm nan. Epi li te monte pilye adwat la e li te rele li Jakin; li te monte pilye agoch la e li te rele li Boaz. 22 Sou tèt pilye yo se te yon desen flè lis. Se konsa èv pilye yo te fini.
23  II Kwo 4:2Alò, li te fè fòm lanmè II Wa 16:17fonde an metal dis koude soti nan yon bò a yon lòt, an fòm tou won e wotè li se te senk koude ak trant koude ki pou antoure l. 24 Anba bò li a, I Wa 6:18kalbas yo te antoure li tou won, dis nan chak koude e te II Kwo 4:3antoure lanmè a nèt. Kalbas yo te an de ranje, fonde ansanm avèk tout lòt bagay. 25  II Kwo 4:4-5Lanmè a te kanpe sou douz bèf, twa avèk fas vè nò, twa avèk fas vè lwès, twa avèk fas vè sid e twa avèk fas vè lès. Li te poze sou yo e tout pati dèyè yo te vè anndan. 26 Gwosè li te mezi a yon pla men pwès e arebò li te fèt tankou arebò a yon tas, tankou yon flè lis. Li te kab kenbe kantite volim a de mil bat.
27 Anplis, I Wa 7:38li te fè dis baz yo an bwonz. Longè a chak baz te kat koude, lajè li se te kat koude e wotè li se te twa koude. 28 Sila a se te desen a baz yo: yo te gen arebò, menm arebò antre ankadreman travès yo. 29 Epi sou arebò ki te antre ankadreman yo, te gen lyon yo, bèf yo, avèk cheriben yo. Sou ankadreman yo, te gen yon etaj anlè e anba lyon yo avèk bèf yo, te gen zèv atizan kouwòn ki te pann. 30 Alò, chak baz te gen kat wou an bwonz avèk shaf an bwonz, kat pye li yo te gen soutyen yo. Anba basen an, te soutni sipò yo avèk gilann yo chak kote. 31 Ouvèti li anndan tèt kouvèti pa anwo baz la te yon koude e ouvèti li a te won tankou desen a yon etaj won, yon koude-edmi; epi osi nan ouvèti li a, te grave desen yo, arebò yo te kare, yo pa t won. 32 Kat wou yo te anba arebò yo e shaf a wou yo te sou baz la. Wotè a wou a te yon koude edmi. 33 Kalite travay a wou yo te tankou kalite travay a yon wou cha. Shaf pa yo, jant yo, reyon yo e mitan wo a tout te fonde. 34 Alò, te gen kat soutyen nan kat kwen a chak baz. Soutyen yo te yon pati nan baz la menm. 35 Anwo baz la te kanpe yon fòm fèt tou won, avèk wotè a yon mwatye koude. Sou tèt a baz la, soutyen pa li avèk arebò li yo te fèt tankou yon pati ladann. 36 Li te grave sou plat a soutyen li yo, sou arebò li yo, cheriben yo, lyon yo ak pye palmis yo selon espas disponib nan chak, avèk kouwòn yo toutotou li. 37  II Kwo 4:14Li te fè dis baz yo konsa: yo tout te fonde menm jan; yon sèl mezi ak yon sèl fòm. 38  Egz 30:18Li te fè dis basen yo an bwonz, yon basen te kenbe karant bat 880 lit; chak basen te kat koude e nan chak nan dis baz yo, te gen yon basen. 39 Li te poze baz yo, senk sou kote dwat a kay la e senk sou kote goch a kay la. Li te poze lanmè an metal fonn nan sou kote dwat a kay la vè lès la, vè sid.
40 Alò Hiram te fè basen sa yo, ansanm ak pèl ak bòl yo. Konsa, Hiram te fin fè tout èv ke li te fè pou Salomon lakay SENYÈ a: 41 de pilye yo, de bòl pou tèt kouvèti ki te poze sou I Wa 7:17-18de pilye yo ak de sistèm rezo pou kouvri de bòl tèt kouvèti ki te sou tèt pilye yo. 42 Anplis, li te mete I Wa 7:20kat-san grenad pou de sistèm rezo yo, de ranje grenad pou chak sistèm rezo, pou kouvri de tèt kouvèti ki te sou tèt pilye yo; 43 dis baz avèk dis basen yo sou baz yo; 44  I Wa 7:23-25yon sèl lanmè ak douz bèf anba lanmè a; 45  Egz 27:3bokit yo avèk pèl yo ak tèt kouvèti yo. Menm tout zouti sila yo ke Hiram te fè pou Wa Salomon nan kay SENYÈ a te fèt avèk bwonz poli. 46  II Kwo 4:17Nan plèn Jourdain an, wa a te fonn yo, nan tè ajil la antre Succoth ak Tsarthan. 47 Salomon te kite tout veso yo san peze, paske yo te twòp. I Kwo 22:3-14Pwa a bwonz lan pa t kab detèmine.
48 Salomon te fè tout mèb ki te lakay SENYÈ a: Egz 37:10-29 lotèl an lò, tab an lò, sou sila Egz 25:30pen a Prezans lan te ye a; 49 chandelye yo, senk adwat e senk agoch, pa devan nan sanktyè enteryè a, avèk lò pi; epi flè yo avèk lanp yo avèk pensèt yo, tout te an lò. 50 Epi tas yo avèk etoufè yo, bòl yo avèk kiyè yo ak Egz 27:3plato an lò pi pou resevwa sann yo; epi chanyè pou toulède pòt kay enteryè yo, lye pi sen pase tout kote a, ak chanyè pou pòt kay la, sa vle di, gran sanktyè a, te an lò.
51 Konsa, tout travay ke Wa Salomon te fè lakay SENYÈ a te fini. Epi II Sam 8:11Salomon te fè antre tout bagay ki te dedye pa papa li, David—ajan avèk lò ak zouti yo—li te mete yo nan trezò a lakay SENYÈ a.

7:1 I Wa 3:1

7:2 I Wa 10:17-21

7:6 I Wa 7:12

7:7 Sòm 122:5

7:8 I Wa 3:1

7:12 I Wa 6:36

7:12 I Wa 7:16

7:13 II Kwo 2:13-14

7:14 II Wa 2:14

7:14 II Kwo 4:11-16

7:15 II Wa 25:17

7:21 II Kwo 3:17

7:23 II Kwo 4:2

7:23 II Wa 16:17

7:24 I Wa 6:18

7:24 II Kwo 4:3

7:25 II Kwo 4:4-5

7:27 I Wa 7:38

7:37 II Kwo 4:14

7:38 Egz 30:18

7:41 I Wa 7:17-18

7:42 I Wa 7:20

7:44 I Wa 7:23-25

7:45 Egz 27:3

7:46 II Kwo 4:17

7:47 I Kwo 22:3-14

7:48 Egz 37:10-29

7:48 Egz 25:30

7:50 Egz 27:3

7:51 II Sam 8:11