4
Apre, Egz 27:1-2li te fè yon lotèl an bwonz, ven koude nan longè, ven koude nan lajè ak dis koude nan wotè. I Wa 7:23-26Anplis, li te fè yon lanmè an fè fòje, dis koude de lajè, tou won, wotè li te senk koude e sikonferans lan te trant koude. Yon estati sanblab a bèf yo te anba li, e te antoure li, dis koude, ki te antoure lanmè a nèt. Bèf yo te an de ranje, e yo te fòje yo tankou yon sèl pyès. Lanmè a te kanpe sou douz bèf, twa avèk fas yo vè nò, twa avèk fas yo vè lwès, twa avèk fas yo vè sid, e twa avèk fas yo vè lès. Epi lanmè li te poze sou yo, e dèyè a tout bèt te pozisyone pa anndan. Li te gen episè a yon men ouvri, epi rebò li te fèt tankou sila a yon tas, tankou yon flè lis k ap ouvri. Li te resevwa e te kenbe volim a twa-mil bat. Anplis, Egz 30:17-21li te fè dis basen kote pou lave e li te pozisyone senk sou kote dwat la e senk sou kote goch la pou lave bagay pou ofrann brile yo. Men lanmè a te pou prèt yo ta kab lave ladann.
Li te fè Egz 25:31-40dis chandelye an lò selon òdonans ki te etabli yo e li te plase yo nan tanp lan, senk sou bò dwat la e senk sou bò goch la. Anplis, li te fè I Wa 7:48dis tab e te plase yo nan tanp lan, senk sou kote dwat la e senk sou kote goch la. Epi li te fè san bòl an lò. Li te fè I Wa 6:36lakou prèt yo avèk II Wa 21:5gran lakou a avèk pòt pou lakou a, e li te kouvri pòt yo avèk bwonz. 10  I Wa 7:39Li te pozisyone lanmè a sou kote dwat kay la vè sidès.
11 Anplis, I Wa 7:40-51Huram te fè bokit sann yo, pèl ak bòl yo.
Konsa, Huram te fin fè travay ke li te fè pou Salomon lakay Bondye a: 12 de pilye yo, bòl yo, de gran tèt pilye sou pilye yo ak de sistèm griyaj treyi yo pou kouvri de bòl a tèt pilye ki te chita sou pilye yo, 13 epi I Wa 7:20kat-san grenad pou de sistèm griyaj yo, de ranje grenad pou chak sistèm griyaj pou kouvri de tèt pilye ki te sou pilye yo. 14  I Wa 7:27-43Anplis, li te fè baz ak basen sou baz yo, 15 ak yon sèl lanmè avèk douz bèf yo anba li. 16 Bokit yo, pèl yo, fouchèt yo ak tout zouti li yo, I Wa 7:14Huram te fè yo avèk bwonz poli pou wa Salomon pou kay SENYÈ a. 17 Nan plèn Jourdain an, Wa a te fonn yo nan tè ajil ki te antre Succoth avèk Tseréda a. 18  I Wa 7:47Konsa, Salomon te fè tout zouti sila yo an gran kantite, jis pwa a bwonz lan pa t kab detèmine.
19 Anplis, Salomon te fè tout bagay ki te nan kay Bondye a: lotèl an lò a, II Kwo 4:8tab yo avèk pen prezans lan sou yo, 20 chandelye yo avèk lanp pa yo an lò pi, pou briye devan sanktyè enteryè a jan sa te òdone a; 21 flè yo, lanp yo ak pens dife yo an lò byen rafine nèt; 22 epi etennwa yo, bòl yo, kiyè yo, ak plato sann an lò rafine yo, epi antre kay la, pòt enteryè li yo pou kote ki pi sen pase tout lòt yo a, ak pòt kay yo, sa vle di, kote gwo sanktyè a te ye a, tout te an lò.

4:1 Egz 27:1-2

4:2 I Wa 7:23-26

4:6 Egz 30:17-21

4:7 Egz 25:31-40

4:8 I Wa 7:48

4:9 I Wa 6:36

4:9 II Wa 21:5

4:10 I Wa 7:39

4:11 I Wa 7:40-51

4:13 I Wa 7:20

4:14 I Wa 7:27-43

4:16 I Wa 7:14

4:18 I Wa 7:47

4:19 II Kwo 4:8