3
I Wa 6:1Alò, Salomon te kòmanse bati lakay SENYÈ a Jérusalem sou Mòn Moriah, kote SENYÈ a te parèt a papa li a, David, nan plas ke David te prepare I Kwo 21:8sou glasi vannen ki te pou Ornan, Jebizyen an. Li te kòmanse bati nan dezyèm jou, nan dezyèm mwa nan katriyèm ane règn pa li a. Alò, sila yo se fondasyon ke I Wa 6:2Salomon te poze pou konstriksyon kay Bondye a. Longè a an koude, selon mezi ansyen an te swasant koude e lajè a te ven koude. Galri ki te devan kay la te I Wa 6:3menm longè avèk lajè kay la, ven koude e wotè a san-ven. Pa anndan li te kouvri kay la avèk yon kouch lò pi. Li te kouvri I Wa 6:17gran chanm nan avèk bwa sipre. Li te fè kouvri li ak lò fen e te dekore li avèk pye palmis avèk chenn. Anplis, li te dekore kay la avèk pyè presye. Lò a te lò sòti Parvaïm. Anplis, I Wa 6:20-22 li te kouvri kay la avèk yon kouch lò—travès yo, chanbrann yo, mi li yo, avèk pòtay li yo, epi li te I Wa 6:29-35 grave cheriben yo sou mi yo.
Alò, li te fè Egz 26:33chanm ki pi sen pase tout lòt yo. Longè li ki te travèse lajè kay la, te ven koude, e lajè li te ven koude. Li te kouvri li avèk lò fen, ki te rive jis nan sis-san talan lò. Pwa a klou yo te senkant sik an lò. Anplis, li te kouvri I Kwo 28:11chanm anlè yo avèk lò.
10 Li te fè de cheriben skilpte nan chanm ki sen pase tout lòt yo a e li te kouvri yo avèk lò. 11 Distans zèl ouvri pou de cheriben yo te ven koude. Zèl a youn te fè senk koude pou touche mi kay la e lòt zèl la senk koude te touche pwent zèl a lòt cheriben an. 12 Zèl a lòt cheriben an, a senk koude, te touche mi kay la, epi lòt zèl senk koude a te tache a zèl premye cheriben an. 13 Zèl a cheriben sila yo te lonje pou ven koude, e yo te kanpe sou pye yo avèk fas yo vè gran chanm nan. 14 Li te fè vwal la avèk len vyolèt, mov, wouj, e li te fè desen cheriben yo sou li.
15 Anplis, li te fè I Wa 7:15-20 de pilye pou devan kay la, trann-senk koude nan wotè e tèt anlè a sou chak te senk koude. 16 Li te fè chenn nan sanktyè enteryè a. Li te plase yo sou tèt pilye yo. Li te fè san grenad e te mete yo sou chenn yo. 17  I Wa 7:21Li te leve pilye yo pa devan tanp lan, youn adwat e lòt la agoch, epi li te rele sila adwat la Jakin e sila agoch la Boaz.

3:1 I Wa 6:1

3:1 I Kwo 21:8

3:3 I Wa 6:2

3:4 I Wa 6:3

3:5 I Wa 6:17

3:7 I Wa 6:20-22

3:7 I Wa 6:29-35

3:8 Egz 26:33

3:9 I Kwo 28:11

3:15 I Wa 7:15-20

3:17 I Wa 7:21