8
I Kwo 18Konsa, li te vin rive ke David te bat Filisten yo e te mete yo anba lòd. David te pran kontwòl a vil prensipal la soti nan men a Filisten yo. Nonb 24:17Li te bat I Sam 22:3-4Moab, li te mezire kaptif yo avèk yon lign. Konsa li te fè yo kouche atè, li te mezire longè de lign pou mete yo a lanmò, ak yon lign antye pou lèse yo viv. Epi Moabit yo te devni sèvitè a David e yo te pote peye taks obligatwa.
Alò, David te bat Hadadézer, fis a Rehob la, wa a Tsoba, pandan II Sam 10:15-19li te nan wout pou reprann kontwòl li nan Rivyè Euphrate la. David te kaptire soti nan men li, mil-sèt-san chevalye avèk ven-mil sòlda a pye. Jos 11:6-9Li te koupe jarèt a cheval cha yo, men li te konsève kont nan yo pou rale yon santèn cha. I Wa 11:22-35Siryen a Damas yo te vini pou bay sekou a Hadadézer, wa a Tsoba a, David te touye venn-de-mil Siryen. Epi David te mete anplasman sòlda pami Siryen Damas yo. II Sam 8:2Siryen yo te vin soumèt a David e te pote taks obligatwa. Epi SENYÈ a te ede David tout kote li te ale. David te pran boukliye fèt an lò ki te pote pa sèvitè a Hadadézer yo e li te mennen yo Jérusalem. Soti nan Béthach avèk Bérothaï, vil a Hadadézer yo, Wa David te pran yon gran kantite bwonz.
Alò lè Thoï, wa a I Wa 8:65Hamath la te tande ke David te bat tout lame a Hadadézer a. 10 Konsa, Thoï te voye Joram, fis li a kote Wa David pou salye li e fè li felisitasyon akoz li te goumen kont Hadadézer e te bat li. Paske Hadadézer t ap fè lagè avèk Thoï. Epi Joram te mennen avèk li bagay fèt an ajan, an lò, e an bwonz. 11 Wa David te I Wa 7:51dedye sa yo osi a SENYÈ a, avèk ajan ak lò ke li te dedye soti nan tout nasyon ke Li te soumèt anba li menm yo: 12 Soti nan Syrie avèk II Sam 8:2Moab, fis a Ammon yo, Filisten yo avèk Amalekit yo, ak piyaj ki te soti osi nan Hadadézer, fis a Thoï a, wa a Tsoba a.
13 Konsa, II Sam 7:9David te vin fè yon non byen koni pou kont li, lè li te retounen soti nan touye dizui-mil Siryen nan II Wa 14:7Vale Sèl la. 14 Li te etabli anplasman militè yo nan Édom. Nan tout Édom, li te fè anplasman militè e tout Jen 27:37-40Edomit yo te devni sèvitè a David. Konsa, SENYÈ a te ede David tout kote li te ale.
15 David te renye sou tout Israël. Li te administre lajistis avèk ladwati pou tout pèp li a. 16  I Kwo 11:6Joab, fis Tseruja a te sou lame a e Josaphat, fis a Achilud la te II Wa 18:18-37grefye a. 17  I Kwo 6:4-8Tsadok, fis a Achithub la avèk Achilémec, fis a Abithar a te prèt e Tseriah te sekretè. 18 Benaja, fis a Jehojada a te chèf sou II Sam 15:18Keretyen avèk Peletyen yo; epi fis a David yo te chèf ministè leta yo.

8:1 I Kwo 18

8:2 Nonb 24:17

8:2 I Sam 22:3-4

8:3 II Sam 10:15-19

8:4 Jos 11:6-9

8:5 I Wa 11:22-35

8:6 II Sam 8:2

8:9 I Wa 8:65

8:11 I Wa 7:51

8:12 II Sam 8:2

8:13 II Sam 7:9

8:13 II Wa 14:7

8:14 Jen 27:37-40

8:16 I Kwo 11:6

8:16 II Wa 18:18-37

8:17 I Kwo 6:4-8

8:18 II Sam 15:18