6
Jen 46:11Fis a Lévi yo: Guerschom, Kehath ak Merari. Fis a Kehath yo: Amram, Jitsehar, Hébron ak Uziel. Pitit a Amram yo: Aaron avèk Moïse ak Marie. Fis a Aaron yo: Nadab, Abihu, Éléazar ak Ithamar. Éléazar te vin papa a Phinées; Phinées te vin papa a Abischua; Abischua te vin papa a Bukki e Bukki te vin papa a Uzzi, epi Uzzi te vin papa a Zerachja; Zerachja te vin papa a Merajoth; Merajoth te vin papa a Amaria; Amaria te vin papa a Achithub; epi Achithub te vin papa a Tsadok e Tsadok II Sam 15:27te vin papa a Achimaats; epi Achimaats te vin papa a Azaria; Azaria te vin papa a Jochanan; 10 Jochanan te vin papa a Azaria, II Kwo 26:17ki te fè sèvis kon prèt nan kay ke Salomon te bati Jérusalem nan; 11 epi Esd 7:3Azaria te vin papa a Amaria; Amaria te vin papa a Achithub; 12 Achithub te vin papa a Tsadok; Tsadok te vin papa a Schallum; 13 Schallum te vin papa a Hilkija, Hilkija te vin papa Azaria; 14 Azaria te vin papa a Né 11:11Seraja; Seraja te vin papa a Jehotsadak. 15 Jehotsadak te ale lè SENYÈ a te pote Juda avèk Jérusalem ale an egzil pa Nebucadnetsar.
16 Fis a Lévi yo: Jen 46:11Guerschom, Kehath ak Merari. 17 Sila yo se non a fis a Guerschom yo: Libni avèk Schimeï. 18 Fis a Kehath yo: Amram, Jitsehar, Hébron ak Uziel. 19 Fis a Nonb 3:33Merari yo: Machli ak Muschi. Epi sila yo se fanmi a Levit yo selon zansèt pa yo. 20 Selon Guerschom: Libni, fis li a, Jachath, fis li a; Zimma, fis li a; 21 Joach, fis li a; Iddo, fis li a; Zérach, fis li a; Jeathrai, fis li a. 22 Fis a Kehath yo: Amminadab, fis li a; Koré, fis li a; Assir, fis li a; 23 Elkana, fis li a; Ebjasap, fis li a; Assir, fis li a; 24 Thachath, fis li a; Uriel, fis li a; Ozias, fis li a; Saül, fis li a. 25 Fis a Elkana yo: Amasaï avèk Achimoth; 26 Elkana, fis li a; Elkana-Tsophaï, fis li a; Nachath, fis li a; 27 Éliab, fis li a; Jerocham, fis li a; Elkana, fis li a; 28 epi fis a Samuel yo, premye ne a, I Sam 8:2Joel ak Abija. 29 Fis a Merari yo: Machli; Libni, fis li a; Schimeï, fis li a; Uzza, fis li a; 30 Schimea, fis li a; Hagguija, fis li a; Asaja, fis li a.
31  I Kwo 15:16-27Alò, sila yo se sila ke David te chwazi nan sèvis chante lakay SENYÈ a, lè lach la te fin poze la. 32 Yo te fè ministè avèk chanson yo devan tant tabènak asanble a, jis lè Salomon te fin bati lakay SENYÈ a Jérusalem; epi yo te sèvi nan fonksyon pa yo selon lòd yo. 33 Sila yo se sila ki te sèvi avèk fis pa yo: Soti nan fis a Kehathit yo: Héman, chantè a, fis a Joël la, fis a Samuel la, 34 fis a Elkana a, fis a Jerocham nan, fis a Éliel la, fis a Thoach la, 35 fis a Tsuph la, fis a Elkana a, fis a Machath la, fis a Amasaï a, 36 fis a Elkana a, fis a Joël la, fis a Azaria a, fis a Sophonie a, 37 fis a Thachath la, fis a Assir a, fis a Ebjasaph la, fis a Koré a, 38 fis a Jitsehar la, fis a Kehath la, fis a Lévi a, fis a Israël la. 39 Frè Héman an, Asaph te kanpe sou men dwat li, menm Asaph la, fis a Bérékia a, fis a Schimea a, 40 fis a Micaël la, fis a Baaséja a, fis a Malkija a, 41 fis a Ethni a, fis a Zérach la, fis a Adaja a, 42 fis a Éthan an, fis a Zimma a, fis a Schimeï a, 43 fis a Jachath la, fis a Guerschom an, fis a Lévi a. 44 Sou lamen goch, fanmi pa yo, fis a Merari yo: Ethan, fis a Kishi a, fis a Abdi a, fis a Malluch la, 45 fis a Haschabia a, fis a Amatsia a, fis a Hilkija a, 46 fis a Amtsi a, fis a Bani a, fis a Schémer a, 47 fis a Machli a, fis a Muschi a, fis a Merari a, fis a Lévi a. 48 Fanmi pa yo, Levit yo, te chwazi pou tout sèvis tabènak lakay Bondye a. 49 Men Aaron avèk fis li yo te Egz 27:1-8lofri sou lotèl ofrann brile a ak sou lotèl lansan an, pou tout zèv kote ki pi sen pase tout lòt yo a e pou fè ekspiyasyon pou Israël, selon tout sa ke Moïse, sèvitè Bondye a, te òdone.
50 Sila yo se fis a Aaron yo: Éléazar, fis li a; Phinées, fis li a; Abischua, fis li a; 51 Bukki, fis li a; Uzzi, fis li a; Zerachja, fis li a; 52 Merajoth, fis li a; Amaria, fis li a; Achithub, fis li a; 53 Tsadok, fis li a; Achimaats, fis li a. 54 Alò, sila yo se lye anplasman pa yo selon kan anndan tout fwontyè yo. A fis Aaron yo, a fanmi Keatit yo, (paske Jos 21:4-10premye tiraj osò a te tonbe pou yo), 55 a yo, yo te bay Jos 14:13Hébron, nan peyi Juda a ak teren patiraj ki te antoure li a; 56  Jos 15:13men chan vil yo ak bouk pa li yo, yo te bay a Caleb, fis a Jephunné a. 57  Jos 21:13-19A fis Aaron yo, yo te bay vil azil sila yo: Hébron, Libna, osi avèk patiraj pa li a, Jatthir, Eschthemoa ak patiraj pa li a, 58 Hilen avèk patiraj pa li yo, Debir avèk patiraj pa li a, 59 Aschan avèk patiraj pa li a ak Beth-Schémesch avèk patiraj pa li a; 60 epi soti nan tribi Benjamin an, Guéba avèk patiraj pa li a, Aliémeth avèk patiraj pa li a. Tout vil pa yo pami tout fanmi pa yo te trèz vil.
61  Jos 21:5Epi a tout lòt fis a Kehath yo, te bay pa tiraj osò, soti nan fanmi a tribi a, soti nan mwatye tribi a, mwatye tribi Manassé a, dis vil. 62 A fis a Guerschom yo, selon fanmi pa yo, te bay soti nan tribi Issacar ak soti nan tribi Aser a, tribi Nephtali a ak tribi Manassé a, trèz vil nan Basan yo. 63  Jos 21:7-40A fis a Merari yo, te bay pa tiraj osò, selon fanmi pa yo, soti nan tribi Ruben an, tribi Gad la ak tribi Zabulon an, douz vil. 64  Nonb 35:1-8Konsa, fis a Israël yo te bay a Levit yo vil avèk patiraj yo. 65 Yo te bay pa tiraj osò soti nan tribi fis a Juda yo, tribi a fis a Siméon yo ak tribi a fis a Benjamin yo, I Kwo 6:57-60vil sila ki mansyone pa non yo.
66  Jos 21:20-26Alò, kèk nan fanmi a fis a Kehath yo te gen vil nan teritwa pa yo soti nan tribi Éphraïm. 67 Yo te bay yo vil azil yo kon swivan: Sichem avèk patiraj li nan peyi ti mòn Éphraïm yo avèk patiraj pa li; anplis, Gezer avèk patiraj li yo, 68 Jokmeam avèk patiraj pa li, Beth-Horon avèk patiraj pa li; 69 Ajalon avèk patiraj pa li e Gath-Rimmon avèk patiraj pa li; 70 epi depi nan mwatye tribi Manassé a, Aner ak tè patiraj pa li a, e Bileam ak tè patiraj pa li a, pou rès fanmi a fis Kehath yo.
71 A fis Guerschom yo, yo te bay soti nan fanmi a mwatye tribi Manassé a: Golan avèk Basan ak patiraj pa li e Aschtaroth avèk patiraj pa li; 72 epi a tribi Issacar a: Kédesch avèk patiraj pa li, Dobrath avèk patiraj pa li, 73 Ramoth avèk patiraj pa li e Ahem avèk patiraj li, 74 epi soti nan tribi Aser, Maschal avèk patiraj pa li; Abdon avèk patiraj pa li, 75 Hukok avèk patiraj pa li e Rehob avèk patiraj pa li; 76 epi soti nan tribi Nephthali, Kédesch nan Galilée avèk patiraj pa li, Hammon avèk patiraj pa li e Kir-jathaïm avèk patiraj pa li.
77 Pou rès nan Levit yo, fis a Merari yo: te resevwa soti nan tribi Zabulon, Rimmono avèk patiraj pa li; 78 epi lòtbò Jourdain an nan Jéricho, nan kote lès Jourdain an, te bay a yo menm soti nan tribi Ruben an: Betser nan dezè a avèk patiraj pa li yo ak Jahtsa avèk patiraj pa li, 79 Kedémoth avèk patiraj pa li ak Méphaath avèk patiraj pa li; 80 epi soti nan tribi a Gad la; te bay Ramoth nan Galaad avèk patiraj pa li, Mahanaïm avèk patiraj pa li, 81 Hesbon avè patiraj pa li ak Jaezer avèk patiraj pa li.

6:1 Jen 46:11

6:8 II Sam 15:27

6:10 II Kwo 26:17

6:11 Esd 7:3

6:14 Né 11:11

6:16 Jen 46:11

6:19 Nonb 3:33

6:28 I Sam 8:2

6:31 I Kwo 15:16-27

6:49 Egz 27:1-8

6:54 Jos 21:4-10

6:55 Jos 14:13

6:56 Jos 15:13

6:57 Jos 21:13-19

6:61 Jos 21:5

6:63 Jos 21:7-40

6:64 Nonb 35:1-8

6:65 I Kwo 6:57-60

6:66 Jos 21:20-26