11
Epi li te vin rive ke lè Jabin, wa Jos 11:10Hatsor a, te tande koze a, li te voye kote Jobab, wa Madon an, kote wa Schimron ak kote wa Acschaph, ak wa ki te nan nò nan peyi kolin yo ak nan Jos 12:3Araba a—-plis nan sid a Kinnéreth, nan ba plèn nan ak sou wotè a Dor nan lwès, vè Kananeyen yo nan lès ak nan lwès, Amoreyen yo, Etyen yo, Ferezyen yo ak Jebizyen yo nan peyi kolin yo ak Evyen yo nan pye Jos 11:17Mòn Hermon nan peyi Mitspa a. Yo te sòti, yo menm avèk tout lame yo avèk yo, Jij 7:12fòs kantite moun tankou grenn sab bò lanmè, avèk anpil cheval ak cha.
Tout wa sila yo te reyini. Yo te vin fè kan an ansanm vè dlo a Mérom yo pou goumen kont Israël.
Alò, SENYÈ a te di a Jousé: Jos 10:8 “Pa pè akoz yo menm, paske demen nan lè sa a, mwen va livre yo tou mouri devan Israël. Nou va II Sam 8:4 koupe jarèt cheval yo e brile cha yo avèk dife.”
Konsa, Jousé avèk tout moun lagè yo te parèt sou yo sibitman toupre dlo Mérom yo pou atake yo. SENYÈ a te livre yo nan men Israël pou yo te genyen yo. Yo te kouri dèyè yo jis rive nan Gran Sidon, ak Jos 13:6Misrepoth-Maïm avèk vale a Mitspa nan lès. Yo te frape yo jiskaske pèsòn pa t viv ladan yo. Josué te fè yo jan SENYÈ a te pale li a. Li te Jos 11:6koupe jarèt cheval yo, e brile cha yo avèk dife.
10 Epi Josué te retounen fè bak nan moman sa a pou te kaptire Jos 11:1Hatsor e frape wa li a avèk nepe. Paske Hatsor, oparavan, te chèf an tèt tout wayòm sila yo. 11  Det 20:16Yo te frape tout moun ki te ladann avèk lam nepe. Yo te detwi yo nèt. Pa t gen pèsòn ki te rete ap respire. Epi li te brile Hatsor avèk dife.
12 Josué te kaptire tout vil a wa sila yo, ak tout wa yo. Li te frape yo avèk lam nepe e li te detwi yo nèt, Nonb 33:50-52jis jan ke Moïse, sèvitè SENYÈ a te kòmande a. 13 Sepandan, Israël pa t brile okenn nan vil ki te kanpe sou pwòp ti mòn pa yo, sof ke Hatsor sèl, ke Josué te brile. 14  Nonb 31:11-12Tout piyaj lakay sila yo ak bèt yo, fis Israël yo te pran yo kòm byen sezi pa yo. Men yo te frape tout moun avèk lam nepe jiskaske yo te detwi yo. Yo pa t kite pèsòn respire.
15 Jis jan SENYÈ a te kòmande Moïse, sèvitè li a, konsa Moïse te kòmande Josué, e konsa Josué te fè. Li pa t kite anyen pa fèt nan tout sa ke SENYÈ a te kòmande Moïse la.
16 Konsa, Josué te pran tout teritwa sa a: peyi ti kolin yo ak tout Negev la, tout peyi Gosen nan, ba plèn nan, Jos 11:2Araba a, peyi ti kolin Israël la ak ba plèn li, 17 soti nan Mòn Halak ki leve vè Séir, menm jis rive lwen nan Baal-Gad nan vale Liban nan pye Mòn Hermon. Konsa, li te kaptire Det 7:24tout wa yo, li te frape yo ba e te mete yo a lanmò.
18 Josué te pouswiv lagè pandan anpil tan avèk tout wa sa yo. 19 Pa t gen yon vil ki te fè lapè avèk fis Israël yo, sof ke Jos 9:3-7Evyen ki te rete Gabaon yo. Se nan batay menm yo te pran yo. 20  Egz 14:7Paske se te volonte SENYÈ a pou yo ta fè kè yo vin di, pou yo te rankontre Israël nan batay, pou Li ta kapab detwi yo nèt, jis jan ke SENYÈ a te kòmande Moïse la.
21 Josué te vini nan tan sa a, e li te koupe Nonb 13:13Anakim yo nan peyi ti kolin yo, soti Hébron, soti Debir, soti Anab ak tout peyi ti kolin nan Juda yo e soti nan tout peyi ti kolin an Israël yo. Josué te detwi yo nèt avèk vil yo. 22 Pa t gen Anakim ki te rete nan peyi fis Israël yo. Sèlman nan Gaza, nan I Sam 17:4Gath ak nan Asdod kèk te rete.
23 Konsa, Josué te pran tout peyi a, selon tout sa ke SENYÈ a te pale a Moïse yo; epi Det 1:38Josué te bay li kòm eritaj a Israël selon divizyon pa yo selon tribi pa yo. Konsa, peyi a te gen repo kont lagè a.

11:1 Jos 11:10

11:2 Jos 12:3

11:3 Jos 11:17

11:4 Jij 7:12

11:6 Jos 10:8

11:6 II Sam 8:4

11:8 Jos 13:6

11:9 Jos 11:6

11:10 Jos 11:1

11:11 Det 20:16

11:12 Nonb 33:50-52

11:14 Nonb 31:11-12

11:16 Jos 11:2

11:17 Det 7:24

11:19 Jos 9:3-7

11:20 Egz 14:7

11:21 Nonb 13:13

11:22 I Sam 17:4

11:23 Det 1:38