7
I Kwo 17:1-27Alò, li te vin rive ke pandan wa a te rete lakay li a, e SENYÈ a te ba li repo tout kote sou lènmi li yo, ke wa a te vin di a Nathan, pwofèt la: “Gade koulye a, Mwen menm rete nan II Sam 5:11yon kay ki fèt ak bwa sèd; men lach Bondye a Egz 26:1rete anndan yon tant ki fèt ak rido.”
Nathan te di a wa a: I Wa 8:17-18“Ale, fè tout sa ki nan tèt ou, paske SENYÈ a avèk ou.”
Men nan menm nwit lan, pawòl SENYÈ a te vini a Nathan e te di: “Ale e pale a sèvitè Mwen an, David: ‘Se konsa SENYÈ a pale, I Wa 5:3-4“Èske se ou menm ki ta dwe bati yon kay pou Mwen ta vin rete ladann? Paske Mwen pa t rete nan yon kay depi jou ke M te mennen fè sòti fis Israël yo an Égypte, jis rive jodi a. Men Mwen te konn deplase patou nan yon Egz 40:18-34tant, menm yon tabènak. Lev 26:11-12Nenpòt kote ke M te ale avèk tout fis Israël yo, èske M te pale yon sèl pawòl avèk youn nan tribi a Israël yo, II Sam 5:2ke M te kòmande pou fè bèje a pèp Mwen an, Israël, pou di: ‘Poukisa ou pa t bati pou Mwen yon kay ki fèt an sèd?’ Alò pou sa, konsa ou va di a sèvitè Mwen an, David: ‘Konsa pale SENYÈ dèzame yo; I Sam 16:11-12Mwen te pran ou soti nan patiraj la, soti nan swiv mouton, pou devni yon chèf sou pèp Mwen an, Israël. Mwen te toujou avèk ou nenpòt kote ou te ale, e Mwen Sòm 18:37-42te retire lènmi ou yo soti devan ou. Konsa, Mwen va fè de ou yon gwo non, tankou non a gwo moun ki sou latè yo. 10 Mwen va, osi, etabli yon plas pou pèp Mwen an, Israël. Mwen Egz 15:17va plante yo, pou yo kab viv nan pwòp plas yo e pou yo pa vin deranje ankò, ni pou mechan pa aflije yo ankò tankou lontan, 11 menm soti nan jou ke M te kòmande jij yo pou vin sou pèp Mwen an, Israël. Epi II Sam 7:1Mwen va ba ou repo sou tout lènmi ou yo. SENYÈ a va osi deklare a ou menm ke SENYÈ a va fè yon kay pou ou. 12 Lè jou ou yo fin pase e ou kouche avèk zansèt ou yo, I Wa 8:20Mwen va fè vin leve desandan apre ou, ki va vin sòti nan ou menm e Mwen va etabli wayòm li. 13  I Wa 6:12Li va bati yon kay pou non Mwen e Mwen va etabli twòn wayòm li a jis pou tout tan. 14  Sòm 89:26-27Mwen va yon papa a li menm e li va yon fis pou Mwen. I Wa 11:34Lè li fè inikite, Mwen va korije li avèk baton lòm nan, ak kout fwèt a fis a lòm yo. 15 Men mizerikòd Mwen p ap sòti sou li I Sam 15:23jan Mwen te retire li sou Saül, ke Mwen te fè vin retire devan ou an. 16  II Sam 7:13Lakay ou ak wayòm ou va dire devan Mwen pou tout tan. Twòn ou an va etabli pou tout tan.” ’ ” 17 An akò avèk tout pawòl sila yo, tout vizyon sila yo, Nathan te pale avèk David.
18 Epi David, wa a, te antre chita devan SENYÈ a. Li te di: Egz 3:11“Se kilès mwen ye, O Mèt BONDYE e se kisa lakay mwen ye, pou Ou te mennen mwen jis rive isit la? 19 Epi anplis, sa te yon ti bagay nan zye Ou, O Mèt BONDYE, II Sam 7:11-16paske Ou te pale osi pa lakay sèvitè Ou a, de avni byen lwen an. Epi És 55:8-9sa se koutim a lòm, O Mèt BONDYE 20 Ankò, ki bagay anplis David kab di Ou? Paske I Sam 16:7Ou konnen sèvitè Ou a, O Mèt, BONDYE! 21  I Kwo 17:19Pou koz a pawòl Ou e selon pwòp kè Ou, Ou te fè tout gwo bagay sila yo pou fè sèvitè Ou konnen. 22 Pou rezon sa a, Ou gran, O Mèt BONDYE; paske Egz 15:11nanpwen lòt tankou Ou menm e nanpwen lòt dye sof ke Ou menm, selon tout sa ke nou te tande avèk pwòp zòrèy nou. 23 Epi ki lòt Det 4:32-38nasyon sou latè ki tankou pèp Ou a, Israël, ke Bondye te ale peye ranson pou Li menm kòm yon pèp, e pou fè yon non pou Li menm; pou fè yon gran bagay pou Ou ak bagay mèvèy pou peyi Ou a, devan pèp ke Ou te peye ranson pou kont Ou sòti an Égypte la, nan mitan nasyon yo, avèk dye pa yo. 24 Paske Det 32:6Ou te etabli pou kont Ou, pèp Ou a, Israël kòm pèp Ou pou tout tan, e Ou menm, O SENYÈ a te devni Bondye pa yo.
25 “Pou sa, koulye a, O SENYÈ Bondye, pawòl ke Ou te pale konsènan sèvitè Ou avèk lakay li a, konfime nèt e fè jan Ou te pale a. 26  Sòm 72:18-19Kite non Ou kapab vin resevwa glwa jis pou tout tan, pou di: ‘SENYÈ dèzame a se Bondye sou Israël la; epi pou lakay a sèvitè Ou a kapab vin etabli devan Ou.’ 27 Paske Ou menm, O SENYÈ, Bondye a Israël la, te fè yon revelasyon a sèvitè Ou a e te di: II Sam 7:13 ‘Mwen va bati yon kay pou ou’. Pou sa, sèvitè Ou a te jwenn kouraj pou fè priyè sila a, a Ou menm.
28 “Alò, O Senyè BONDYE, Ou se Bondye. Egz 34:6Pawòl Ou se verite e Ou te pwomèt bon bagay sila a a sèvitè pa Ou a. 29 Alò, pou sa, pou li kapab fè Ou plezi pou beni lakay sèvitè pa Ou a, pou li kapab kontinye pou tout tan devan Ou. Paske Ou menm, O Senyè BONDYE, te pale; epi Nonb 6:24-26avèk benediksyon pa Ou, pou lakay sèvitè Ou a kapab beni pou tout tan.”

7:1 I Kwo 17:1-27

7:2 II Sam 5:11

7:2 Egz 26:1

7:3 I Wa 8:17-18

7:5 I Wa 5:3-4

7:6 Egz 40:18-34

7:7 Lev 26:11-12

7:7 II Sam 5:2

7:8 I Sam 16:11-12

7:9 Sòm 18:37-42

7:10 Egz 15:17

7:11 II Sam 7:1

7:12 I Wa 8:20

7:13 I Wa 6:12

7:14 Sòm 89:26-27

7:14 I Wa 11:34

7:15 I Sam 15:23

7:16 II Sam 7:13

7:18 Egz 3:11

7:19 II Sam 7:11-16

7:19 És 55:8-9

7:20 I Sam 16:7

7:21 I Kwo 17:19

7:22 Egz 15:11

7:23 Det 4:32-38

7:24 Det 32:6

7:26 Sòm 72:18-19

7:27 II Sam 7:13

7:28 Egz 34:6

7:29 Nonb 6:24-26